Josemaría Escrivá Obras
59

Przynosi to ze sob gbsz wizj Kocioa, jako wsplnoty utworzonej przez wszystkich wiernych, w sposb taki, e wszyscy jestemy solidarni w tej samej misji jak kady winien wykonywa odpowiednio do swoich osobistych uwarunkowa. wieccy dziki natchnieniu Ducha witego, s coraz bardziej wiadomi, e s Kocioem, e speniaj misj specyficzn, wznios i potrzebn, gdy chcia jej Bg. I wiedz, e misja ta wynika z samego faktu, i s chrzecijanami nie koniecznie z nakazu hierarchii, cho jest oczywistym, e winni j realizowa w unii z kierownictwem Kocioa i zgodnie z naukami Magisterium. Bez jednoci z Kolegium Biskupw i z jego gow, Papieem, nie moe by dla katolika wizi z Chrystusem.

Specyficzn form przyczyniania si wieckich do witoci i apostolstwa Kocioa jest dziaanie wolne i odpowiedzialne w onie struktur doczesnych i wnoszenie w nie zaczynu chrzecijaskiego posania. wiadectwo chrzecijaskiego ycia, sowo, ktre owieca w imi Boga i odpowiedzialne dziaanie, by suy innym przyczyniajc si do rozwizywania wsplnych problemw, s tymi innymi manifestacjami obecnoci, ktrymi zwyky chrzecijanin spenia swoj bosk misj.

Od wielu lat, od momentu zaoenia Opus Dei, rozmylaem i zalecaem innym medytacj nad tymi sowami Chrystusa, ktre przekaza nam wity Jan: Et ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum (J 12, 32). Chrystus, umierajc na Krzyu, przyciga do siebie cae Stworzenie i w Jego imieniu chrzecijanie, ktrzy pracuj pord wiata, winni godzi wszystkie sprawy z Bogiem umieszczajc Chrystusa na szczycie wszelkiej dziaalnoci ludzkiej.

Chciabym doda, e wraz z nabraniem tej wiadomoci przez wieckich wytwarza si analogiczny rozwj wraliwoci ich pasterzy. Zdaj sobie oni spraw ze specyfiki laickiego powoania, ktre winno by rozwijane i wspierane duszpastersko. Powoanie to zdoaoby odkry przed Ludem Boym charyzm witoci i apostolstwa w niekoczcych si i najrniejszych formach, w jakich Bg je zsya.

Takie nowe duszpasterstwo jest bardzo wymagajce, lecz moim zdaniem absolutnie potrzebne. Wymaga nadprzyrodzonego daru rozpoznawania ducha, wraliwoci na sprawy Boga, pokory, nie narzucania wasnych preferencji i suenia temu, co Bg rozwija w duszach. Jednym sowem: mioci prawowitej wolnoci synw Boych, ktrzy spotykaj Chrystusa i staj si nosicielami Chrystusa przemierzajc drogi najrniejsze, lecz wszystkie rwnie boskie.

Jednym z najwikszych niebezpieczestw jakie gro dzi Kocioowi moe by wanie nierozpoznanie boskich wymogw wolnoci chrzecijaskiej i denie, w imi faszywych racji skutecznoci, do narzucania chrzecijanom uniformizmu. U podstawy takiego stanowiska ley co nie tylko prawowitego, ale godnego pochway: pragnienie, aby Koci da takie wiadectwo, ktre wzruszyoby nowoczesny wiat. Obawiam si jednak bardzo, e droga bdzie bdna i e moe doprowadzi z jednej strony do zaangaowania hierarchii w sprawy doczesne, a wic popadanie w najrniejszy klerykalizm, rnorodny lecz rwnie nieszczsny jak w minionych wiekach; a z drugiej do izolowania wieckich, zwykych chrzecijan od wiata, w ktrym yj, by przeksztaci ich w gosicieli decyzji bd idei przemylanych poza tym wiatem.

Wydaje mi si, e od nas duchownych wymaga si pokory uczenia si, by nie by w modzie, lecz aby by faktycznie sugami sug Boych, przypominajc nam w krzyk Chrzciciela: illum oportet crescere, me autem minui (trzeba, by Chrystus urasta, a ja bym si umniejsza J 3,30) — by zwykli chrzecijanie, wieccy sprawiali, e we wszystkich rodowiskach spoecznych obecny bdzie Chrystus. Misja przekazywania nauki, pomagania we wnikaniu w potrzeby osobiste i spoeczne Ewangelii, odrniania znakw czasu, jest i bdzie zawsze jednym z podstawowych zada duchownego. Lecz caa praca kapaska winna by prowadzona w ramach moliwie najwikszego szacunku dla prawowitej wolnoci sumienia: kady czowiek winien w sposb wolny odpowiada Bogu. Poza tym tego kady katolik oprcz tej pomocy kapana posiada rwnie wasne wiato, jakie otrzymuje od Boga, ask stanu, by kontynuowa specyficzn misj, ktr otrzyma jako czowiek i jako chrzecijanin.

Ten, kto myli, e po to, by gos Chrystusa dawa si sysze w dzisiejszym wiecie konieczne jest, aby kler mwi, czy by obecny we wszystkich okolicznociach, jeszcze nie zrozumia dobrze godnoci Boego powoania wszystkich wiernych chrzecijan i kadego z osobna.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny