Josemaría Escrivá Obras
274

Wszystkie wita Najwitszej Maryi Panny s wane, gdy Koci daje nam przez nie okazj do potwierdzenia czynami naszej mioci do Matki Boej. Gdybym jednak mia wybra spord tych wit tylko jedno, wybrabym wanie dzisiejsze — Boego Macierzystwa Najwitszej Maryi Panny.

Dzisiejsza uroczysto uzasadnia nam kilka centralnych tajemnic naszej wiary — kae nam rozmyla nad Wcieleniem Sowa, dzieem trzech Osb Trjcy Przenajwitszej. Maryja, Crka Boga Ojca, przez Wcielenie Pana w Jej niepokalanym onie jest Oblubienic Boga Ducha witego i Matk Boga Syna.

Kiedy Najwitsza Maryja Panna dobrowolnie odpowiedziaa "tak” na owe zamiary, ktre Stwrca Jej objawi, Sowo Boe przyjo natur ludzk — dusz rozumn i ciao uksztatowane w najczystszym onie Maryi. Natura boska i ludzka zczyy si w jednej Osobie: Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu, a od tej godziny take prawdziwym czowieku; w Jednorodzonym odwiecznym Synu Ojca, a od tamtego momentu czowieku, prawdziwym Synu Maryi. Dlatego Najwitsza Maryja Panna jest Matk Sowa Wcielonego, drugiej Osoby Trjcy Przenajwitszej, ktra przyja na zawsze natur ludzk — bez pomieszania obu natur. Najwysz chwa, jak moemy odda Najwitszej Maryi Pannie, stanowi te sowa wyraajce Jej najwysz godno — Matka Boa.


275

Byo to zawsze dogmatem wiary. Przeciwko ludziom, ktrzy temu przeczyli, Sobr w Efezie ogosi, e jeli kto nie wyznaje, e Emanuel jest prawdziwym Bogiem, a przez to Najwitsza Maryja Panna jest Matk Bo, zwaywszy, e wedug ciaa zrodzia wcielone Sowo Boe, niech bdzie wyklty.

Historia zachowaa dla nas wiadectwa radoci chrzecijan z tego jasnego i jednoznacznego orzeczenia, ktre potwierdzao to, w co wszyscy wierzyli: Cay lud miasta Efezu od pierwszych godzin porannych a do nocy trwa w napitym oczekiwaniu na orzeczenie... Kiedy dowiedziano si, e autor blunierstw zosta obalony, wszyscy jednym gosem zaczli wielbi Boga i oklaskiwa Synod, gdy pad nieprzyjaciel wiary. Od bram kocioa tum towarzyszy nam z pochodniami a do naszych domostw. Bya noc: cae miasto byo radosne i owietlone. Tak pisze wity Cyryl, i musz przyzna, e mimo upywu szesnastu wiekw w wybuch pobonoci wywiera na mnie gbokie wraenie.

Oby Bg, Pan nasz, sprawi, eby w naszych sercach pona taka sama wiara i bymy wczyli si w hymn dzikczynienia, gdy Trjca Przenajwitsza, wybrawszy Maryj za Matk Chrystusa — czowieka jak my sami, kademu z nas daa miejsce pod Swym macierzyskim paszczem. Jest Matk Bo i Matk nasz.


276

Boskie Macierzystwo Maryi jest rdem Jej doskonaoci i przywilejw, ktre J zdobi. Z tego tytuu zostaa niepokalanie poczta i jest pena aski, pozostaje zawsze dziewic, wzita z ciaem i dusz do nieba, zostaa ukoronowana jako Krlowa caego stworzenia, ponad wszystkimi anioami i witymi. Ponad Ni jest tylko Bg. Najwitsza Maryja Panna bdc Matk Bo posiada godno w pewien sposb nieskoczon, z nieskoczonego dobra, jakim jest Bg. Nie ma tu niebezpieczestwa przesady. Nigdy nie zgbimy dostatecznie tej niewypowiedzianej tajemnicy; nigdy nie potrafimy dostatecznie wyrazi wdzicznoci Matce Naszej za t zayo z Trjc Przenajwitsz, ktr nam umoliwia.

Bylimy grzesznikami i nieprzyjacimi Boga. Odkupienie nie tylko wyzwala nas z grzechu i nie tylko jedna nas z Bogiem, ale przemienia nas w dzieci Boe, daje nam Matk, t sam, ktra pocza wiekuiste Sowo wedug natury ludzkiej. Czy mona ogarn ten bezmiar mioci? Bogu bardzo zaleao na tym, by nas odkupi. W swej nieskoczonej mdroci mg wybra wiele drg do realizacji swojej najwitszej Woli. Wybra tak, ktra rozprasza wszelkie wtpliwoci co do naszego zbawienia i chway. Jak pierwszy Adam nie zosta zrodzony z kobiety i mczyzny, lecz zosta uksztatowany z ziemi, tak ostatni Adam, ktry mia wyleczy rany pierwszego przyj ciao uksztatowane w onie Dziewicy, aby w swoim ciele by podobnym ciau tych, ktrzy zgrzeszyli.


277

Ego quasi vitis fructificavi... : Jak szczep winny wypuciam pene krasy latorole, a kwiat mj wyda owoc sawy i bogactwa. Sowa te syszelimy podczas dzisiejszego Czytania. Niech nasze dusze i dusze wszystkich chrzecijan napeni si t sodk woni, ktr stanowi naboestwo do naszej Matki, i niech ta wo rozbudzi w nas cakowit ufno wobec Tej, ktra cigle nad nami czuwa.

Jam matka piknej mioci i bogobojnoci, i poznania, i nadziei witej
. Te lekcje przypomina nam dzisiaj Najwitsza Maryja Panna. Lekcj piknej mioci, czystego ycia, wraliwego i gorcego serca, bymy nauczyli si wiernoci w subie Kocioowi. Nie jest to zwyczajna mio — jest to sama Mio. Tu nie ma miejsca na zdrady ani wyrachowanie, ani na zapomnienie. Jest to mio pikna, gdy jej pocztkiem i kocem jest Bg po trzykro wity, ktry jest samym Piknem, sam Dobroci, i ca Wielkoci.

Lecz jest tu take mowa o bogobojnoci. Najwikszy lk, jaki mog sobie wyobrazi, to lk przed utrat mioci. Bowiem Bg, nasz Pan, nie chce, abymy byli lkliwi, maoduszni, opieszali w oddaniu si Jemu. Potrzebuje nas dzielnych, odwanych, czujnych. Wspomniana tu bogobojno przywodzi nam na myl inne sowa Pisma witego: Szukaam umiowanego mej duszy, szukaam go, lecz nie znalazam.

Moe si to zdarzy wtedy, kiedy czowiek nie rozumie a do gbi, co to znaczy kocha Boga. Nasze serca rozpraszaj si wwczas na rzeczach, ktre nie prowadz do Pana, i w nastpstwie tego tracimy Go sprzed oczu. Kiedy indziej, by moe, Pan sam ukrywa si przed nami. On wie dlaczego. Pobudza nas wwczas do szukania Go z wiksz arliwoci, a kiedy Go znajdujemy, woamy radonie: Pochwyciam go i nie puszcz.


278

Ewangelia z dzisiejszej Mszy witej przypomina nam wzruszajc scen: Jezus pozostaje w Jerozolimie i naucza w wityni. Maryja i Jzef uszli dzie drogi i szukali Go wrd krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleli, wrcili do Jerozolimy szukajc Go. Matka Boa, ktra z trosk poszukuje swego Syna, zagubionego bez Jej winy, i ktra doznaje wielkiej radoci, gdy Go znajduje, dopomoe rwnie nam powrci i doprowadzi do porzdku wszystko, co potrzeba, jeeli z powodu naszego niedbalstwa lub naszych grzechw nie potrafimy rozpozna Chrystusa. W ten sposb poznamy szcie pochwycenia Go jeszcze raz w nasze ramiona i przyrzeczenia Mu, e ju nigdy wicej Go nie zagubimy.

Maryja jest take Matk Poznania, gdy to od Niej uczymy si rzeczy najwaniejszej — e nic nie ma znaczenia, jeeli nie jestemy blisko Pana; e wszystkie wspaniaoci ziemi, wszystkie spenione pragnienia serca s niczym, jeeli w tym sercu nie ponie ywa mio, wiato witej nadziei, ktra jest zapowiedzi mioci nieskoczonej w naszej prawdziwej Ojczynie.


279

We mnie wszelka aska drogi i prawdy, we mnie wszystka nadzieja ywota i cnoty. Jak wielka jest mdro Kocioa, ktry woy te sowa w usta Naszej Matki, by nie zapomnia ich aden chrzecijanin! To Ona jest nasz pewnoci, Mioci, ktra nigdy nie zawiedzie, zawsze otwartym dla nas schronieniem, doni pen agodnoci, zawsze niosc pociech.

Jeden z wczesnych Ojcw Kocioa pisze, i winnimy si stara zachowa w umyle i pamici jasny obraz ycia Matki Boej. Tyle razy zagldalicie ju zapewne do podrcznikw medycyny, matematyki, czy innych dziedzin, zawierajcych pewien zasb podstawowej wiedzy potrzebnej w konkretnym naglcym przypadku, rodzaj pierwszej pomocy pozwalajcej unikn bdu w danych naukach.


280

Podobnie starajmy si czsto rozmyla w spokoju i ciszy naszej modlitwy nad tym, co syszelimy o Matce Naszej. W wyniku tego zostanie wpisane w naszej duszy owo kompendium, ktre pozwoli nam ucieka si do Niej bez wahania, zwaszcza wtedy, kiedy nie bdziemy mieli do kogo si zwrci. Czy nie wyglda to jednak na kierowanie si z naszej strony tylko wasnym interesem? Z ca pewnoci tak. Ale, czy matki nie wiedz, e dzieci bywaj zwykle nieco interesowne i e zwracaj si do nich jako do ostatecznego ratunku? S tego wiadome, lecz nie przeszkadza im to, poniewa s matkami i ich bezinteresowna mio dostrzega jednak — za fasad naszego egoizmu — nasze synowskie uczucie i nasz wielk ufno.

Nie chciabym, aby moje lub wasze naboestwo do Najwitszej Maryi Panny ograniczao si do wzywania Jej pomocy w chwilach trudnych. Myl jednak, e nie powinnimy czu si upokorzeni, kiedy nam si co takiego przytrafi. Matki nie licz przecie maodusznie przejaww serdecznoci okazanej im przez dzieci; nie wa ani nie mierz skp miar. Najmniejszy przejaw mioci ma dla nich smak miodu, a to, co otrzymuj, odwzajemniaj niewspmiernie. Jeeli takie s ju nasze dobre ziemskie matki, to wyobracie sobie, czego moemy oczekiwa po Matce Naszej, Najwitszej Maryi Pannie.


281

Powracam czsto w wyobrani do lat, ktre Jezus spdzi u boku swojej Matki. Obejmuj one prawie cae Jego ziemskie ycie. Widz Go jako mae dziecko, kiedy Maryja pielgnuje Go, cauje i zabawia. Widz, jak wzrasta pod kochajcym spojrzeniem Maryi i Jzefa, Jego ojca na ziemi. Z jak czuoci i delikatnoci Maryja i wity Patriarcha troszczyli si o Jezusa podczas Jego dziecistwa i w milczeniu ustawicznie uczyli si od Niego rnych rzeczy. Ich dusze coraz bardziej upodobniay si do duszy Syna, ktry by zarwno Czowiekiem jak i Bogiem. Dlatego te Jego Matka, a za Ni wity Jzef lepiej ni ktokolwiek inny rozumiej uczucia Serca Jezusowego i oboje stanowi najlepsz — powiedziabym, jedyn — drog, ktra prowadzi do Zbawiciela.

Niech w duszy kadego z was — napisa wity Ambroy —yje dusza Maryi, by chwali Pana; niech w kadym z Was yje duch Maryi, by radowa si w Bogu. Ten Ojciec Kocioa mwi dalej co, co na pierwszy rzut oka wydaje si zbyt miae, ale co posiada jasny sens duchowy dla ycia chrzecijanina. Wedug ciaa jest tylko jedna Matka Chrystusowa; wedug wiary jednak Chrystus jest owocem nas wszystkich.

Jeli utosamiamy si z Maryj, jeli naladujemy Jej cnoty, przyczyniamy si do tego, e Chrystus na mocy aski zrodzi si w duszy wielu ludzi, ktrzy utosami si z Nim przez dziaanie Ducha witego. Jeeli naladujemy Maryj, w jaki sposb uczestniczymy w Jej duchowym macierzystwie. A wszystko to w milczeniu, jak w yciu Naszej Pani; niezauwaalnie, prawie bez sw, przez dawanie penego i spjnego wiadectwa, przez nasze postpowanie chrzecijaskie oraz przez hojne i nieustanne powtarzanie fiat, ktre podtrzymuje nasz wewntrzn wi z Bogiem.


282

Pewien dobry chrzecijanin, peen mioci do Matki Najwitszej, chocia bez wyksztacenia teologicznego, opowiedzia mi jedno zdarzenie, ktre chciabym tu przytoczy dosownie, gdy jego prostota oddaje sposb mylenia czowieka o niewielkim wyksztaceniu.

Musz z kim o tym porozmawia — powiedzia. — Niech ojciec zrozumie mj smutek z tego powodu, co dzieje si na tym wiecie. Podczas przygotowania i obrad obecnego Soboru zaproponowano wczenie do obrad tematu Matki Najwitszej. Tak wanie: tematu! Czy w ten sposb o matce mwi dzieci? Czy jest to ta sama wiara, ktr zawsze wyznawali wierni? Od kiedy to mio do Najwitszej Maryi Panny jest tematem, nad ktrym mona dyskutowa, rozpatrujc jego stosowno?

Nic bardziej nie kci si z mioci anieli skpstwo. Nie boj si mwi tego jasno — twierdzi dalej. — W przeciwnym wypadku, miabym poczucie, e obraam Matk Najwitsz. Dyskutowano nad tym, czy jest rzecz stosown nazywanie Maryi Matk Kocioa. Nie chc si w ogle wdawa w dalsze szczegy, bo jake Matka Boga, a zatem Matka wszystkich chrzecijan, nie ma by Matk Kocioa, ktry czy wszystkich ochrzczonych i odrodzonych w Chrystusie, Synu Maryi?

Nie mog zrozumie — kontynuowa — skd bierze si ta maoduszno, przejawiajca si w skpieniu Matce Boej tego chwalebnego tytuu. Jake inaczej wyglda wiara Kocioa! Temat Maryi! Czy dzieciom przychodzi na myl czynienie z mioci do swej matki tematu? One j po prostu kochaj. Jeli s dobrymi dziemi, to bardzo j kochaj. O temacie — czy schemacie — mog mwi ludzie obcy, tacy, ktrzy podchodz do zagadnienia z klinicznym chodem, jak gdyby to by jaki przypadek do zbadania. W ten sposb postawi spraw ten czowiek prosty i pobony, jakkolwiek niezupenie mia racj.


283

Rozwaajmy teraz dalej t tajemnic boskiego Macierzystwa Maryi w cichej modlitwie, powtarzajc z gbi duszy: Bogarodzico Dziewico, Ten, ktrego cay wiat nie zdoa ogarn, zamkn si w Twoim onie, stawszy si czowiekiem.

Spjrzcie, liturgia proponuje nam dzi jako modlitw: Bogosawione wntrznoci Maryi Panny, ktre nosiy Syna Ojca Przedwiecznego. Jest to zawoanie zarazem stare i nowe, ludzkie i boskie. Przez nie zwracamy si do Pana, jak w niektrych czciach wiata zwyko si kogo chwali: Bogosawiona niech bdzie matka, ktra ci wydaa na wiat!


284

Swoj mioci Maryja przyczynia si do zrodzenia w Kociele wiernych, czonkw owej Gowy, ktrej jest rzeczywist matk wedug ciaa. Uczy nas jako Matka, tote jej pouczenia nie s natarczywe. Trzeba mie dusz u podstaw wraliw i nieco delikatn, aby zrozumie to, co chce nam pokaza, raczej czynem anieli sowem.

Mistrzyni wiary. Bogosawiona jeste, ktra uwierzya! — tak J pozdrawia Elbieta, Jej krewna, kiedy Maryja przybywa w gry, by j odwiedzi. Cudowny by w akt wiary Najwitszej Panny Maryi: Oto ja suebnica Paska, niech mi si stanie wedug twego sowa. W Narodzeniu swego Syna podziwia wielkie dziea Boe na ziemi. Jest chr aniow, i zarwno pasterze jak i wielcy tego wiata przybywaj, by uczci Dzieci. Ale potem Rodzina wita musi ucieka do Egiptu, by tam si schroni przed zbrodniczymi zamiarami Heroda. A potem zapada milczenie — trzydzieci dugich lat prostego, zwyczajnego ycia, takiego jak ycie innych rodzin w maym miasteczku Galilei.


285

Ewangelia wita w paru sowach wskazuje nam drog do zrozumienia przykadu Naszej Matki: Maryja zachowywaa wszystkie te sprawy i rozwaaa je w swoim sercu. Starajmy si J naladowa omawiajc z Panem w miosnym dialogu to wszystko, co nas spotyka, nawet najdrobniejsze wydarzenia. Nie zapominajmy, e powinnimy je way, szacowa, widzie oczyma wiary, by odkry w nich Wol Bo.

Jeeli nasza wiara jest saba, zwrmy si do Maryi. wity Jan opowiada, e dziki cudowi na weselu w Kanie, ktry Chrystus uczyni na prob Matki, uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Matka Nasza zawsze wstawia si u swego Syna, by nas wysucha i tak si nam ukaza, bymy mogli wyzna: Ty jeste Synem Boym.


286

Mistrzyni nadziei. Maryja woa: Bogosawi mnie bd odtd wszystkie pokolenia. Podchodzc do tego czysto po ludzku, moemy zapyta, na czym opieraa si Jej nadzieja? Kime bya dla wspczesnych Jej mczyzn i kobiet? Wielkie bohaterki Starego Testamentu — Judyta, Estera, Debora — zyskay na ziemi ludzk saw, zostay przez lud wysawione i wyniesione. Natomiast jedynym tronem Maryi, tak jak i Jej Syna, jest Krzy. I zdumiewa nas wanie Jej milczca obecno trwajca przez cae ycie, a do chwili, kiedy zostaa wzita do nieba z dusz i ciaem. wity ukasz, ktry dobrze J zna, podaje, e trwaa wraz z pierwszymi uczniami na modlitwie. W ten sposb koczy ziemskie ycie Ta, ktra bdzie wysawiana przez wszystkie stworzenia a do skoczenia wiata.

Jake rni si nadzieja Najwitszej Maryi Panny od naszej niecierpliwoci! Czsto domagamy si od Boga, by nam zapaci natychmiast za t odrobin dobra, ktr uczynilimy. Kiedy tylko pojawi si pierwsza trudno, narzekamy. Czsto jestemy niezdolni do kontynuowania wysiku, do zachowania nadziei. Dlatego, e brak nam wiary: Bogosawiona jeste, ktra uwierzya, e speni si sowa powiedziane Ci od Pana.


287

Mistrzyni mioci. Przypomnijcie sobie scen ofiarowania Jezusa w wityni. Starzec Symeon rzek do Maryi: "Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, ktremu sprzeciwia si bd. A Twoj dusz miecz przeniknie, aby na jaw wyszy zamysy serc wielu”. Ogromna mio Maryi do wszystkich ludzi sprawia, e rwnie do Niej odnosz si sowa Chrystusa: Nikt nie ma wikszej mioci od tej, gdy kto ycie swoje oddaje za przyjaci.

Susznie Biskupi Rzymu nazwali Maryj Wspodkupicielk:2 do tego stopnia cierpiaa i jakby umara wsplnie ze swoim cierpicym i umierajcym Synem; i do tego stopnia dla zbawienia ludzi zrzeka si praw macierzyskich do swego Syna i w tym zakresie, ktry od Niej zalea, zoya Go w ofierze, by przejedna sprawiedliwo Bo, i mona z caym przekonaniem powiedzie, e wspodkupia rodzaj ludzki razem z Chrystusem. To daje nam gbsze zrozumienie tego momentu Mki Naszego Pana, ktrego rozpamitywanie nigdy nas nie znuy: stabat autem iuxta crucem Iesu mater eius, obok Krzya Jezusowego staa Matka Jego.

Zauwaylicie zapewne, jak niektre matki kierowane uzasadnion dum spiesz, by stan u boku swych dzieci, kiedy te triumfuj, gdy zdobywaj powszechne uznanie. Inne natomiast nawet w takich momentach pozostaj na drugim planie, kochajc w milczeniu. Taka bya Maryja, i Jezus wiedzia o tym.


288

Tym razem jednak, podczas haby Ofiary Krzyowej, Najwitsza Maryja Panna bya obecna, suchajc ze smutkiem, jak ci, ktrzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrzsali gowami mwic: "Ty, ktry burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeli jeste Synem Boym, zejd z krzya”. Pani Nasza suchaa sw swego Syna i jednoczya si z Jego blem. Boe mj, Boe mj, czemu mnie opuci? C moga uczyni? Zespoli si w odkupieczej mioci swego Syna, ofiarowa Ojcu niezmierny bl, ktry jak ostry miecz przeszywa Jej czyste serce.

Dziki tej dyskretnej i penej mioci obecnoci swej Matki Jezus znowu czuje si pocieszony. Maryja nie krzyczy, nie biega z jednej strony na drug. Stabat: staa obok Syna. To wtedy Jezus spojrza na Ni, a potem zwrci swe oczy ku Janowi, mwic: "Niewiasto, oto syn twj”. Nastpnie rzek do ucznia: "Oto Matka twoja”. W osobie Jana Chrystus powierzy swojej Matce wszystkich ludzi, a zwaszcza swoich uczniw — tych, ktrzy mieli w Niego uwierzy.

Felix culpa — piewa Koci — bogosawiona wina, poniewa doczekaa si takiego i tak wielkiego Odkupiciela. Bogosawiona wina — moemy doda jeszcze — poniewa poprzez ni otrzymalimy za Matk Najwitsz Maryj Pann. Czujemy si ju bezpieczni i nic nie powinno nas martwi; gdy Pani Nasza, ukoronowana Krlowa Nieba i Ziemi, jest wszechpotn ordowniczk u Boga. Jezus nie moe niczego odmwi Maryi, a take i nam, jako dzieciom Jego Matki.


289

Dzieci, szczeglnie kiedy s jeszcze mae, stale oczekuj czego od swoich rodzicw, natomiast zapominaj o swoich wobec nich obowizkach. Zwykle jestemy dziemi bardzo samolubnymi, jakkolwiek to postpowanie — jak to ju zauwaylimy — zdaje si nie mie wielkiego znaczenia dla matek, bo mio w ich sercach jest najlepszego gatunku, mianowicie taka, ktra niczego nie oczekuje w zamian.

Tak jest te z nasz Matk, Maryj. Dzisiaj jednak, w wito Jej boskiego Macierzystwa, winnimy zdoby si na bardziej wnikliw refleksj. Winny nas bole ewentualne przypadki braku delikatnoci wobec tej dobrej Matki. Pytam was i pytam samego siebie: jak my J czcimy?

Odwoajmy si raz jeszcze do dowiadcze codziennego ycia, do postawy naszych matek na ziemi. Czego przede wszystkim pragnie matka dla swoich dzieci, ktre s ciaem z jej ciaa i krwi z jej krwi? Jej najwikszym pragnieniem jest mie swe dzieci wok siebie. Kiedy dzieci dorastaj i matki nie mog ju utrzyma ich przy sobie, z niecierpliwoci oczekuj wiadomoci od nich, porusza je wszystko, co si dzieciom zdarza, od lekkiej choroby a po wydarzenia wielkiej wagi.


290

Zrozumcie, dla Matki Naszej, Najwitszej Maryi Panny, nigdy nie przestajemy by maymi dziemi, poniewa Ona otwiera nam drog do Krlestwa Niebieskiego, ktre zostanie dane tylko tym, ktrzy stan si jako dzieci. Nie powinnimy nigdy oddala si od Pani Naszej. A jak J bdziemy czci? Zwracajc si do Niej, mwic do Niej, wyraajc Jej nasz czuo, rozwaajc w sercu wydarzenia z Jej ycia na ziemi, opowiadajc Jej o naszych walkach, naszych osigniciach i naszych niepowodzeniach.

W ten sposb odkryjemy ponownie sens modlitw maryjnych odmawianych zawsze w Kociele — i wyda si nam, e odmawiamy je po raz pierwszy. Czyme s Ave Maria i Angelus jak nie arliwym wysawianiem Boego Macierzystwa Maryi? A podczas Raca witego — tej cudownej praktyki modlitewnej, ktr zawsze niestrudzenie bd zaleca wszystkim chrzecijanom — w naszym umyle i sercu uobecniamy tajemnice dokonujce si w cigu wspaniaego ycia Maryi, w ktrych odkrywamy podstawowe tajemnice naszej wiary.


291

W czasie roku liturgicznego mamy liczne wita ku czci Najwitszej Maryi Panny. Wspln paszczyzn ich wszystkich jest Boe Macierzystwo Najwitszej Maryi Panny, ono stanowi rdo peni darw natury i aski, ktrymi ozdobia J Trjca Przenajwitsza. Obawa, e cze dla Najwitszej Maryi Panny mogaby pomniejszy uwielbienie nalene Bogu, byaby znakiem braku naleytej formacji chrzecijaskiej — zbyt maej mioci synowskiej. Z ust Matki naszej, ktra jest wzorem pokory, wyszy sowa: Bogosawi mnie bd odtd wszystkie pokolenia, gdy wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny. wite jest Jego imi — a swoje miosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co si Go boj.

Podczas wit Najwitszej Maryi Panny nie skpmy dowodw czuoci — wznomy do Niej jak najczciej serce, proszc J o to, czego potrzebujemy, dzikujc Jej za sta macierzysk trosk, polecajc Jej drogie nam osoby. Ale jeeli rzeczywicie chcemy postpowa jak dobre dzieci, to kady dzie da nam szans, by okaza Maryi mio, tak jak czyni to wobec siebie codziennie ci, ktrzy prawdziwie si kochaj.


292

Moe kto z was pomyli, e zwyczajny dzie, normalny przebieg naszego codziennego ycia nie pozwala zbytnio na czuwanie sercem przy tak czystej istocie jak Najwitsza Maryja Panna. Chciabym was poprosi, bycie si troch zastanowili. Czego szukamy we wszystkich naszych czynach, nawet gdy nie zawsze wykonujemy je wiadomie? Kiedy kierowani mioci do Boga pracujemy z czyst intencj, szukamy wwczas dobra, pikna, tego, co przynosi pokj sumieniu i szczliwo duszy. Powiadacie, e popeniamy bdy? Owszem. Ale wanie przez to, e uznajemy je, odkrywamy janiej, e naszym celem nie jest przelotne szczcie, lecz szczcie gbokie, pene spokoju, ludzkie i nadprzyrodzone.

Jedno tylko stworzenie osigno tak szczliwo tutaj na ziemi, poniewa byo arcydzieem Boym: Nasza Najwitsza Matka, Maryja. Ona yje i broni nas. Jest przy Ojcu i Synu i przy Duchu witym, ciaem i dusz. Ta sama, ktra urodzia si w Palestynie, ktra od dziecistwa oddaa si Bogu, ktra otrzymaa posanie z ust Archanioa Gabriela, ktra urodzia Naszego Zbawiciela, ktra staa przy Nim u stp Krzya.

W Niej urzeczywistniaj si najwiksze ideay; ale nie powinnimy z tego powodu sdzi, e Jej wznioso i wielko czyni J nieprzystpn i dalek. Jest pena aski, jest sum wszystkich doskonaoci i jest — Matk. Swoj moc u Boga uzyska dla nas to, o co J poprosimy. Jako Matka chce nam to wyjedna. I jako Matka zna rwnie i rozumie nasze saboci, zachca nas do dobrego, usprawiedliwia, uatwia drog, ma zawsze gotowe lekarstwo, nawet wtedy, kiedy wydaje si, e nie ma ju ratunku.


293

Jake rozwin si w nas cnoty nadprzyrodzone, jeeli potrafimy prawdziwie zwraca si do Maryi, ktra jest nasz Matk! Starajmy si w cigu dnia kierowa ku Niej — w sercu, bez koniecznoci uywania sw — krtkie modlitwy, akty strzeliste. Chrzecijaska pobono nagromadzia wiele takich pomiennych wezwa w Litanii Loretaskiej, ktr odmawia si przy Racu witym. Ale kady moe je pomnaa, kierujc do Niej nowe pochway, mwic do Niej to, czego — z powodu pewnego skrpowania, ktre Ona rozumie i uznaje za suszne — nie odwaylibymy si wypowiedzie na gos.

Radz ci — na zakoczenie — aby osobicie, jeeli tego jeszcze nie zrobie, dowiadczy macierzyskiej mioci Maryi. Nie wystarczy wiedzie, e Ona jest Matk, uwaa J za Matk i tak o Niej mwi. Ona jest twoj Matk, a ty jeste Jej synem; Ona kocha ci tak, jak gdyby by Jej jedynym dzieckiem na tym wiecie. Traktuj J zatem odpowiednio: Mw Jej o wszystkim, co przeywasz, czcij J, kochaj J! Nikt nie moe uczyni tego za ciebie, ani te lepiej od ciebie, jeeli nie uczynisz tego sam.

Zapewniam ci, e jeli wkroczysz na t drog, odkryjesz wkrtce ca mio Jezusa Chrystusa. Zyskasz przekonanie, e jeste wczony w niewypowiedziane ycie Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha witego. Otrzymasz si do cakowitego podporzdkowania si Woli Boej, wzrasta bdzie w tobie pragnienie suby wszystkim ludziom. Bdziesz takim chrzecijaninem, jakim czasem pragniesz by: penym uczynkw mioci bliniego i sprawiedliwoci, radosnym i mocnym, wyrozumiaym wobec innych a wymagajcym wobec siebie.

To, a nic innego, jest si naszej wiary. Zwrmy si do Najwitszej Maryi Panny, a Ona bdzie nam pomaga stale i pewnie posuwa si do przodu.


Poprzedni Nastpny