Josemaría Escrivá Obras
99

— Mwi Ojciec o jednoci rodzinnej jako wielkiej wartoci. To daje podstaw do mojego nastpnego pytania. Dlaczego Opus Dei nie organizuje spotka formacyjnych, w ktrych wsplnie uczestniczyliby razem m i ona?

— W tym, jak w tylu innych rzeczach, my chrzecijanie mamy mono wybrania midzy rnymi rozwizaniami, zgodnie z wasnymi upodobaniami czy opiniami, i nikt nie winien pretendowa do narzucania nam jakiego wycznego systemu. Naley ucieka, jak od zarazy, od tych sposobw ujmowania zada pasterskich i oglnie, apostolskich, ktre wydaj si by tylko nowym wydaniem, poprawionym i poszerzonym, jedynej jakoby partii w yciu religijnym.

Wiem, e s grupy katolikw, ktre organizuj rekolekcje i inne spotkania ksztacce dla maestw. Wydaje mi si to bardzo dobre, e uywajc swej wolnoci, robi to, co uwaaj za stosowne. Korzystaj z tej dziaalnoci ci, ktrzy znajduj w tym rodek pomagajcy realizowa lepiej ich chrzecijaskie powoanie. Jednak uwaam, e nie jest to jedyna moliwo, nie jest te oczywiste, e jest najlepsza. Istnieje wiele aspektw ycia kocielnego, ktre maestwa mog przeywa razem, i nieraz powinny np. udzia caej rodziny w ofierze eucharystycznej i innych naboestwach. Myl jednak, e pewne przedsiwzicia w formowaniu duchowym s skuteczniejsze, gdy uczestnicz w nich osobno m i osobno ona. Z jednej strony podkrela si w ten sposb zasadniczo osobisty charakter wasnego uwicenia, walki ascetycznej, cznoci z Bogiem, co potem oddaje si innym, ale w ramach wasnego, niezastpionego niczym sumienia.

Z drugiej strony tak atwiej jest dostosowa ksztacenie do wymogw i potrzeb osobistych mczyzny i kobiety, nie wyczajc psychologii. To nie znaczy, e w tego typu zajciach nie uwzgldnia si maeskiego statusu osb w nich uczestniczcych — nic bardziej dalekiego od duchowoci Opus Dei.

Ju od czterdziestu lat gosz sowem i w pimie, e kady mczyzna, kada kobieta powinni uwici si w swoim zwyczajnym yciu, w konkretnych warunkach swojej codziennej egzystencji; e maonkowie winni zatem uwica si wypeniajc doskonale swoje obowizki rodzinne. Na rekolekcjach i innych zajciach formacyjnych, ktre organizuje Opus Dei i w ktrych uczestnicz osoby zamne i onate, obowizuje troska, aby maonkowie nabyli wiadomo godnoci swego powoania maeskiego i, z pomoc Bo, przygotowali si do lepszego wypenienienia go.

W wielu aspektach wymagania i praktyczny wyraz mioci maeskiej jest rny dla mczyzny i dla kobiety. Przy pomocy odpowiednich rodkw mona skutecznie im pomc do odkrycia tego w realiach ich ycia. Dlatego separacja w cigu paru godzin czy dni sprawia, e s potem bardziej zczeni, kochaj si mocniej i lepiej — mioci pen take wzajemnego szacunku.

Powtarzam, e nie mamy pretensji do tego, aby uwaa, e nasz sposb dziaania jest jedynie dobry, albo, e wszyscy winni go stosowa. Mnie si po prostu wydaje, e daje bardzo dobre rezultaty i e oprcz dugoletniego dowiadczenia, s powane racje, aby tak postpowa, ale nie wystpuj przeciwko opinii przeciwnej.

Prcz tego musz powiedzie, e jeli w Opus Dei kierujemy si tym kryterium w okrelonych inicjatywach formowania duchowego, to jednak w innych przernych poczynaniach, maestwa jako takie bior udzia i wsppracuj. Myl na przykad o pracy, ktr si prowadzi wsplnie z rodzicami uczniw w szkoach kierowanych przez czonkw Opus Dei; o zebraniach, konferencjach, triduach itp., specjalnie przeznaczonych dla rodzicw studentw mieszkajcych w orodkach kierowanych przez Dzieo.

Jak widzisz, kiedy z natury rzeczy, jaka dziaalno wymaga obecnoci maestwa, m i ona, s tymi ktrzy bior w niej wsplny udzia. Ale ten typ zebra i inicjatyw jest rny od tych, ktre zmierzaj wprost do formowania duchowego konkretnej osoby.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny