Josemaría Escrivá Obras
294

Jestemy do gbi wstrznici, serce bije nam mocno, gdy uwanie wsuchujemy si w wezwanie witego Pawa: Wol Bo jest wasze uwicenie. Dzisiaj ponownie stawiam przed sob ten cel i przypominam go rwnie wam i caej ludzkoci: Wol Bo jest to, abymy byli wici.

Aby nie duszom autentyczny pokj, aby przeksztaca ziemi, aby szuka w wiecie i poprzez sprawy tego wiata Pana Boga naszego, niezbdna jest nam wito osobista.

W rozmowach z ludmi wielu krajw i najrnorodniejszych rodowisk spoecznych bywam czsto pytany: Co ojciec powie nam, ludziom onatym? A co nam rolnikom? Co powie wdowom? Co modziey? Odpowiadam stale, e posiadam tylko jeden jedyny garnek. I zwykle zwracam szczegln uwag na to, e Pan nasz Jezus Chrystus gosi dobr nowin wszystkim bez wyjtku. Mam tylko jeden jedyny garnek, jedno jedyne poywienie: Moim pokarmem jest wypeni wol Tego, ktry Mnie posa, i wykona Jego dzieo. Kadego z osobna wzywa Pan do witoci, od kadego wymaga mioci: od modych i starych, od samotnych i onatych, zdrowych i chorych, wyksztaconych i niewyksztaconych, niezalenie od tego, gdzie pracuj i gdzie yj. Jest tylko jeden sposb wzrastania w zayoci z Bogiem i w ufnoci do Niego — spotkanie z Nim na modlitwie, rozmowa z Nim, bezporednie okazywanie Mu swoich uczu.


295

Bdziecie Mnie wzywa, zanoszc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysucham. I wzywamy Go rozmawiajc i zwracajc si do Niego. Dlatego winnimy zastosowa praktycznie zalecenie Apostoa: sine intermissione orate — mdlcie si zawsze, cokolwiek by si dziao. Nie tylko z serca, ale i caym sercem.

Powiecie, e ycie nie zawsze jest atwe, e nie brak w nim goryczy, cierpie i smutkw. Odpowiem wam znowu za witym Pawem, e ani mier, ani ycie, ani anioowie, ani zwierzchnoci, ani rzeczy teraniejsze, ani przysze, ani potgi, ani co wysokie, ani co gbokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoa nas odczy od mioci Boga, ktra jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nic nie moe nas oddzieli od mioci Boej, zerwa wizi z naszym Ojcem.

Czy trwae zjednoczenie z Bogiem nie stanowi ideau tak wzniosego, e dla wikszoci chrzecijan moe si wydawa nieosigalnym? Rzeczywicie, cel ten jest bardzo wysoki, ale nie jest nieosigalny. Droga, ktra prowadzi do witoci, to droga modlitwy; modlitwa za winna rozwija si w duszy stopniowo, jak nasionko, z ktrego pniej wyrasta majestatyczne drzewo.


296

Rozpoczynamy od modlitw ustnych, ktre wielu z nas powtarza od dziecistwa; s to gorce a rwnoczenie proste sowa, kierowane do Boga i Jego Matki, ktra jest rwnie nasz Matk. Cigle jeszcze rano i wieczorem, i to nie tylko czasami, lecz zawsze, odnawiam ofiarowania, ktrego nauczyem si od moich rodzicw: O Pani moja, o Matko moja! Ofiaruj Ci si cakowicie, a na dowd mojego synowskiego uczucia powicam Ci tego dnia moje oczy, moje uszy, mj jzyk, moje serce... Czy nie mamy tutaj do czynienia — w jaki sposb — z pocztkami kontemplacji, prawdziwego dowodu ufnego oddania si? Co mwi sobie zakochani, kiedy si spotykaj? Jak si zachowuj? Powicaj ukochanej osobie wszystko, czym s i co posiadaj.

Najpierw jeden akt strzelisty, potem drugi, trzeci... a to wszystko wyda si nam niedostateczne, gdy sowa s zbyt ubogie... i wwczas pojawia si poczucie zayoci z Bogiem, zwracamy spojrzenie ku Niemu nieustannie i niestrudzenie. yjemy wwczas jakby zaczarowani. Staramy si wykonywa zadania i obowizki naszego stanu moliwie jak najlepiej, mimo naszych bdw i ogranicze, ale dusza nasza pragnie si wyrwa. Poda ona ku Bogu niczym elazo przycigane si magnesu. Zaczynamy kocha Jezusa w sposb bardziej dogbny, ze sodkim zachwytem.


297

Ja za sprawi, e Mnie znajdziecie, (...) zgromadz (was) spord wszystkich narodw i z wszystkich miejsc, po ktrych was rozproszyem. Modlitwa wyzwala nas z niewoli. Czujemy si wolni szybujc w hymnie pochwalnym rozmiowanej duszy, w pieni penej mioci, ktra rozbudza pragnienie trwania przy Bogu. Jest to nowy sposb stpania po ziemi, sposb Boy, nadprzyrodzony, cudowny. Gdy przypomnimy sobie tylu pisarzy kastylijskich z XVI wieku, by moe bdziemy rozkoszowa si sowami: yj bo ju nie yj — to yje we mnie Chrystus!

Z radoci akceptujemy konieczno wielu lat pracy na tym wiecie, poniewa Jezus, tu na ziemi, ma niewielu przyjaci. Nie chcemy uchyla si od obowizku nakazujcego y tak, aby w subie odda wszystkie siy Bogu i Kocioowi. In libertatem gloriae filiorum Dei, qua libertate Christus nos liberavit; w wolnoci i chwale dzieci Boych, gdy ku wolnoci wyswobodzi nas Chrystus, umierajc na drzewie Krzya.


298

Nie jest wykluczone, e ju na samym pocztku wznios si tumany kurzu i e wrogowie naszego uwicenia, naduywajc swej wadzy, zastosuj natarczyw i dobrze zorganizowan technik terroru psychicznego, tak i pocign w swoim absurdalnym kierunku nawet tych, ktrzy przez dugi czas zachowywali si w sposb rozumny i waciwy. Ich gos brzmi jak dwik pknitego dzwonu, ktry nie by odlany ze szlachetnego metalu, i rni si cakowicie od gosu pasterza. Do tego stopnia poniaj oni ludzkie sowo, ktre jest jednym z najcenniejszych darw Boych dla czowieka — wspaniaym darem pozwalajcym wyrazi najwzniolejsze myli i uczucia mioci i przyjani z Panem i Jego stworzeniami — e atwo nam zrozumie, dlaczego wity Jakub powiada, e jzyk jest ogniem, sfer nieprawoci. Tyle szkd mog wyrzdzi: kamstwa, oszczerstwa, pomwienia, obelgi, krtackie intrygi.


299

Jak moemy pokona te przeszkody? Jak umocni si w tej decyzji, ktra zdaje si nam bardzo trudna do podtrzymania? Bierzmy natchnienie z wzoru, ktry ukazuje najwitsza Maryja Panna, Matka nasza — Ona stanowi przestronn drog, w sposb pewny prowadzc wprost do Jezusa.

By zbliy si do Boga, musimy obra waciw drog, a jest ni Najwitsze Czowieczestwo Chrystusa. Dlatego zawsze doradzam czytanie ksiek, ktre opowiadaj o Mce Paskiej. Dziea te, pene szczerej pobonoci, kieruj nasz umys na Syna Boego, Czowieka, podobnie jak my, i Boga prawdziwego, ktry kocha i cierpi w swoim ciele dla odkupienia wiata.

Zwrcie uwag na jedno z naboestw najbardziej rozpowszechnionych wrd wiernych — odmawianie Raca witego. Koci zachca nas do rozwaania tajemnic racowych, aby w naszym umyle i pamici wyry si wraz z radoci, boleci i chwa Najwitszej Maryi Panny, wspaniay przykad ycia Pana Jezusa: trzydzieci lat przeytych w ukryciu, trzy lata nauczania, Jego unienie w Mce i Jego chwalebne Zmartwychwstanie.

I za Chrystusem — tu wanie tkwi sekret. Towarzyszy Mu z bliska, tak bymy na podobiestwo pierwszych Dwunastu yli wraz z Nim; bymy z Nim si stali jedno. Jeeli nie bdziemy stawia przeszkd asce, wkrtce bdziemy mogli powiedzie, e przyobleklimy si w Pana Jezusa Chrystusa. Wwczas w naszym postpowaniu, jak w zwierciadle, bdzie si odbija Pan Jezus. Jeeli zwierciado bdzie dobre, bdzie odzwierciedla najukochasze oblicze naszego Zbawiciela bez znieksztace, nie bdzie Jego karykatur, i inni bd mie moliwo podziwiania i naladowania Go.


300

W tym wysiku, by utosami si z Chrystusem, wyodrbnibym jakby cztery stopnie: poszukiwanie Go, spotkanie, obcowanie z Nim, mio. Moe wyczuwacie, e znajdujecie si dopiero na pierwszym etapie. Szukajcie Go wic z tsknot. Szukajcie Go w was samych ze wszech si. Jeli jestecie w tym szukaniu wytrwali, to omielam si was zapewni, e ju znalelicie Go, e zaczlicie z Nim obcowa i kocha oraz prowadzi swoj rozmow w Niebie.

Prosz Pana Jezusa, abymy si zdecydowali ywi w duszy t jedyn szlachetn ambicj, jedyn, ktra warta jest trudu: by tak blisko Jezusa Chrystusa, jak Jego Bogosawiona Matka i wity Patriarcha — z tsknot, z powiceniem nie zaniedbujc niczego. Dostpimy udziau w weselu przyjani z Bogiem — w duchu wewntrznego skupienia, ktre nie kci si z naszymi obowizkami zawodowymi i obywatelskimi — i bdziemy Mu dzikowa za t delikatno i jasno, z jak naucza nas peni wol naszego Ojca, ktry jest w niebie.


301

Ale nie zapominajcie, e przebywanie z Jezusem oznacza, i z pewnoci zetkniemy si z Krzyem. Kiedy oddajemy si w rce Boe, to Bg czsto pozwala nam odczu bl, samotno, przeciwiestwa, oszczerstwa, zniesawienia i drwiny, ktre przychodz od wewntrz i z zewntrz — poniewa pragnie nas uksztatowa na swj obraz i podobiestwo. On nawet godzi si na to, by nazywano nas szalecami i uwaano za gupcw.

Nadszed czas, by ukocha bierne umartwienie, ktre przychodzi znienacka, kiedy si tego nie spodziewamy. Kamieniami rzucanymi, by odpdzi wilki, rani si owce — naladowca Chrystusa dowiadcza na sobie samym, e ci, ktrzy waciwie powinni go kocha, okazuj mu nieufno, wrogo, podejrzliwo czy nienawi. Patrz na niego podejrzliwie, jak na oszusta, poniewa nie wierz, i moe istnie osobisty kontakt z Bogiem, ycie wewntrzne; natomiast z uprzejmoci i zrozumieniem odnosz si do ateistw i osb obojtnych religijnie, nawet tych, ktrzy zachowuj si agresywnie i arogancko.

Pan nasz moe nawet dopuci, by Jego uczniw atakowano broni, ktra nigdy nie przynosi honoru temu, kto j stosuje: broni obelg, broni tendencyjnych i kamliwych plotek; nie wszyscy obdarzeni s taktem i dobrym wychowaniem.

Dlatego te nie mona si dziwi, e ci, ktrzy gosz wtpliw teologi i rozlunion moralno; ktrzy wedle wasnego kaprysu sprawuj wtpliw liturgi, ktrzy wyznaj zasady hipisw i rzdz nieodpowiedzialnie, szerz przeciwko tym, ktrzy mwi tylko o Jezusie Chrystusie, nienawi, podejrzenia, faszywe oskarenia, zniewagi, pomwienia i wszelkie inne szykany.

Ale przez to wanie Jezus rzebi dusze swoich uczniw, nie przestajc ich obdarzy wewntrzn pogod i radoci. Wiedz oni bardzo dobrze, e diabe nawet stu kamstw nie potrafi zmieni w jedn prawd. Jezus utwierdza ich w przekonaniu, e jedynie wtedy bdzie im w yciu lekko, gdy zdecyduj si nie traktowa ycie lekko.


302

Kiedy rzeczywicie zaczniemy podziwia i kocha Najwitsze Czowieczestwo Jezusa, bdziemy odkrywa po kolei wszystkie Jego Rany. I w tych momentach biernego oczyszczania, chwilach bogosawionych i gorzkich ez, ktre bdziemy si starali ukry, bdzie nam potrzebne schronienie w kadej z tych Najwitszych Ran — by si oczyci, by z gbok radoci umocni si odkupiecz Krwi Zbawiciela. Podymy ku nim jak gobie, ktre, mwic sowami Pisma witego, znajduj schronienie przed burz w szczelinach ska. Kryjemy si tam, by odczu blisko Chrystusa — i przekonujemy si, e Jego gos jest agodny, a Jego oblicze pikne, gdy ci, co wiedz, e Jego gos jest przyjemny i wdziczny, nale do tych, co otrzymali ask Ewangelii, ktra kae im mwi: Ty masz sowa ycia wiecznego


303

Nie mylmy jednak, e skoro ju jestemy na ciece kontemplacji, to nasze namitnoci uspokoiy si raz na zawsze. Bylibymy w bdzie, gdybymy uwaali, e nasze gorce pragnienie szukania Jezusa, znalezienie Go, obcowanie z Nim i sodycz Jego mioci przemieni nas w osoby bezgrzeszne. Chocia nie brakuje wam dowiadczenia, pozwlcie, e was uprzedz. Szatan, nieprzyjaciel Boga i ludzi, nie poddaje si i nie odpoczywa. Napastuje nas nawet wtedy, gdy dusza nasza goreje mioci do Boga. Wie, e wwczas upadek jest trudniejszy — ale te wie, e kiedy uda mu si spowodowa nawet drobn obraz Boga przez czowieka, moe w ludzkim sumieniu zasia siln pokus rozpaczy.

Jeli chcecie nauczy si czego z dowiadczenia biednego ksidza, ktrego jedynym celem jest mwienie o Bogu, powiem wam, e kiedy ciao stara si odzyska utracone prawa lub, co gorsze, kiedy pycha burzy si i buntuje, winnicie rzuci si w schronienie tych boskich ran, otwartych w Ciele Chrystusa przez gwodzie, ktre przybiy Go do Krzya, i przez wczni, ktra przeszya Jego bok. Spieszcie do Niego, jak podpowiada wam serce — zcie w Ranach Jezusa ca swoj mio do ludzi i ... do Boga. To wanie jest denie do zjednoczenia, przekonanie, e jest si bratem Chrystusa, Jego krewnym, synem tej samej Matki, poniewa to Ona doprowadzia nas do Jezusa.


304

arliwo adoracji, pragnienie zadouczynienia przez ciche i spokojne cierpienie. Stan si prawd waszego ycia sowa Jezusa: Kto nie bierze swego krzya, a idzie za Mn, nie jest Mnie godzien. A Pan jawi si nam coraz bardziej wymagajcym, domaga si od nas zadouczynienia i pokuty, a w kocu budzi w nas arliwe pragnienie, aby y dla Boga: razem z Chrystusem zostaem przybity do krzya. Jednak przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, ktre atwo si tuk i krusz, co kae nam pamita, e z Boga bya owa przeogromna moc, a nie z nas.

Zewszd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy si zwtpieniu; yjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy przeladowania, lecz nie czujemy si osamotnieni, obalaj nas na ziemi, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa.

Nadto wyobraamy sobie, e Pan Jezus nas nie sucha, e si udzimy i sycha jedynie nasz monolog. Czujemy si pozbawieni oparcia na ziemi i opuszczeni przez niebo. A jednak mamy rzeczywist, szczer odraz do grzechu, nawet powszedniego. Padnijmy na kolana z uporem kobiety kananejskiej, wielbic Go i bagajc: Panie, dopom mi!. Wwczas zniknie ciemno, pokonana przez wiato Mioci.


305

Nadszed czas, by woa: Pomnij, Panie, na swoje sowo do Twojego sugi, przez ktre mi dae nadziej. W moim ucisku to pociech dla mnie, e Twoja mowa obdarza moje ycie moc. Pan Jezus chce, bymy we wszystkim liczyli na Niego i jest dla nas jasne, e bez Niego niczego nie moemy uczyni, a z Nim potrafimy wszystko. I tak umacnia si nasze zdecydowanie, by chodzi zawsze w Jego obecnoci.

W wietle Boym, niejako bez wasnego wysiku pojmujemy, e skoro Stwrca troszczy si o kadego, nawet o swoich nieprzyjaci, o ile bardziej bdzie si troszczy o swych przyjaci! Przekonujemy si, e nie ma ani sprzecznoci ani tego zego, ktre nie wyszoby na dobre. Std w naszej duszy utwierdza si rado i pokj, ktrych nic, co ludzkie, nie potrafi nam odebra, gdy te nawiedzenia pozostawiaj w nas zawsze jaki lad Boy. Bdziemy wysawia Pana Boga naszego, ktry dokona w nas przedziwnych rzeczy, i zrozumiemy, e zostalimy stworzeni z dan nam moliwoci posiadania nieskoczonego skarbu.


306

Rozpoczlimy od prostych a zachwycajcych modlitw ustnych, ktrych nauczylimy si jako dzieci i ktrych nie chcielibymy ju nigdy porzuci. Nasza modlitwa, pocztkowo dziecico naiwna, pynie teraz szerokim, spokojnym, pewnym nurtem, podajc ladem przyjani z Tym, ktry powiedzia: Ja jestem drog. Jeeli tak kochamy Chrystusa, jeeli ze wit odwag chronimy si w otwartej wczni ranie Jego Boku, speni si obietnica Nauczyciela: Jeli Mnie kto miuje, bdzie zachowywa moj nauk, a Ojciec mj umiuje go, i przyjdziemy do niego, i bdziemy u niego przebywa.

Serce wymaga wtedy, by poznawa i uwielbia kad z trzech Osb Boskich. Jest to w jaki sposb odkrycie, ktrego dokonuje dusza w yciu nadprzyrodzonym, na podobiestwo maego dziecka otwierajcego stopniowo oczy na otaczajcy je wiat. Dusza prowadzi serdeczny dialog z Ojcem i Synem i Duchem witym, poddaje si chtnie dziaaniu Pocieszyciela i Oywiciela, ktry przychodzi do nas bez adnych naszych zasug, obdarzajc nas darami i cnotami nadprzyrodzonymi!


307

Jak ania, co pragnie wody ze strumienia, tak i my przybieglimy z wyschnitymi ustami. Chcemy pi ze zdroju ywej wody. Przez cay dzie w sposb najzupeniej naturalny trwamy u obfitego, czystego rda ywej wody, ktra wytryskuje ku yciu wiecznemu. Zbyteczne staj si sowa, tym bardziej e jzyk nie potrafi si wysowi; umys si uspokaja. Tu si ju nie docieka, tu si kontempluje! I z duszy raz jeszcze pynie pie nowa, poniewa czuje ona i wie, e patrzy na ni nieustannie z mioci sam Bg.

Nie myl o nadzwyczajnych sytuacjach. S to raczej zwyke dowiadczenia naszej duszy: szalestwo z mioci, ktra bez rzucania si w oczy, bez ekstrawagancji uczy nas cierpie i y, poniewa Bg uycza nam Mdroci. Jak rado i jaki spokj przeywamy wwczas, gdy znajdujemy si na tej wskiej drodze, ktra prowadzi do ycia.


308

Czy chodzi tu o ascez? O mistyk? Kwestia ta mnie nie martwi. Czy asceza, czy mistyka, to nie ma znaczenia. Chodzi tu o dar Boy. Jeeli starasz si o modlitw myln, Pan nie odmwi ci pomocy. Wiara i uczynki z wiary: uczynki, poniewa Pan Bg — stwierdzie to od samego pocztku, a ja w swoim czasie to podkrelaem — jest coraz bardziej wymagajcy. Jest to ju i kontemplacja, i zjednoczenie; takim ma by ycie wielu chrzecijan, kiedy kady idzie swoj drog duchow — a jest ich nieskoczona ilo — pord spraw tego wiata cho, by moe, nie jest tego cakowicie wiadom.

Chodzi o modlitw i postaw, ktre nie odrywaj nas od naszych codziennych zaj, ktre pord caego susznego zaangaowania ludzkiego prowadz nas do Pana. Podnoszc wszystkie te zadania ku Bogu, stworzenie przebstwia ten wiat. Tylekro powtarzaem jako przykad mit o krlu Midasie, ktry zamienia w zoto wszystko, czego dotyka! My take w zoto nadprzyrodzonych zasug moemy przemieni wszystko, czego si dotykamy, mimo naszych bdw.


309

Przypatrzcie si, jak postpuje Bg. Kiedy powraca w syn, ktry w rozpustnym yciu roztrwoni pienidze, a przede wszystkim zapomnia o swoim ojcu, ten powiada: Przyniecie szybko najlepsz szat i ubierzcie go; dajcie mu te piercie na rk i sanday na nogi! Przyprowadcie utuczone ciel i zabijcie: bdziemy ucztowa i bawi si. Nasz Ojciec Bg, kiedy powracamy do Niego ze skruch, przemienia nasz ndz w bogactwo, a nasz sabo w moc. A c dopiero zgotuje nam, jeeli Go nie opucimy, jeeli bdziemy przy Nim kadego dnia, jeeli codziennie kierowa bdziemy do Niego sowa mioci potwierdzone czynami, jeeli prosi Go bdziemy o wszystko, ufni w Jego wszechmoc i w Jego miosierdzie? Powraca do domu syn, ktry zdradzi ojca, a ten urzdza uczt. Czyme obdarzy wic nas, ktrzy zawsze staralimy si pozostawa u Jego boku?

Wymazujmy zatem z pamici wszelkie doznane obrazy i upokorzenia — choby nawet byy najbardziej niesprawiedliwe, oszczercze i gorzkie — gdy nie przystoi dziecku Boemu sporzdzanie rejestru doznanych krzywd, aby go pniej przedoy. Nie powinnimy zapomina przykadu Chrystusa. Nasza wiara chrzecijaska nie moe by wymieniana jak suknia — moe osabn, umocni si lub zagubi. Poprzez ycie nadprzyrodzone wiara umacnia si, a dusza wzdraga na myl, jak nagi i ndzny jest czowiek bez Boga. I przebacza, i dzikuje: Mj Boe, kiedy patrz na moje ndzne ycie, nie znajduj najmniejszego powodu do dumy, a tym bardziej do pychy. Znajduj tylko liczne powody, by y w pokorze i skrusze. Wiem te, e najlepszym panowaniem jest suba.


310

Wstan, po miecie chodzi bd, wrd ulic i placw, szuka bd ukochanego mej duszy ... I nie tylko po miecie. Pobiegn z jednego koca wiata na drugi — przez wszystkie narody, przez wszystkie ludy, przez szlaki i cieki — aby znale pokj mej duszy. I znajduj go w codziennych zajciach, ktre nie s dla mnie przeszkod; s raczej drog i powodem, by kocha Boga coraz bardziej i silniej si z Nim jednoczy.

A kiedy przychodz — gwatownie — pokusy, zniechcenie, przeciwnoci, walka wewntrzna, udrka, kiedy ponowna noc grozi naszej duszy, wtedy Psalmista kadzie na naszych wargach i mylach sowa: bd z Nim w utrapieniu. Czyme, Jezu, jest mj krzy w porwnaniu z Twoim; czym me zadrapania wobec Twoich ran? Czyme wobec Twojej ogromnej, czystej i nieskoczonej Mioci jest te troch troski, ktre woye na moje barki? I wtedy serce moje i serca wasze napenia wite pragnienie, aby okaza Panu czynem, e umieramy z Mioci.

Rodzi si w nas pragnienie Boga, usilna wola zrozumienia Jego ez; widzenia Jego umiechu, Jego oblicza... Najlepszym sposobem, by to wyrazi, jest powtarzanie za Pismem witym: Jak ania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boe. I dusza pogrona w Bogu wznosi si ubstwiona: chrzecijanin sta si spragnionym podrnym i otwiera swe usta na rdlan wod.


311

Dziki temu oddaniu rozpala si arliwo apostolska i wzrasta z dnia na dzie, zaraajc tym pragnieniem innych, gdy dobro jest zaraliwe. Nie jest moliwe, aby nasza ndzna natura znalazszy si tak blisko Boga nie paaa pragnieniem rozsiewania po caym wiecie radoci i pokoju, zraszania wszystkiego zbawczymi wodami, ktre wypywaj z otwartego Boku Chrystusa, zaczynania i koczenia wszystkich zada w imi Mioci.

Przedtem mwiem wam o blu, cierpieniach, zach. I bynajmniej sobie nie zaprzeczam, gdy twierdz, e dla ucznia, ktry z mioci szuka Nauczyciela, smutki, cierpienia, bl, utrapienia posiadaj inny smak. Znikaj, kiedy prawdziwie przyjmuje wol Bo, kiedy chtnie spenia Boe zamysy jako wierny syn, cho ma moe nieraz wraenie, e nerwy nie wytrzymaj, a mka wydaje mu si nie do zniesienia.


312

Chciabym jeszcze raz powtrzy, e nie mwi o nadzwyczajnym sposobie ycia po chrzecijasku. Niech kady z nas zastanowi si, co Bg uczyni dla niego i jak na to Bogu odpowiedzia. Jeeli w tym osobistym rachunku sumienia bdziemy odwani, odkryjemy to, czego nam brakuje. Bardzo si wczoraj wzruszyem, gdy dowiedziaem si, e pewien nie ochrzczony jeszcze katechumen japoski naucza katechizmu innych, ktrzy jeszcze niczego nie wiedzieli o Chrystusie. Poczuem si zawstydzony. Potrzebujemy wicej wiary; wicej wiary, a wraz z wiar — kontemplacji.

Przemyl jeszcze raz spokojnie to Boe upomnienie, ktre napenia ci dusz niepokojem i ktre rwnoczenie jest tak sodkie, jak mid ze wieego plastra: redemi te, et vocavi te, nomine tuo: meus es tu; odkupiem ci i zawoaem ci po imieniu: naleysz do mnie! Nie kradnijmy Bogu tego, co naley do Niego. Jest to Bg, ktry umiowa nas do tego stopnia, e za nas umar; ktry wybra nas przed wiekami, przed stworzeniem wiata, abymy byli wici w Jego obliczu i ktry ustawicznie stwarza nam moliwo oczyszczenia si i oddania Jemu.

Jeeli w dalszym cigu mamy jakie wtpliwoci, przyjmijmy jeszcze jeden dowd z Jego ust: Nie wycie Mnie wybrali, ale Ja was wybraem i przeznaczyem na to, abycie szli i owoc przynosili i by wasz owoc trwa, owoc pracy waszych kontemplacyjnych dusz.

Zatem wiara, wiara nadprzyrodzona. Jeeli wiara jest saba, czowiek skonny jest do wyobraania sobie Boga jako kogo odlegego, kto niewiele troszczy si o swe dzieci. Myli on wtedy o religii jako o czym dodatkowym, o czym naley myle, kiedy nie ma ju adnego innego lekarstwa i spodziewa si, nie wiadomo dlaczego, spektakularnych przejaww, niezwykych wydarze. Kiedy za wiara pulsuje w duszy ywym ttnem, odkrywa si, e drogi chrzecijanina s drogami zwyczajnego, codziennego ludzkiego ycia i e owa wielka wito, ktrej Bg od nas da, kryje si tu i teraz, w drobnych sprawach kadego dnia.


313

Lubi mwi o drodze, poniewa jestemy wdrowcami, zmierzamy do domu w Niebie, do naszej Ojczyzny. Zwrcie jednak uwag, e droga, chocia mog si na niej pojawi nieprzewidziane przeszkody, na przykad musimy przeprawi si przez rzek lub przedrze si przez gsty las, bywa na og czym zwyczajnym, bez niespodzianek. Niebezpieczestwo polega na rutynie, na myleniu, e w codziennoci nie ma Boga, gdy jest ona tak prosta, tak zwyczajna!

Dwaj uczniowie szli do Emaus. Krok ich by zwyky, jak wszystkich innych, ktrzy tamtdy przechodzili. Tam te, w sposb najzupeniej naturalny, pojawia si przy nich Jezus i idzie wraz z nimi, prowadzc rozmow, ktra umierza zmczenie. Wyobraam sobie t scen. Zapada ju zmierzch. Powiewa lekki przyjemny wiatr. Wok pola dojrzaej ju pszenicy i stare oliwki z gaziami posrebrzonymi przez ciepe wiato.

Jezus w drodze. Panie, jak wielki jeste we wszystkim, co czynisz! Wzruszasz mnie jednak szczeglnie, kiedy widz, jak uniasz si, by i z nami, by nas szuka pord krztaniny codziennego dnia. Panie, uycz nam prostoty ducha, czystego spojrzenia, jasnego umysu, abymy mogli Ci pozna, kiedy przychodzisz do nas bez adnego zewntrznego znaku swej chway.


314

Gdy dochodz do wioski, zblia si koniec ich wdrwki. Wtedy oni, niewiadomie dogbni poruszeni sowem i mioci Boga, ktry sta si Czowiekiem, auj, e Pan chce odej. Jezus bowiem egna si z nimi, okazujc jakoby mia i dalej. Pan Nasz Jezus nigdy si nie narzuca. Chce, bymy dobrowolnie zwracali si do Niego, kiedy zaczniemy odczuwa czysto Jego Mioci, ktr wla w nasze dusze. Musimy na si zatrzyma Go: zosta z nami, gdy ma si ku wieczorowi i dzie si ju nachyli, nadchodzi noc.

Tacy ju jestemy — cigle brak nam odwagi, moe z braku szczeroci, moe z powodu zawstydzenia. W gbi duszy mylimy: zosta z nami, poniewa nasze dusze spowija mrok, a jedynie Ty jeste wiatem, jedynie Ty moesz zaspokoi to pragnienie, ktre nas poera. Poniewa nie zapominamy, e pord rzeczy piknych i szlachetnych najwaniejsz jest posiadanie na zawsze Boga.

I Jezus pozostaje. Otwieraj si nasze oczy jak oczy Kleofasa i jego towarzysza, kiedy Chrystus amie chleb; i chocia bdzie znika z naszych oczu, potrafimy rwnie na nowo podj wdrwk — chocia zapada zmrok — aby mwi o Nim z innymi, gdy tak wielka rado nie mieci si w jednym sercu.

Droga do Emaus. Jak sodycz napeni Bg t nazw. A Emaus to cay wiat, gdy Pan otworzy Boe drogi na ziemi.


315

Prosz Pana Boga o to, abymy podczas naszego przebywania na tej ziemi nigdy nie oddzielali si od boskiego wdrowca. Dlatego pogbiajmy te przyja z naszymi Anioami Strami. Wszyscy potrzebujemy licznego towarzystwa, towarzystwa z Nieba i ziemi. Miejcie naboestwo do witych Aniow! Przyja jest czym bardzo ludzkim, ale te jest czym bardzo boskim, tak samo jak nasze ycie, ktre jest boskie i ludzkie zarazem. Czy pamitacie, co mwi Pan: Ju was nie nazywam sugami (...) ale przyjacimi? Uczy nas darzy zaufaniem przyjaci Boga, ktrzy mieszkaj ju w niebie i ludzi, pord ktrych yjemy, rwnie tych, ktrzy wydaj si by daleko od Boga, bowiem chcemy nawrci ich na dobr ciek.

Chciabym zakoczy sowami witego Pawa do Kolosan: Nie przestajemy za was si modli i prosi Boga, abycie doszli do penego poznania Jego woli, w caej mdroci i duchowym zrozumieniu. Jest to Mdro, ktr daje modlitwa, kontemplacja, dziaanie Ducha witego w duszy.

Abycie ju postpowali w sposb godny Pana, w peni mu si podobajc, wydajc owoce wszelkich dobrych czynw i rosnc przez gbsze poznanie Boga. Niech moc Jego chway w peni was umacnia do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwoci i staoci! Z radoci dzikujcie Ojcu, ktry was uzdolni do uczestnictwa w dziale witych w wiatoci. On uwolni nas spod wadzy ciemnoci i przenis do krlestwa swego umiowanego Syna.


316

Niechaj strzee nas Matka Boa i Matka nasza, aby kady z nas mg suy Kocioowi w peni wiary przez dary Ducha witego i ycie kontemplacyjne. Kady niechaj radonie czci Pana przez wypenianie waciwych mu obowizkw osobistych; kady w swoim miejscu pracy i zawodzie, i w wypenianiu obowizkw swego stanu.

Kochajcie Koci, sucie mu ze wiadom radoci ludzi, ktrzy potrafili zdecydowa si na t sub z Mioci. I gdy zobaczymy, e niektrzy s pozbawieni nadziei, jak owi dwaj uczniowie z Emaus, podejdmy do nich z wiar — nie w imieniu wasnym lecz w imi Jezusa — by ich zapewni, e obietnica Jezusowa nie moe zawie, e On zawsze czuwa nad swoj Oblubienic-Kocioem i nigdy jej nie opuszcza. e ciemnoci przemin, poniewa jestemy dziemi wiatoci, powoani do ycia nieprzemijajcego.

I otrze z ich oczu wszelk z, a mierci ju odtd nie bdzie. Ani aoby, ni krzyku, ni trudu ju odtd nie bdzie, bo pierwsze rzeczy przeminy. I rzek zasiadajcy na tronie: "Oto czyni wszystko nowe”. I mwi: "Napisz: Sowa te wiarygodne s i prawdziwe”. I rzek mi: "Stao si. Jam Alfa i Omega, Pocztek i Koniec. Ja pragncemu dam darmo pi ze rda wody ycia. Zwycizca to odziedziczy i bd Bogiem dla niego, a on bdzie dla mnie synem”.


Poprzedni