Josemaría Escrivá Obras
23

Czsto ju przypominaem wam t wzruszajc scen, o ktrej mwi Ewangelia: Jezus znajduje si w odzi Piotrowej, skd przemawia do ludu. Ta rzesza, ktra sza za Nim, podsyca pragnienie zbawienia dusz ponce w Jego sercu i Boski Nauczyciel chce, aby Jego uczniowie dzielili z Nim to pragnienie. Poleciwszy, by popynli na gbi — duc in altum! — kae Piotrowi zarzuci sieci na pow.

Nie chc teraz zatrzymywa si na jake pouczajcych szczegach tamtego wydarzenia. Chc, bymy rozwayli reakcj Ksicia Apostow, na widok cudu: Odejd ode mnie, Panie, bo jestem czowiek grzeszny. Jest to prawda, ktra bez wtpienia oddaje doskonale sytuacj kadego z nas. A przecie, zapewniam was, i spotykajc w mym yciu tyle cudw aski dokonanych poprzez ludzkie rce, coraz bardziej byem skonny woa: Panie, nie odchod ode mnie, gdy bez Ciebie nie mog zdziaa niczego dobrego.

Dlatego wanie rozumiem doskonale sowa Biskupa z Hippony, ktre brzmi jak cudowny hymn wolnoci: Bg, ktry stworzy ci bez ciebie, nie zbawi ci bez ciebie, poniewa kady z nas, ty i ja, posiada zawsze moliwo — straszliw moliwo — wystpienia przeciwko Bogu, odrzucenia Go — by moe przez wasne postpowanie lub zawoanie: Nie chcemy, eby Ten krlowa nad nami.


24

Uznajemy z wdzicznoci, poniewa rozumiemy szczcie, do ktrego jestemy przeznaczeni, e wszystkie stworzenia zostay powoane do istnienia z nicoci przez Boga i dla Boga: my, ludzie, stworzenia rozumne, chocia tak czsto tracimy rozum, i stworzenia nierozumne, te ktre biegaj po powierzchni ziemi lub mieszkaj w morskich gbinach czy te szybuj po bkicie nieba, wzbijajc si a ku socu. Ale spord tej cudownej rnorodnoci stworze jedynie my, ludzie — nie mwi tutaj o anioach — zdolni jestemy zjednoczy si w wolnoci z naszym Stwrc. Moemy odda nalen Mu jako Stwrcy wszechrzeczy chwa, albo Mu jej odmwi.

Ta moliwo tworzy wiatocie ludzkiej wolnoci. Pan zaprasza nas, pobudza nas — poniewa czule nas kocha! — do wyboru dobra. Patrz! Kad dzi przed tob ycie i szczcie, mier i nieszczcie. Ja dzi nakazuj ci miowa Pana Boga twego i chodzi Jego drogami, penic Jego polecenia, prawa i nakazy, aby y i mnoy si ... Wybierajcie wic ycie, abycie yli.

Zechciej pomyle — ja czyni wasny rachunek sumienia tak samo — czy swj wybr na rzecz ycia podtrzymujesz niezmiennie i stanowczo? Czy syszc peen mioci gos Boga, wzywajcy ci do witoci, idziesz za nim? Zwrmy spojrzenie ku Jezusowi przemawiajcemu do ludzi po miastach i wsiach Palestyny. Nie chce si narzuca. Jeli chcesz by doskonay... — powiada do bogatego modzieca. w modzieniec nie przyj zaproszenia i opowiada Ewangelia, e abiit tristis, e odszed zasmucony. Dlatego kiedy nazwaem go smutnym ptakiem: straci rado, poniewa odmwi oddania swojej wolnoci Bogu.


25

Zastanwcie si teraz nad tym podniosym momentem, w ktrym Archanio Gabriel zwiastuje Najwitszej Maryi Pannie zamys Najwyszego. Matka Nasza sucha i pyta, aby peniej zrozumie to, czego domaga si od Niej Pan; po czym daje zdecydowan odpowied: fiat! — niech mi si stanie wedug sowa twego! Jest to owoc najwyszej wolnoci: wolnoci opowiedzenia si za Bogiem.

We wszystkich tajemnicach naszej wiary katolickiej rozbrzmiewa w hymn wolnoci. Trjca Przenajwitsza powouje do istnienia wiat i czowieka z wolnego porywu mioci. Wiekuiste Sowo zstpuje z nieba i przyjmuje ciao z owym wspaniaym znamieniem wolnoci, jakim jest poddanie si Bogu: Oto id — w zwoju ksigi napisano o Mnie — abym spenia wol Twoj, Boe . Kiedy nadchodzi godzina wyznaczona przez Boga na wybawienie ludzkoci z niewoli grzechu, widzimy Jezusa Chrystusa w Getsemani, jak bolenie cierpi, a wypywa ze krwawy pot, jak z poddaniem skada siebie na ofiar, ktrej domaga si Ojciec: Jak baranek na rze prowadzony, jak owca niema wobec strzygcych j. Zapowiedzia ju to swoim uczniom w jednej z tych rozmw, podczas ktrych otwiera swoje Serce po to, aby ci, ktrzy Go kochaj, wiedzieli, e On jest Drog — nie ma innej, aby zbliy si do Ojca: Dlatego miuje Mnie Ojciec, bo Ja ycie moje oddaj, aby je potem znw odzyska. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaj. Mam moc je odda i mam moc znw je odzyska.


26

Nigdy nie bdziemy w stanie zrozumie do koca wolnoci Jezusa Chrystusa, ktra jest niezmierzona — nieskoczona — tak jak Jego mio. Ale najdroszy skarb Jego wspaniaomylnej ofiary caopalnej winien nas skoni do refleksji: Dlaczego, Panie, dae mi ten przywilej, dziki ktremu jestem zdolny i za Tob, ale take obrazi Ciebie? W ten sposb uczymy si docenia waciwe korzystanie z wolnoci, kiedy wprzgnita jest w sub dobru, ale take rozpoznawa bdne jej ukierunkowanie, kiedy cieszcy si ni czowiek zapomina si i odwraca od Najwyszej Mioci. Wolno osobista, ktrej broni i bd broni ze wszystkich swoich si, kae mi z penym przekonaniem i z ca wiadomoci wasnej saboci postawi pytanie: Czego oczekujesz ode mnie, Panie, abym to dobrowolnie speni?

Odpowiada nam sam Chrystus: Veritas liberabit vos; prawda was wyzwoli. Jaka to prawda, ktra zapocztkowuje i wypenia w caym naszym yciu drog wolnoci? Przedstawi j wam z radoci i pewnoci pochodzc z wizi midzy Bogiem a Jego stworzeniem: jest to wiadomo, e wyszlimy z rk Boga, e jestemy przedmiotem szczeglnej mioci Trjcy Przenajwitszej, e jestemy dziemi tak wielkiego Ojca. Prosz Naszego Pana o to, aby nam pomg zdecydowanie wzi sobie to do serca, radowa si tym kadego dnia: wwczas bdziemy postpowa jako ludzie wolni. Nie zapominajcie o tym, e kto nie widzi w sobie dziecka Boego, ten nie pozna najgbszej prawdy o sobie, a w jego postpowaniu brak jest opanowania i godnoci waciwych tym, ktrzy miuj Pana ponad wszystko.

Dajcie si przekona, e aby zdoby niebo, musimy zaangaowa si w sposb wolny, moc penej, staej i dobrowolnej decyzji. Wolno jednak sama z siebie nie wystarczy: potrzebuje busoli wskazujcej kierunek. Dusza nie moe i naprzd bez kogo, kto ni kieruje; dlatego wanie zostaa odkupiona, aby moga mie za Krla Chrystusa, ktrego jarzmo jest sodkie a brzemi lekkie (Mt 11, 30), a nie diaba, ktrego wadza jest przytaczajca.

Odrzucie zwodzenie tych, ktrzy zadowalaj si patetycznymi okrzykami: wolno, wolno! Czsto w tym wanie woaniu tai si tragiczna niewola: gdy wybr opowiadajcy si za bdem nie przynosi wolnoci; jedynym wyzwolicielem jest Chrystus, gdy tylko On jest Drog, Prawd i yciem.


27

Postawmy sobie jeszcze raz to pytanie w obecnoci Boej: Panie, dlaczego wyposaye nas w t moc? Dlaczego dae nam t zdolno wybrania Ciebie lub odrzucenia Ci? Ty chcesz, abymy waciwie korzystali z tej naszej zdolnoci. Panie, co chcesz, abym uczyni? I daje si syszy jednoznaczna odpowied: Bdziesz miowa Pana Boga swego caym swoim sercem, ca swoj dusz, caym swoim umysem.

Czy rozumiecie? Wolno uzyskuje swj autentyczny sens dopiero wtedy, kiedy jest wykorzystywana w subie wyzwalajcej prawdy, kiedy spala si w poszukiwaniu nieskoczonej Mioci Boga, ktry nas wyswobadza z wszelkich wizw niewoli. Coraz bardziej wzrasta moje pragnienie goszenia tego niezgbionego bogactwa chrzecijan: wolnoci i chway dzieci Boych!. Przejawia si ono dobr wol, ktra uczy nas podania za dobrem po odrnieniu go od za.

Chciabym, abycie porozmylali nad fundamentaln zasad, ktra nas stawia w obliczu odpowiedzialnoci naszego sumienia. Nikt nie moe wybra za nas: oto mamy najwyszy stopie godnoci czowieka: to e sam z siebie, a nie poprzez innych, zwraca si ku dobru. Wielu z nas odziedziczyo wiar katolick po rodzicach, i z aski Boej, z chwil przyjcia Chrztu witego, zaraz po narodzeniu rozpoczo si w ich duszy ycie nadprzyrodzone. Ale przez cae nasze ycie — i to kadego dnia — winnimy odnawia postanowienie miowania Boga ponad wszystko. Chrzecijaninem, prawdziwym chrzecijaninem, jest ten, kto poddaje si wadzy jedynego Sowa Boego, bez stawiania warunkw tej ulegoci, i jest gotowy sprzeciwi si pokusom diaba naladujc postaw samego Chrystusa: Panu Bogu swemu bdziesz oddawa pokon i Jemu samemu suy bdziesz.


28

Mio Boga jest zazdrosna; nie jest zadowolona, gdy na spotkanie z ni wychodzimy stawiajc warunki: oczekuje z niecierpliwoci, kiedy oddamy si cakowicie, kiedy oczycimy nasze serca z ciemnych zakamarkw, do ktrych nie moe dotrze sodycz i rado aski i darw nadprzyrodzonych. Pomylicie moe: czy odpowiedzenie "tak” owej Mioci, ktra domaga si wycznoci, nie oznacza utraty wolnoci?

ywi nadziej, e z pomoc Pana, ktry przewodniczy nam w tej chwili modlitwy, przy pomocy Jego wiata pojmiemy t kwesti janiej. Kady z nas dowiadczy ju kiedy, e suba Chrystusowi Panu Naszemu niesie ze sob trud i cierpienie. Gdyby kto przeczy tej rzeczywistoci, oznaczaoby to, e nie spotka si z Bogiem. Dusza miujca wie jednak, e kiedy to cierpienie przychodzi, jest to dowiadczenie przemijajce i wkrtce odkrywa, e to brzemi jest lekkie, a jarzmo sodkie, gdy to On bierze je na swoje ramiona, jak wzi na ramiona drzewo krzya, kiedy w gr wchodzio nasze wieczne zbawienie. S jednak ludzie, ktrzy tego nie rozumiej i buntuj si przeciwko Stwrcy — jest to bunt bezsilny, ndzny i smutny — ktrzy w zalepieniu powtarzaj prn skarg, zapisan w Psalmie: Stargajmy Ich wizy i odrzumy od siebie Ich pta. Wzbraniaj si wypenia twarde obowizki codziennoci z heroicznym milczeniem, z naturalnoci, bez rozgosu i skargi. Nie rozumiej, e nawet wtedy, kiedy Wola Boa objawia si w cieniach boleci, a jej wymogi rani, doskonale odpowiada ich wolnoci, ktra tkwi jedynie w Bogu i Jego planach.


29

S to ludzie, ktrzy swoj wolno wznosz jak barykad: Moja wolno! Moja wolno! Posiadaj j, ale z niej nie korzystaj; w swoim skpym rozumie ustawiaj j niczym glinianego boka. Czy to ma by wolno? Jak korzystaj z takiego bogactwa, jakim jest wolno, bez powanego zaangaowania si, ktre by ukierunkowywao ca ich egzystencj? Taka postawa sprzeciwia si waciwej godnoci i szlachetnoci osoby ludzkiej; brak tu bowiem prostej, jasnej drogi, ktra by kierowaa ich krokami: tacy ludzie — spotkalicie ich ju nieraz, podobnie jak ja — atwo daj si zwodzi dziecinnej prnoci, egoistycznej zarozumiaoci, zmysowoci.

Ich wolno okazuje si jaowa, albo wydaje, rwnie z ludzkiego punktu widzenia, tylko mieszne owoce. Kto nie wybiera — z pen wolnoci! — prawej normy postpowania, ten wczeniej czy pniej uzaleni si od drugich, bdzie y w gnunoci — jak pasoyt — zdany na to, co inni za niego postanowi. Bdzie si ugina przy kadym porywie wiatru, a inni bd rozstrzyga za niego. Ci wanie s obokami bez wody wiatrami unoszonymi, drzewami jesiennymi nie majcymi owocu, dwa razy uschymi, wykorzenionymi, choby si zasaniali nieustann gadanin, frazesami, ktrymi usiuj zamaza brak charakteru, odwagi i uczciwoci.

Nikt na mnie nie wywiera presji! — powtarzaj uparcie. Nikt? Wszyscy wok wywieraj skuteczn presj na t iluzoryczn wolno, ktra chciaaby unikn ryzyka odpowiedzialnego przyjcia konsekwencji wolnych, osobistych czynw. Gdzie nie ma mioci do Boga, indywidualne i odpowiedzialne korzystanie z wolnoci osobistej traci fundament. Tam, mimo pozorw, jednostka jest przymuszana na kadym kroku. Czowiek wtpicy, niezdecydowany jest jak plastelina poddana wszystkim naciskom: kady moe go ksztatowa wedle wasnego kaprysu. Przede wszystkim jednak wadaj nim namitnoci i najgorsze skonnoci natury zranionej przez grzech.


30

Przypomnijcie sobie przypowie o talentach. Suga, ktry otrzyma jeden talent, mg, podobnie jak jego towarzysze, zrobi z niego dobry uytek, zatroszczy si, aby przynis zysk, wykorzystujc w tym celu wszystkie posiadane umiejtnoci. A jak rozumuje? Przeraa go moliwo jego utraty. Mona to zrozumie. Co robi jednak ze swoim talentem? Zakopuje go! A to nie przynosi owocw.

Nie zapomnijmy tego przykadu chorobliwego strachu przed moliwoci uczciwego wykorzystania zdolnoci do pracy, inteligencji, woli, wszystkiego, czym czowiek jest. Zakopuj talent — wmawia sobie ten nieszcznik — ale moja wolno zostaje zachowana! Nie. Wolno tutaj skania si ku czemu bardzo konkretnemu, ku cakowitej jaowoci. Wola dokonuje wyboru, bo nie ma innego wyjcia, ale wybiera le.

Faszywe jest przeciwstawienie wolnoci oddaniu si. Oddanie si jest wanie konsekwencj wolnoci. Jeli matka powica si z mioci dla swych dzieci, dokonuje wyboru, a miar jej wolnoci bdzie ta mio. Jeli ta mio jest wielka, wolno okae si owocna, a dobro dzieci zaley od tego bogosawionego oddania si, na ktrym polega wolno.


31

Lecz zapytacie, by moe: Czy kiedy osigniemy to, co kochamy z caej duszy i nie bdziemy szuka niczego, to czy wolno wtedy nie zniknie? Zapewniam was, e wtedy jest bardziej aktywna anieli kiedykolwiek, bo mio nie zadowala si rutynowym spenianiem obowizkw, ani te nie dopuszcza nudy czy apatii. Miowa to znaczy codziennie od nowa rozpoczyna swoj sub czynami serca.

Podkrelam i chciabym to ywym ogniem wypisa w umysach: wolno i oddanie nie wykluczaj si, lecz podtrzymuj wzajemnie. Wolno mona odda jedynie z mioci; nie pojmuj innego motywu wyrzeczenia si jej. Nie chodzi tu o jak gr sw. W dobrowolnym oddaniu si, w kadym momencie tego powicenia wolno jest wci odnawiana przez mio, a odnawia si to znaczy by cigle modym, wspaniaomylnym, zdolnym do wielkich ideaw, i do wielkich ofiar. Pamitam, z jak radoci dowiedziaem si, e Portugalczycy nazywaj modzie os novos, nowymi. Bo takimi wanie s. Mwi wam o tym, poniewa przeyem ju niemao lat, a jednak, kiedy modl si u stp otarza do Boga, ktry uwesela modo moj, czuj si bardzo mody i wiem, e nigdy nie bd si uwaa za starego, gdy jeli pozostan wierny mojemu Bogu, bdzie mnie ustawicznie oywia mio, jak u ora bdzie si odnawiaa moja modo.

Dlatego e miujemy wolno, narzucamy sobie pta. To tylko pycha przypisuje tym ptom ciar acucha. Prawdziwa pokora, ktrej uczy nas Ten, co jest cichy i pokornego serca, pokazuje nam, e Jego jarzmo jest sodkie, a brzemi lekkie. Jarzmem tym jest wolno, jarzmem tym jest mio, jarzmem tym jest jedno, jarzmem tym jest ycie, ktre On zdoby dla nas na Krzyu.


32

W toku mojej dugiej kapaskiej pracy, w ktrej nie tyle gosiem, co wprost rozgaszaem swoje umiowanie wolnoci osobistej, zauwayem u niektrych pewn nieufno, jak gdyby obawiali si, e akcentowanie wolnoci stanowi niebezpieczestwo dla wiary. Nieche si uspokoj ci bojaliwi. Przeciwko wierze wystpuje jedynie bdne pojmowanie wolnoci: jako wolnoci pozbawionej celu i obiektywnej normy, prawa, odpowiedzialnoci. Jednym sowem, chodzi tu o libertynizm. Niestety, niektrzy o to wanie walcz, a to istotnie stanowi atak przeciwko wierze.

Dlatego nie jest rzecz trafn mwienie o wolnoci sumienia, jeeli by to dla kogo miao by moralne usprawiedliwienie odrzucenie Boga. Wspomnielimy ju, e moemy si sprzeciwi zbawczym planom Boym; moemy, ale nie powinnimy tego czyni. Jeeli kto wiadomie przyjmuje tak postaw, grzeszy przeciwko pierwszemu i podstawowemu przykazaniu: bdziesz miowa Pana, Boga twojego, z caego swego serca.

Ze wszech si swoich broni wolnoci sumie, ktra wskazuje, e nikt nie ma prawa przeszkadza komukolwiek w oddawaniu czci Bogu. Naley szanowa autentyczne pragnienie prawdy: jest wprawdzie cisym obowizkiem czowieka poszukiwa Boga, poznawa Go i wielbi, ale nikt na ziemi nie moe nakaza bliniemu praktykowania wiary, ktrej nie posiada; podobnie nikt nie moe roci sobie prawa do szykanowania kogo, kto t wiar otrzyma od Boga.


33

Nasza wita Matka Koci zawsze opowiada si za wolnoci i odrzuca wszelkie fatalizmy, dawne i nowe. Podkrela, e kady czowiek jest panem swego przeznaczenia, na dobre i na ze: Ci, ktrzy czynili dobrze, pjd do ycia wiecznego, ktrzy natomiast czynili zo, pjd w ogie wieczny. Wci od nowa zdumiewa nas ta niesychana moliwo decydowania, twoja i moja, nas wszystkich, ktra jest jednoczenie znakiem naszej godnoci. Grzech jest zem dobrowolnym do tego stopnia, e w aden sposb nie byby grzechem, gdyby nie mia swego pocztku w woli: to twierdzenie jest tak oczywiste, e zgadzaj si z nim owi nieliczni mdrcy i owi liczni ignoranci, ktrzy zamieszkuj wiat.

Ponownie wznosz swe serce ku Bogu w akcie dzikczynienia, poniewa nic nie przeszkadzao Mu, by stworzy nas niezdolnymi do grzechu, z nieprzepartym deniem do dobra, uzna jednak, e Jego sudzy bd lepsi, jeeli bd Mu suy dobrowolnie. Jake wielka jest mio, jak wielkie miosierdzie naszego Ojca! Kiedy patrz na tak wielkie dziea mioci Boga wobec Jego dzieci, na te dobrodziejstwa, ktre wiadcz wprost o boskim szalestwie mioci, wtedy chciabym mie tysic ust i tysic serc, aby bez koca wielbi Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha witego. Pomylcie, e Wszechmocny, ktry przez sw Opatrzno kieruje Wszechwiatem, nie chce sug zniewolonych, chce mie wolne dzieci. W dusz kadego z nas — chocia rodzimy si proni ad peccatum, skonni do grzechu, z powodu upadku pierwszych rodzicw — woy iskr swego nieskoczonego rozumu, poryw ku dobru, pragnienie trwaego pokoju. I pomaga nam zrozumie, e prawda, szczcie i wolno s osigalne dla nas jedynie wwczas, kiedy staramy si, aby w naszych sercach zakiekowao ziarno ycia wiecznego.


34

Stworzenie moe Bogu odmwi i wzgardzi zasiewem nowej i ostatecznej szczliwoci. Ale kady, kto tak postpuje, przestaje by synem, a staje si niewolnikiem. Kada rzecz jest tym, czym ma by zgodnie ze swoj natur; dlatego kiedy dy do czego obcego swojej naturze, nie dziaa zgodnie ze swym sposobem bycia, ale pod obcym naciskiem; a to jest niewolnicze. Czowiek jest rozumny ze swej natury. Kiedy postpuje zgodnie ze swoim rozumem, dziaa zgodnie z tym, czym jest: i to jest waciwe dla wolnoci. Kiedy grzeszy, postpuje niezgodnie z rozumem, a wtedy daje si kierowa obcym impulsom i podporzdkowuje si obcym celom. Dlatego ten, kto przyjmuje grzech, jest niewolnikiem grzechu (J 8, 34).

Pozwlcie, e jeszcze raz tu do tego wrc: wiemy z dowiadczenia, e nikt nie jest wolny od jakiego zniewolenia. Dla jednych bokiem s pienidze, dla innych wadza, inni ceni nade wszystko wzgldny spokj wypywajcy ze sceptycyzmu, inni jeszcze padaj na kolana przed zotym cielcem zmysowoci. Podobnie rzecz si przedstawia, gdy idzie o rzeczy wzniolejsze. Powicamy si bez reszty jakiej pracy, dziaalnoci na wiksz lub mniejsz skal, zadaniom naukowym, artystycznym, literackim, duchowym. Gdzie wystpuje zaangaowanie i rzeczywista pasja, osoba zaangaowana popada w niewol, ale tak, ktrej z radoci si poddaje.


35

Niewola za niewol — skoro ju musimy suy, zgadzajc si z tym lub nie, taka ju jest ludzka dola — to nie ma nic lepszego od uznania si za niewolnikw Boych z Mioci. Gdy w tej samej chwili tracimy pitno niewolnictwa, a zamieniamy si w przyjaci, synw. I tutaj objawia si rnica: podejmujemy si uczciwych zada w wiecie z tak sam pasj, z takim samym zapaem co inni, ale ze spokojem w gbi duszy, z radoci i pogod, rwnie pord przeciwnoci, gdy nie pokadamy naszej nadziei w tym, co przemija, lecz w tym, co trwa na zawsze. Nie jestemy dziemi niewolnicy, ale wolnej.

Skd bierze si nasza wolno? Od Chrystusa Pana Naszego. Jest to ta sama wolno, przez ktr nas odkupi. Dlatego poucza: Jeeli wic Syn was wyzwoli, wwczas bdziecie rzeczywicie wolni. Jako chrzecijanie nie musimy nikogo prosi, by nam przedstawi prawdziwe znaczenie tego daru, poniewa jedyn wolnoci, ktra moe zbawi czowieka, jest wolno, ktr zdoby dla nas Chrystus.

Zwykem mwi o przygodzie naszej wolnoci, bo to jest wanie przygoda waszego i mojego ycia. W wolnoci — jako dzieci, powtarzam, a nie jako niewolnicy — podamy drog, ktr kademu z nas wyznaczy Pan. Rozkoszujmy si ni jako darem Boym.

Opowiadam si za Bogiem w wolnoci, bez adnego przymusu, gdy taki jest mj wybr. I decyduj si suy, zamieni moj egzystencj w oddanie si innym z mioci do mego Pana, Jezusa Chrystusa. Ta wanie wolno kae mi woa, e nic na tej ziemi nie moe mnie oddzieli od mioci Chrystusa.


36

Bg na pocztku stworzy czowieka i zostawi go wasnej mocy rozstrzygania (Syr 15, 14). Nie byoby tak, gdyby czowiek nie mia wolnoci wyboru. Jestemy odpowiedzialni przed Bogiem za wszystko, co czynimy w sposb wolny. Tutaj nie ma miejsca na anonimowo. Czowiek spotyka si twarz w twarz z Panem i od czowieka zaley, czy bdzie y jako Jego przyjaciel czy wrg. Tak rozpoczyna si droga walki wewntrznej, ktra toczy si przez cae ycie, gdy dopki trwa nasza ziemska wdrwka, nikt z nas nie osiga peni wolnoci.

Nasza wiara chrzecijaska nakazuje nam, ebymy wszystkim i wszdzie zapewniali klimat wolnoci, poczynajc od usunicia wszelkiego rodzaju przymusu w okazywaniu wiary. Jeli jestemy doprowadzani do Chrystusa si, wierzymy nie chcc wierzy; jest to owoc przemocy, a nie wolnoci. Czowiek przymuszony moe wej do kocioa, podej do otarza, moe nawet przyj Sakrament — ale wierzy moe jedynie ten, kto chce wierzy. I jest oczywiste, e doroli potrzebuj osobistej wolnoci, aby sta si czonkiem Kocioa i odpowiedzie na ustawiczne wezwania kierowane do nas przez Pana.


37

W przypowieci o zaproszonych na uczt, gdy gospodarz dowiedzia si, e niektrzy z tych, ktrzy mieli przyby, wymwili si zmylonymi powodami, rozkazuje sudze: Wyjd na drogi i midzy opotki, i zmuszaj do wejcia — compelle intrare — by dom mj by zapeniony. A wic jednak przymus? Czy nie uyto tu przemocy wobec susznej wolnoci kadego sumienia?

Rozwaajc Ewangeli i zgbiajc nauczanie Jezusa, nie pomylimy tego nakazu z przymusem. Przypatrzcie si, w jaki sposb Chrystus nakania: Jeli chcesz by doskonay... Jeli kto chce i za Mn. Tamto compelle intrare nie oznacza przemocy fizycznej ani moralnej; odzwierciedla porywajc si przykadu chrzecijaskiego, ktry jest tak skuteczny jak moc Boa: Przyjrzyjcie si, jak pociga nas Ojciec: zachwyca swoim nauczaniem, nie narzuca adnej koniecznoci.W ten sposb przyciga do Siebie.

W takim klimacie wolnoci staje si zrozumiae, e czynienie za nie jest adnym wyzwoleniem, lecz zniewoleniem. Kto grzeszy przeciw Bogu, zachowuje woln wol w tym zakresie, e jest wolny od przymusu, ale utraci j pod tym wzgldem, e nie jest wolny od winy. Moe bdzie mg powiedzie, e postpi zgodnie ze swymi upodobaniami, lecz nie moe tu by mowy o prawdziwej wolnoci: gdy sta si niewolnikiem swojej decyzji, a zdecydowa si na rzecz najgorsz, na oddalenie si od Boga, a tam nie ma wolnoci.


38

Raz jeszcze powiadam: nie uznaj adnej innej niewoli poza niewol w Mioci Boga. A to dlatego, e jak ju powiedziaem przy innych okazjach, religia jest najwikszym buntem czowieka, ktry nie chce y jak zwierz, ktry nie znajduje ukojenia i zaspokojenia, dopki nie spotka i nie pozna Stwrcy, i nie nawie z Nim zayych stosunkw. Chc, abycie byli takimi buntownikami, wolnymi od wszelkich innych wizw, poniewa chc — Chrystus tego chce! — abycie byli dziemi Boymi. Niewola albo dziecictwo Boe: oto dylemat naszego ycia. Albo by dziemi Boga, albo niewolnikami pychy, zmysowoci, lkliwego egoizmu, w ktrym tyle dusz wydaje si tkwi.

Mio Boga wskazuje drog prawdy, sprawiedliwoci, dobra. Gdy zdecydujemy si na odpowied Bogu: moja wolno jest dla Ciebie, okaemy si wolni od wszystkich wizw, ktrymi bylimy przykuci do rzeczy bez znaczenia, do aosnych trosk, do ndznych ambicji. A wolno — nieoceniony skarb, cudowna pera, ktr al by byo rzuci przed wieprze — bdzie przez nas wykorzystana cakowicie po to, by czyni dobro.

Oto wspaniaa wolno dzieci Boych! Chrzecijanie, ktrzy — zastraszeni albo zawistni — chwiej si w obliczu rozwizoci tych, ktrzy nie przyjli Sowa Boego, okazuj sabe pojcie o naszej wierze. Jeeli rzeczywicie wypeniamy przykazanie Chrystusa — jeeli staramy si je wypenia, gdy nie zawsze nam si to udaje — znajdziemy tak pewno wiary, e nie bdziemy ju potrzebowali szuka gdzie indziej najpeniejszej godnoci czowieka.

Nasza wiara nie jest ciarem ani ograniczeniem. Jake ndzne pojcie o chrzecijastwie ma ten, kto tak myli! Gdy opowiadamy si za Bogiem, nie tracimy niczego, a zyskujemy wszystko: kto za cen swej duszy chce znale swe ycie, straci je, a kto straci swe ycie z mego powodu, znajdzie je.

Wycignlimy zwycisk kart, ktra przynosi najwysz wygran. Jeli co nam przeszkadza widzie to z ca jasnoci, musimy dogbnie zbada nasz dusz: moe zbyt saba jest nasza wiara, moe zbyt mao jest w nas osobistego obcowania z Bogiem, zbyt mao modlitwy. Winnimy baga Pana — poprzez Jego Matk i nasz Matk — aby wzmg w nas mio, aby dozwoli nam odczu sodycz Swej obecnoci; gdy jedynie kochajc, dochodzi si do najpeniejszej wolnoci: takiej, ktra nigdy, przez ca wieczno, nie chce porzuci przedmiotu swojej mioci.


Poprzedni Nastpny