Josemaría Escrivá Obras
222

Wmieszany w tum, jeden z owych uczonych w Pimie, ktrzy w jaowej kazuistyce tak zagmatwali nauki objawione Mojeszowi, e sami ju nie potrafili ich zrozumie, postawi Panu pytanie. Jezus otwiera swe boskie usta, by odpowiedzie owemu doktorowi prawa i odpowiada mu powoli, z namysem, z przekonaniem kogo, kto zna do gbi to, o czym mwi: Bdziesz miowa Pana Boga swego caym swoim sercem, ca swoj dusz i caym swoim umysem. To jest najwiksze i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Bdziesz miowa swego bliniego jak siebie samego. Na tych dwch przykazaniach opiera si cae Prawo i Prorocy.

Przypatrzcie si teraz Nauczycielowi wraz z uczniami w zaciszu Wieczernika. Zblia si godzina Jego mki. Otaczaj Go ci, ktrych umiowa. Serce Jezusa ponie niewypowiedzian mioci: Przykazanie nowe daj wam — mwi — abycie si wzajemnie miowali, tak jak Ja was umiowaem; ebycie i wy tak si miowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznaj, ecie uczniami moimi, jeli bdziecie si wzajemnie miowali.

Jeli chcecie bardziej zbliy si do Pana dziki lekturze Ewangelii witej, radz wam zawsze, abycie sprbowali przeywa poszczeglne sceny jako jeszcze jedna z uczestniczcych w nich postaci. W ten sposb — a znam wielu zwykych i przecitnych ludzi, ktrzy tak to wanie przeywaj — utosamicie si z Mari zasuchan w sowa Jezusa, albo jak Marta odwaycie si przedstawi Mu szczerze swoje najdrobniejsze nawet niepokoje.


223

Ale Panie, dlaczego to przykazanie nazywasz nowym? Przecie dopiero co syszelimy, e mio bliniego bya nakazana ju w Starym Testamencie. A nadto — jak wiemy — ju na pocztku swego ycia publicznego Jezus ten wymg poszerzy z Bosk szczodrobliwoci: Syszelicie, e powiedziano: Bdziesz miowa swego bliniego a nieprzyjaciela swego bdziesz nienawidzi. A Ja wam powiadam: Miujcie waszych nieprzyjaci i mdlcie si za tych, ktrzy was przeladuj.

Panie, pozwl wic, e Ci jeszcze raz zapytamy: dlaczego nadal to przykazanie nazywasz nowym? Owej nocy, zaledwie na kilka godzin przedtem, zanim ofiarowae si na krzyu, podczas zayej rozmowy z tymi, ktrzy — pomimo swoich saboci i ndzy, podobnych naszym — towarzyszyli Ci do Jerozolimy, objawie nam niezrwnan miar mioci: jak Ja was umiowaem. Jake mogli nie zrozumie Ci apostoowie, skoro byli wiadkami Twojej niezgbionej mioci!

Ordzie i przykad Nauczyciela s jasne i wyrane. Swoje nauczanie potwierdzi czynami. A jednak musz myle nieraz, e po dwudziestu wiekach nadal jest to przykazanie nowe, gdy bardzo mao ludzi starao si je urzeczywistni, a reszta ludzi — wikszo — wolaa i woli je ignorowa. Ich wybujay egoizm podsuwa im wniosek: po co jeszcze wicej komplikacji, wystarczy mi wasnych kopotw.

Taka postawa nie moe mie miejsca wrd chrzecijan. Jeeli wyznajemy wiar w Chrystusa, jeeli naprawd nasz ambicj jest stpanie po wyranych ladach Chrystusowych, nie moemy poprzesta na tym, e jedynie unikamy czynienia innym tego, czego sami chcielibymy unikn. Moe to ju wiele, ale to jeszcze za mao, gdy pomylimy, e miar naszej mioci ma by postpowanie Jezusa. A On nie przedstawia nam tej normy postpowania jako jakiego odlegego celu, jako ukoronowania walki caego ycia. Jest to, ma to by — co podkrelam, aby to sobie przeoy na konkretne postanowienia — punktem wyjcia, gdy Pan nasz stawia to jako znak rozpoznawczy: Po tym wszyscy poznaj, ecie uczniami moimi.


224

Pan nasz Jezus Chrystus wcieli si i przyj natur ludzk, by ukaza si ludzkoci jako wzr wszystkich cnt. Uczcie si ode Mnie — wzywa — bo jestem cichy i pokorny sercem.

Pniej jednak, kiedy tumaczy Apostoom znak, po jakim bdzie si ich rozpoznawa jako chrzecijan, nie powiada: poznaj was po tym, e bdziecie pokorni. On jest czystoci sam, Barankiem niepokalanym. Nic nie mogo splami Jego doskonaej, nieskazitelnej witoci . Nie mwi jednak: po tym poznaj, ecie uczniami moimi, bo jestecie czyci i nieskalani.

Przeszed przez ten wiat w cakowitym oderwaniu od dbr ziemskich. On, ktry jest Stwrc i Panem caego wszechwiata, nie mia nawet miejsca, gdzie mgby skoni gow. A jednak nie powiedzia: Po tym poznaj, e jestecie moimi uczniami, bo nie przywizalicie si do bogactw. Czterdzieci dni i nocy spdza na pustyni w najsurowszym pocie, zanim powici si goszeniu Ewangelii. I tak samo nie twierdzi: po tym poznaj, e suycie Bogu, poniewa nie jestecie arokami i pijakami.

Cech, ktra wyrnia Apostow i autentycznych chrzecijan wszech czasw, jest, jak syszelimy, mio: po tym — wanie po tym! — poznaj, ecie uczniami moimi, jeli bdziecie si wzajemnie miowali.

Wydaje mi si wic naturalne, e dzieci Boe, podobnie jak teraz ciebie i mnie, porusza zawsze ten wymg Nauczyciela. Pan nie ustanawia jako dowodu wiernoci swoich uczniw niesychanych cudw, chocia udzieli im mocy dokonywania ich w Duchu witym. Co im powiada? Po tym poznaj, ecie uczniami moimi, jeli bdziecie si wzajmnie miowali.


225

Nie ywi nienawici do wrogw, nie odpaca zem za zo, powstrzyma si od zemsty, przebacza bez chowania urazw uwaano wwczas — a take i teraz, nie oszukujmy si! — za co niezwykego, na zbyt heroicznego, wrcz nienormalnego. A taka jest maostkowo stworze. Lecz Jezus Chrystus, ktry przyszed dla zbawienia wszystkich ludzi i pragnie wczy chrzecijan do swego zbawczego dziea, chcia nauczy swoich uczniw — ciebie i mnie — mioci wielkiej i szczerej, szlachetniejszej i mocniejszej. Winnimy si kocha wzajemnie tak, jak Chrystus kocha kadego z nas. Jedynie wtedy, naladujc boski przykad — pomimo naszej osobistej nieudolnoci — potrafimy otworzy serce dla wszystkich ludzi, kocha w sposb wyszy, cakowicie nowy.

Jake wspaniale pierwsi chrzecijanie praktykowali t gorc mio, ktra wyrasta ponad zwyk ludzk solidarno czy yczliwo. W sercu Jezusa kochali si wzajemnie mioci czu i mocn. Pisarz II wieku, Tertulian, przekazuje nam komentarz pogan poruszonych postaw wiernych w tamtych czasach. Byo ono z punktu widzenia nadprzyrodzonego i ludzkiego tak ujmujce, e powtarzali z podziwem: Patrzcie, jak oni si miuj.

Jeli patrzc na siebie teraz lub przy wielu innych okazjach w cigu dnia, stwierdzisz, e nie zasugujesz na tak pochwa, e twoje serce nie odpowiada jak naley na wezwania Boe, to pomyl te, e nadszed czas, aby si poprawi. Posuchaj wezwania witego Pawa: Dopki mamy czas, czymy dobrze wszystkim, a zwaszcza naszym braciom w wierze, ktrzy stanowi Mistyczne Ciao Chrystusa.


226

Najwaniejszym apostolatem, ktry jako chrzecijanie winnimy prowadzi w wiecie, najlepszym wiadectwem wiary jest wspdziaanie, aby wewntrz Kocioa oddychao si klimatem autentycznej mioci. Gdy nie kochamy si prawdziwie gdy wystpuj ataki, oszczerstwa i ktnie, to kogo pocign tacy gosiciele Dobrej Nowiny?

To bardzo atwe i bardzo modne deklarowa w sowach, e kocha si wszystkich: wierzcych i niewierzcych. Ale jeeli kto, kto tak mwi, le traktuje swych braci w wierze, wtpi, czy w jego zapewnieniach mamy co innego ni obudne pustosowie. Natomiast kiedy kochamy w Sercu Chrystusa tych, wraz z ktrymi jestemy synami tego samego Ojca, i z ktrymi czy nas jedna wiara i dziedzictwo tej samej nadziei, to nasza dusza poszerza si i rozpala pragnieniem, aby wszyscy przybliyli si do naszego Pana.

Moe kto z was pomyli, e przypominajc wam wymogi mioci, ja sam przemawiaem w sposb pozbawiony mioci. Nic podobnego. Mog was zapewni, e ze wit dum i bez adnego faszywego ekumenizmu radowaem si, kiedy Koci na Soborze Watykaskim II z now moc wyrazi swoj trosk o niesienie Prawdy do tych, ktrzy oddaleni s od jedynej Drogi, Drogi Jezusa; niczego bowiem nie pragn bardziej jak tego, aby wszyscy mogli si zbawi.


227

Radowaem si rwnie dlatego, e Sobr ponownie potwierdzi preferowane przez Opus Dei apostolstwo ad fidem, ktre nie odrzuca nikogo i dopuszcza, aby niechrzecijanie, ateici i poganie korzystali w moliwym dla siebie zakresie z dbr duchowych naszj Instytucji. Ma to swoj dug histori, histori cierpienia i lojalnoci, o czym mwiem innym razem. Dlatego te mog powiedzie otwarcie i bez obawy, e faszywa i obudna byaby taka gorliwo, ktra by nakaniaa do dobrego traktowania ludzi nam dalekich, a gardzenia i deptania tych, ktrzy podzielaj z nami t sam wiar. Tak samo nie uwierz w to, e interesuje ci ubogi na ulicy, jeeli jednoczenie w domu jeste przykry dla bliskich, obojtny wobec ich radoci, ich cierpie, ich zmartwie; jeeli nie starasz si zrozumie i pomija ich wad, o ile nie stanowi obrazy Boej.


228

Czy nie wzrusza was to, e Aposto Jan, ju jako starzec, wiksz cz jednego ze swoich listw powica wezwaniu nas, bymy postpowali zgodnie z Bo nauk mioci? Mio, ktra winna panowa midzy chrzecijanami, pochodzi od Boga, ktry jest Mioci. Umiowani, miujmy si wzajemnie, poniewa mio jest z Boga, a kady, kto miuje, narodzi si z Boga i zna Boga. Kto nie miuje, nie zna Boga, bo Bg jest mioci. Koncentruje si na mioci braterskiej, poniewa przez Chrystusa stalimy si dziemi Boymi: Popatrzcie, jak mioci obdarzy nas Ojciec: zostalimy nazwani dziemi Boymi i rzeczywicie nimi jestemy.

Przemawia mocno nam do sumienia, abymy si stali wraliwsi na ask Bo, podkrelajc, e otrzymalimy wspaniay dowd mioci Ojca do ludzi: W tym objawia si mio Boga ku nam, e zesa Syna swego Jednorodzonego na wiat, abymy ycie mieli dziki Niemu. To Pan podj inicjatyw wychodzc naprzeciw nam. Da nam swj przykad po to, abymy wraz z Nim suyli innym ludziom, abymy — lubi to powtarza — kadli wspaniaomylnie nasze serce na ziemi tak, aby inni mogli po nim lekko stpa i eby w ten sposb ich walka staa si lejsza. Winnimy tak postpowa, poniewa stalimy si dziemi jednego Ojca, tego Ojca, ktry nie waha si wyda za nas swego umiowanego Syna.


229

Mio nie jest naszym wasnym tworem, jest ona nam wlana przez ask Bo, poniewa On sam nas umiowa. Powinnimy przepoi si t przepikn prawd, e jeli moemy miowa Boga, to tylko dlatego, e On nas umiowa. Ty i ja jestemy w stanie rozlewa t mio wokoo, gdy zostalimy zrodzeni do wiary przez mio Ojca do nas. Procie wytrwale Pana o ten skarb, t nadprzyrodzon cnot mioci, tak bymy mogli j praktykowa a do najdrobniejszego szczegu.

My chrzecijanie czsto nie potrafilimy odwzajemni tego daru; czasami pomniejszalimy go, jak gdyby mona go byo ograniczy do bezdusznej, mechanicznie traktowanej jamuny; albo te sprowadzalimy go do bardziej lub mniej formalnej akcji dobroczynnej. To wypaczenie dobrze wyraa pena rezygnacji skarga pewnej chorej: Tak, tu pielgnuje si mnie z mioci bliniego, ale moja matka troszczya si o mnie z serca. Mio, ktra rodzi si z Serca Jezusa nie pozwala na takie rnicowanie.

Abycie mogli dobrze przyswoi sobie t prawd, tysickrotnie uywaem tego samego obrazu: nie posiadamy jednego serca, aby kocha Boga, a drugiego, aby kocha stworzenia, tym naszym biednym cielesnym sercem kochamy mioci ludzk, ktra, jeeli jest zjednoczona z mioci Chrystusow, jest rwnie nadprzyrodzona. Tak wanie a nie inn mio mamy pielgnowa w duszy, mio, ktra musi w nas wzrasta i ktra pozwoli nam odkry w blinich obraz naszego Pana.


230

wity Leon Wielki powiada, e sowo blini obejmuje nie tylko tych, z ktrymi cz nas wizy przyjani lub pokrewiestwa, lecz wszystkich ludzi, z ktrymi podzielamy t sam natur... Stworzy nas ten sam Stwrca, ten sam Stwrca tchn w nas dusz. Wszyscy cieszymy si tym samym niebem, tym samym powietrzem, tymi samymi dniami i tymi samymi nocami, i chocia jedni s dobrzy a drudzy li, jedni sprawiedliwi a inni niesprawiedliwi, Bg jednak jest wspaniaomylny i askawy dla wszystkich.

Praktykujc to nowe przykazanie ksztatujemy si jako dzieci Boe, w Kociele uczymy si suy, a nie tego, by nam suono i zdobywamy moc, by kocha wszystkich w nowy sposb, co przez wszystkich zostanie zauwaone jako owoc aski Chrystusowej. Naszej mioci nie naley myli z sentymentalizmem, a tym bardziej ze zwykym koleestwem, a take z mao klarownym zapaem pomagania innym po to, aby cieszy si wasn wyszoci. Nasza mio oznacza wspycie z blinimi, czczenie w nich — podkrelam to — obrazu Boga, ktry jest w kadym czowieku, staranie o to, aby i on ten obraz widzia w sobie i mg dziki temu zwraca si do Chrystusa.

Powszechno mioci oznacza powszechno apostolstwa; oznacza, e my ze swej strony powinnimy prawdziwie przekada na czyny to wielkie pragnienie Boga, ktry pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Skoro naley kocha rwnie nieprzyjaci — myl tu o ludziach, ktrzy nas uwaaj za swych nieprzyjaci. Ja nie czuj si niczyim wrogiem — tym bardziej naley kocha tych, ktrzy jedynie s od nas oddaleni, ktrzy wydaj si nam mniej sympatyczni, ktrzy z powodu swego jzyka, kultury, wychowania wydaj si nam obcy.


231

O jak mio chodzi? Pismo wite powiada o dilectio, by da nam jasno do zrozumienia, e nie chodzi tu o uczucia. Chodzi tu raczej o zdecydowany akt woli. Dilectio pochodzi od electio , wybranie. Dodabym, e kocha oznacza dla chrzecijanina chcie kocha, zdecydowa si w Chrystusie na to, by szuka dobra dla wszystkich ludzi bez adnej rnicy, starajc si dla nich przede wszystkim o to, co jest najlepsze: by poznali Chrystusa, by zakochali si w Nim.

Pan ponagla nas: Miujcie waszych nieprzyjaci i mdlcie si za tych, ktrzy was przeladuj. Po ludzku rzecz biorc moemy nie odczuwa sympatii do osb, ktre by nas odtrciy, gdybymy si do nich zbliyli. Ale Jezus wymaga od nas, abymy nie odpacali zem za zo; abymy nie pomijali okazji do serdecznego im suenia, chocia to nas moe kosztowa; abymy wczali ich stale w nasz modlitw.

Owa dilectio, owa mio staje si jeszcze bardziej serdeczna, kiedy odnosi si do braci w wierze, a zwaszcza do tych, ktrzy — bo tak zrzdzi Bg — s najbliej nas: do rodzicw, ma czy ony, dzieci, sistr i braci, przyjaci i kolegw, ssiadw. Gdyby nie byo tej czuej, szlachetnej i czystej mioci ludzkiej ustanowionej przez Boga i opartej si na Nim, nie byoby boskiej cnoty mioci.


232

Upodobaem sobie sowa Ducha witego wypowiedziane ustami proroka Izajasza: Discite benefacere, uczcie si czyni dobrze. Rad t stosuj zwykle w odniesieniu do rnych aspektw naszej walki wewntrznej, gdy nigdy nie moemy uwaa naszego ycia chrzecijaskiego za dokoczone, bowiem wzrastanie w cnotach jest owocem wytrwaej codziennej pracy nad sob.

Jak zdobywamy umiejtnoci w codziennym yciu? Najpierw pytamy, jaki cel chcemy osign i jakie rodki s do tego potrzebne. Nastpnie wytrwale je stosujemy, a stan si silnym i gboko zakorzenionym nawykiem, a osigniemy poprzez stae wiczenie biego i rutyn. Osignwszy to, odkrywamy inne rzeczy, nowe, nieznane dotd aspekty, stanowice bodziec do dalszej pracy.

Mio bliniego jest wyrazem mioci do Boga. Dlatego te starajc si wzrasta w tej cnocie nie moemy stawia sobie adnych granic. Jedynie moliw miar mioci do Boga jest mio bez miary. Po pierwsze dlatego, e nigdy nie zdoamy podzikowa Mu dostatecznie za to, co dla nas uczyni; po drugie, poniewa mio Boga do swych stworze objawia si wanie w ten sposb: obficie, bez miary i bez granic.

W Kazaniu na Grze Jezus naucza swego przykazania mioci wszystkich gotowych do suchania z otwartym sercem. Na kocu, podsumowujc niejako, mwi: Miujcie waszych nieprzyjaci, czycie dobrze i poyczajcie, niczego si za to nie spodziewajc. A wasza nagroda bdzie wielka, i bdziecie synami Najwyszego; poniewa On jest dobry dla niewdzicznych i zych. Bdcie miosierni, jak Ojciec wasz jest miosierny.

Miosierdzie jest czym wicej anieli zwykym wspczuciem. Miosierdzie to bezmiar mioci, ktra rwnoczenie pociga za sob bezmiar sprawiedliwoci. Miosierdzie oznacza ywe czue serce, wypenione mocn, ofiarn i hojn mioci. wity Pawe tak j wychwala w swoim hymnie: Mio cierpliwa jest, askawa jest. Mio nie zazdroci, nie szuka poklasku, nie unosi si pych; nie dopuszcza si bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi si gniewem, nie pamita zego; nie cieszy si z niesprawiedliwoci, lecz wspweseli si z prawd. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokada nadziej, wszystko przetrzyma.


233

Jeden z pierwszych przejaww mioci polega na wprowadzeniu duszy na drog pokory. Kiedy szczerze uwaamy si za nic; kiedy uznajemy, e bez Boej pomocy jestemy sabsi od najmarniejszego ze stworze; kiedy uwaamy si za zdolnych do wszelkich bdw i okropnoci; kiedy uwiadamy sobie nasz grzeszno, aczkolwiek usilnie walczymy z wszelkimi niewiernociami — to jak wwczas moemy le myle o innych? Jak moemy ywi w sercu fanatyzm, nietolerancj, pych?

Pokora prowadzi nas jak za rk ku takiej formie traktowania bliniego, ktra jest najlepsza: ku rozumieniu wszystkich, akceptacji wszystkich, wybaczaniu wszystkim; zwalczaniu podziaw i barier; sueniu — zawsze! — za narzdzie jednoci. Nie na prno tkwi gboko w czowieku denie do pokoju, do jednoci z innymi, do wzajemnego poszanowania praw osoby ludzkiej. Std prosty wzgld na drugich mona zamieni w braterstwo. I tu ujawnia si co z tego, co w czowieku najcenniejsze: skoro wszyscy jestemy dziemi Boymi, to braterstwo nie jest czczym frazesem ani utopi: jawi si jako cel trudny, lecz moliwy do realizacji.

Wobec wszystkich cynikw, sceptykw, obojtnych, tych, ktrzy wasne tchrzostwo przeksztacili w yciow zasad, my chrzecijanie winnimy udowodni, e taka mio jest moliwa. Moe to by czasem trudne, poniewa czowiek zosta stworzony jako istota wolna i od niego zaley, czy w bezsensownym rozgoryczeniu bdzie si przeciwstawia Bogu: ale to jest moliwe i realne. Takie postpowanie jest konsekwencj mioci Boej i mioci do Boga. Jeeli ty i ja kochamy, Jezus Chrystus take kocha. I wwczas rozumiemy gbiej owocno cierpienia, powicenia i bezinteresownego oddania si w codziennym obcowaniu z ludmi.


234

Naiwnoci byoby sdzi, e wymogi mioci chrzecijaskiej s atwe do spenienia. Nasze codzienne dowiadczenie ludzkie, niestety take w onie Kocioa, wiadczy o czym innym. Gdyby mio nie zobowizywaa nas do milczenia, kady mgby dugo opowiada o podziaach, napaciach, krzywdach, plotkach, intrygach. Musimy przyzna to z prostot, by mc zastosowa odpowiednie lekarstwo, ktre winno polega na naszym osobistym wysiku, aby nie rani, aby nie traktowa le nikogo i aby zwraca ludziom uwag nie powodujc ich zaamania.

Nie jest to problem nowy. Zaledwie par lat po Wniebowstpieniu Chrystusa, kiedy jeszcze yli i dziaali prawie wszyscy apostoowie i powszechnie panowaa cudowna atmosfera wiary i nadziei, ju wtedy niektrzy zaczynali zbacza z drogi, miast y mioci goszon przez Nauczyciela.

Jeeli bowiem jest midzy wami zawi i niezgoda — pisze wity Pawe do Koryntian — to czy nie jestecie cieleni i nie postpujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mwi: "Ja jestem Pawa”, a drugi: "Ja jestem Apollosa”, to czy nie postpujecie tylko po ludzku?. Czy nie rozumiej, e Chrystus przyszed pooy kres wszystkim podziaom? Kime jest Apollos? Albo kim jest Pawe? Sugami, przez ktrych uwierzylicie wedug tego, co kademu da Pan.

Aposto nie odrzuca rnorodnoci: kady posiada swj wasny dar od Boga, jeden taki, drugi inny. Ale ta rnorodno ma suy dobru Kocioa. Odczuwam w tej chwili potrzeb modlitwy do Pana — jeli chcecie, moecie si do mnie przyczy — by nie dopuci, aby w Jego Kociele z braku mioci wrd dusz panowaa niezgoda. Mio jest sol apostolstwa chrzecijan; jeeli ta sl zatraci smak, jak moemy i do wiata i z podniesion gow powiedzie: oto Chrystus?


235

Dlatego powtarzam wam za witym Pawem: Gdybym mwi jzykami ludzi i aniow, a mioci bym nie mia, stabym si jak mied brzczca albo cymba brzmicy. Gdybym te mia dar prorokowania i zna wszystkie tajemnice, i posiada wszelk wiedz, i wszelk moliw wiar, tak ibym gry przenosi, a mioci bym nie mia, nic bym nie zyska.

Niektrzy ludzie reaguj na te sowa Apostoa Narodw jak owi uczniowie, ktrzy syszc, jak nasz Pan obieca ustanowi Sakrament swego Ciaa i Krwi, mwili: Trudna jest ta mowa. Kt jej moe sucha? Jest to rzeczywicie trudne, poniewa mio opisana przez witego Pawa nie jest jedynie filantropi, humanitaryzmem czy zrozumiaym wspodczuwaniem cierpienia innych: wymaga praktykowania teologicznej cnoty mioci Boga i ze wzgldu na Boga — mioci innych ludzi. Dlatego mio nie ustaje jak proroctwa, ktre si skocz, albo jak dar jzykw, ktry zniknie, lub jak wiedza, ktrej zabraknie... Tak wic trwaj wiara, nadzieja, mio — te trzy: z nich za najwiksza jest mio.


236

Wiemy, e cnota mioci, stanowica rdze ycia chrzecijaskiego, nie ma nic wsplnego z t jej karykatur, w jakiej prbuje si j nam czasem przedstawi. Dlaczego jednak trzeba ustawicznie gosi t cnot? Czy to tylko jaki temat obowizkowy, z maymi szansami na wprowadzenie w praktyk?

Jeli spojrzymy wok siebie, znajdziemy powody, by sdzi, e cnota mioci jest tylko zudn cnot. Ale patrzc na sprawy gbiej, z punktu widzenia nadprzyrodzonego, dostrzeemy, co jest gwn przyczyn zamierania tej cnoty: brak ustawicznej i intensywnej, osobistej wizi z Panem Jezusem Chrystusem, zayoci z Nim, a take nieznajomo dziaania Ducha witego w duszy, ktrego dziaania to pierwszym owocem jest wanie mio.

Komentujc rad witego Pawa — jeden drugiego brzemiona nocie i tak wypenicie prawo Chrystusowe — jeden z Ojcw Kocioa zauwaa: Kochajc Chrystusa atwiej znosimy saboci innych, rwnie tych, ktrych jeszcze nie kochamy, poniewa nie czyni dobrych uczynkw.

W tym kierunku prowadzi droga naszego wzrastania w mioci. Byoby bdem sdzi, e najpierw musimy zaangaowa si w dziaalno humanitarn, prac spoeczn, wyczajc mio do Boga. Nie zaniedbujmy Chrystusa z powodu troski o bliniego zoonego niemoc, gdy to ze wzgldu na Chrystusa powinnimy kocha chorego.

Patrzcie wci na Jezusa, ktry nie przestajc by Bogiem uniy samego siebie, przyjmujc posta sugi, by mc nam suy. Jedynie w tej perspektywie otwieraj si przed nami cele godne uwagi i wysiku. Mio szuka zjednoczenia, utosamienia si z umiowan osob: a gdy zjednoczymy si z Chrystusem, ogarnie nas pragnienie naladowania Jego ycia penego powicenia, bezgranicznej mioci a do mierci. Chrystus stawia nas przed ostatecznym wyborem: albo zmarnujemy nasze ycie, egoistycznie i samotnie, albo te oddamy wszystkie siy na sub innym.


237

Popromy teraz naszego Pana na zakoczenie tej rozmowy z Nim, by pozwoli nam powtrzy za witym Pawem: We wszystkim tym odnosimy zwycistwo dziki Temu, ktry nas umiowa. I jestem pewien, e ani mier, ani ycie, ani anioowie, ani Zwierzchnoci, ani rzeczy teraniejsze, ani przysze, ani Moce, ani co wysokie, ani co gbokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoa nas odczy od mioci Boga, ktra jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

O tej mioci Pismo wite wypiewuje pomiennymi sowami: Wody wielkie nie zdoaj ugasi mioci, nie zatopi jej rzeki. Mio ta zawsze napeniaa Serce Najwitszej Maryi Panny, tak i wzbogacia Jej wntrze do tego stopnia, e staa si Matk dla caej ludzkoci. W Najwitszej Maryi Pannie mio do Boga czy si z trosk o wszystkie Jej dzieci. Ile musiao wycierpie Jej najsodsze Serce, wraliwe na najmniejsze szczegy — nie maj ju wina — kiedy byo wiadkiem owego zbiorowego okruciestwa, owej zacitoci przy Mce i mierci Jezusa. Lecz Maryja nie mwi nic. Jak Jej Syn kocha, milczy i przebacza. To jest sia mioci.


Poprzedni Nastpny