Josemaría Escrivá Obras
51

— Zwaywszy na fakt, e Opus Dei rozwija dziaalno owiatow, dobroczynn itd. sdzi si, e dysponuje Ono znaczn si ekonomiczn. Czy mgby Ksidz wyjani nam jak Opus Dei administruje t dziaalnoci, to znaczy jak uzyskuje rodki ekonomiczne, jak je koordynuje i jak je rozdziela?

— Rzeczywicie, we wszystkich krajach, w ktrych pracuje Opus Dei rozwija ono dziaalno spoeczn, owiatow i dobroczynn. Jednake nie ta dziaalno stanowi gwny cel Dziea. Opus Dei dy do tego, aby wielu mczyzn i wiele kobiet starao si by dobrymi chrzecijanami, a tym samym wiadkami Chrystusa pord swoich codziennych zaj. Orodki, o ktrych Pan wspomina, pracuj wanie dla tego celu. Skuteczno caej naszej pracy bazuje na asce Boej i na yciu w modlitwie, pracy i powiceniu. Jednake nie ulega wtpliwoci, e kada dziaalno owiatowa, dobroczynna czy spoeczna musi korzysta ze rodkw ekonomicznych.

Kady orodek finansuje si jak wszystkie inne mu podobne. Na przykad domy akademickie uzyskuj pienidze z opat wnoszonych przez studentw; szkoy — z opat, jakie uiszczaj uczniowie; szkoy rolne uzyskuj dochody ze sprzeday produktw rolnych i tak dalej. Jednake jasnym jest, e te dochody niemal nigdy nie wystarczaj na pokrycie wszystkich wydatkw orodka, a tym bardziej kiedy si wemie pod uwag fakt, e wszystkie przedsiwzicia Opus Dei stworzone zostay dla celw apostolskich i w swojej wikszoci skierowane s do osb o ograniczonych dochodach, ktre czsto pac symboliczne sumy za wyksztacenie jakie otrzymuj.

Po to, aby przedsiwzicia te byy moliwe, niezbdny jest rwnie wkad czonkw Dziea, ktrzy przeznaczaj na nie cz pienidzy zarabianych przez siebie w pracy zawodowej. Lecz dziea te korzystaj przede wszystkim z pomocy wielu osb, ktre, nie nalec do Opus Dei, pragn wsppracowa w realizacji zada o znaczeniu spoecznym i edukacyjnym. Ci, ktrzy pracuj w poszczeglnych orodkach, staraj si rozwija w innych zapa apostolski, trosk o sprawy spoeczne, zmys wsplnoty, ktre to cechy prowadz ich do aktywnej wsppracy w rozwoju tych przedsiwzi. Poniewa chodzi o prace wykonywane z prawdziwym profesjonalizmem, odpowiadajce rzeczywistym potrzebom spoeczestwa, w wikszoci przypadkw nasze proby o wspprac spotykaj si z bardzo przychylnym odzewem. Wie Pan, na przykad, e Uniwersytet Navarra posiada Stowarzyszenie Przyjaci liczce 12.000 czonkw.

Finansowanie kadego orodka jest autonomiczne. Kady z nich dziaa niezalenie i stara si poszukiwa potrzebnych funduszy wrd osb zainteresowanych konkretn prac.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny