Josemaría Escrivá Obras
175

Jezus Chrystus jest naszym wzorem i wzorem kadego chrzecijanina. Wiecie o tym doskonale, poniewa czsto to syszelicie i rozmylalicie nad tym. Nadto mwilicie o tym do wielu ludzi w ramach waszego apostolstwa bdcego ludzkim obcowaniem w ktrym wyczuwa si blisko Boga. Stanowi ono ju czstk waszego ja. Przypominalicie o tym, kiedy naleao, posugujc si tym cudownym rodkiem upomnienia braterskiego tak, by suchajcy was porwnywa swoje postpowanie z postpowaniem naszego pierworodnego Brata, Syna Maryi, Matki Boej i Matki naszej.

Jezus jest naszym wzorem. On sam to powiedzia: discite a me, uczcie si ode Mnie. Dzisiaj pragn mwi o cnocie, ktra chocia nie jest jedyna ani najwaniejsza, dziaa w yciu chrzecijanina jak sl, ktra chroni przed zepsuciem i stanowi kamie probierczy duszy apostolskiej. Jest to cnota witej czystoci.

Oczywicie, cnot najwysz jest mio do Boga, ale czysto jest conditio sine qua non, czyli niezbdnym warunkiem dostpienia zayego dialogu z Bogiem. Gdy si jej nie przestrzega, jeeli si o ni nie walczy, lepnie si; nie widzi si nic, czowiek zmysowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Boego Ducha.

My jednak chcemy patrze czystym spojrzeniem, zachceni nauk Mistrza: Bogosawieni czystego serca, albowiem oni Boga oglda bd. Sowa te Koci pojmowa zawsze jako zaproszenie do czystoci. Czyste serca zachowuj ci, ktrzy maj sumienie cakowicie czyste, ktrzy kochaj czysto — pisze w. Jan Chryzostom.— eby oglda Boga, adna inna cnota nie jest a tak potrzebna.


176

Pana naszego Jezusa Chrystusa przez cae Jego ziemskie ycie spotykay obelgi, obraano Go na wszystkie moliwe sposoby. Czy pamitacie? Rozgaszaj, e jest buntownikiem, twierdz, e jest optany przez zego ducha. Innym razem opacznie tumacz przejawy Jego nieskoczonej mioci i nazywaj Go przyjacielem grzesznikw.

A pniej Temu, ktry jest uosobieniem pokuty i wstrzemiliwoci, zarzucaj, e ucztuje z bogaczami. Mwi te o Nim pogardliwie fabri filius, syn cieli, robotnika, jak gdyby to bya obelga. Dopuszcza, by Go oczerniano nazywajc pijak i arok... Dopuszcza wszystko z wyjtkiem zarzutu o brak czystoci. Co do tego punktu zamkn oskarycielom usta, gdy chcia, abymy zachowali ywo w pamici ten niezmcony przykad: cudowny wzorzec czystoci, nieskazitelnoci, wiata, mioci, ktra potrafi przepali cay wiat, aby go oczyci.

Mwic o witej czystoci czyni to najchtniej w wietle postpowania Pana naszego. Okaza On wielk delikatno w zakresie tej cnoty. Zwrcie uwag na to, co opowiada wity Jan, kiedy Jezus, fatigatus ex itinere, sedebat sic supra fontem, zmczony drog, przysiad przy studni.

Wytcie oczy swej duszy i w skupieniu przeyjcie t scen. Jezus Chrystus, perfectus Deus et perfectus homo (prawdziwy Bg i prawdziwy czowiek), jest zmczony drog i prac apostolsk. I wam zdarzyo si nieraz, e czulicie si u kresu si. Wzruszajcy jest widok wyczerpanego Mistrza. Jest On przy tym godny i spragniony. Uczniowie id zatem do pobliskiej wsi, by znale co do jedzenia.

Od zmczenia cielesnego poera Go jednak bardziej pragnienie zbawienia dusz. Dlatego, kiedy nachodzi Samarytanka, kobieta grzeszna, wzrusza si kapaskie serce Chrystusa zatroskane o odzyskanie tej zagubionej owieczki. Zapomina o zmczeniu, godzie i pragnieniu.

Pan pochonity by tym dzieem miosierdzia, kiedy apostoowie wrcili z miasteczka i mirabantur quia cum muliere loquebatur, byli zdumieni, e rozmawia sam na sam z kobiet. Co za roztropno! Jake wielkie umiowanie tej wspaniaej cnoty czystoci, ktra dodaje nam si, odwagi i podnoci. Uzdalnia nas do pracy dla Boga, do najwikszych czynw!


177

Albowiem wol Bo jest wasze uwicenie: powstrzymywanie si od rozpusty, aby kady umia utrzymywa ciao wasne w witoci i we czci, a nie w podliwej namitnoci, jak to czyni nie znajcy Boga poganie. Naleymy do Boga cakowicie, ciaem — z krwi i koci — i dusz, ze wszystkimi naszymi zmysami i zdolnociami. Bagajcie Go z ufnoci: Jezu, strze naszych serc! Serc wielkich, mocnych, i czuych, i wraliwych, i delikatnych, penych mioci do Ciebie, gotowych suy wszystkim ludziom.

Nasze ciao jest wite, jest wityni Boga, jak to okrela wity Pawe. To sowo Apostoa przywodzi mi na myl powszechne powoanie do witoci, ktre Nauczyciel kieruje do wszystkich: estote vos perfecti sicut et Pater vester caelestis perfectus est — Bdcie doskonali, jak doskonay jest Ojciec wasz niebieski. Pan od wszystkich ludzi, bez adnego wyjtku, domaga si odpowiedzi na ask; od kadego w jego sytuacji osobistej da ycia wedug cnt waciwych dziecku Boemu.

Dlatego, przypominajc wam, e chrzecijanin musi y w doskonaej czystoci, zwracam si do wszystkich: do samotnych, ktrzy winni zachowywa cakowit wstrzemiliwo i do maonkw, ktrzy winni trwa w czystoci waciwej ich stanowi.

Jeeli kto posiada ducha Boego, to czysto nie jest dla niego dokuczliwym i przygniatajcym ciarem. Jest radosn afirmacj; pragnieniem dobra. Opanowanie, przezwycianie si nie pochodz od ciaa ani od instynktu, lecz s owocami woli, woli zjednoczonej z wol Bo. Kto chce by czysty — a nie tylko wstrzemiliwy i przyzwoity — musi podporzdkowa namitnoci rozumowi, kierujc si przy tym najwysz pobudk — porywem Mioci.

Porwnuj t cnot do skrzyde, ktre pozwalaj nam zanie nauk Bo, przykazania Boe wszdzie bez obawy, e ugrzniemy w bocie. To prawda, e skrzyda — nawet tych majestatycznych ptakw, ktre wznosz si tam, gdzie nie sigaj chmury — maj swj ciar i to niemay. Ale bez skrzyde nie byoby lotu. Zapamitajcie to dobrze i postanwcie nie ulec pokusie, ktrej pocztkiem jest sugestia, e czysto to nieznony ciar. Odwagi! W gr, ku socu — w deniu do Mioci!


178

Zawsze sprawiao mi wielk przykro suchanie niektrych nauczycieli — jake jest ich wielu! — lubujcych si w rozprawianiu na temat nieczystoci. Wynik przez nich osigany by, jak mogem si wielokrotnie przekona, odwrotny do zamierze, gdy jest to temat bardziej lepki ni smoa i znieksztaca sumienia wywoujc w nich kompleksy i lki, jak gdyby zachowanie czystoci duszy stanowio trudno prawie e nie do przezwycienia. Nasza droga jest inna; nasze podejcie do witej czystoci musi by zdrowe i pozytywne, wyraone w prostym i jasnym jzyku.

Rozwaanie o czystoci oznacza rozmow o Mioci. Wspomniaem wam przed chwil, e pomaga mi w tym zwrcenie si ku Najwitszemu Czowieczestwu Pana naszego, ku temu nieopisanemu cudowi, w ktrym Bg unia si do tego stopnia, e staje si czowiekiem, a czynic to z bezgranicznej mioci, nie czuje si upokorzony przyjciem takiego samego ciaa jak nasze, ze wszystkimi jego ograniczeniami i sabociami z wyjtkiem grzechu. On nie ponia si przez swoje wyrzeczenie, natomiast podnosi i ubstwia nas, w ciele i duszy. Cnota czystoci polega na tym, by na wezwanie Jego Mioci odpowiedzie "tak” jasn, arliw, uporzdkowan mioci.

Musimy woa na cay wiat naszymi sowy i da wiadectwo naszego ycia. Nie zatruwajmy naszych serc, postpujc tak jak gdybymy byli biednymi zwierztami, opanowanymi przez najnisze instynkty. Jeden z pisarzy chrzecijaskich tumaczy to w ten sposb: Zwrcie uwag, e serce ludzkie nie jest wcale mae, skoro tak wiele moe ogarn. Nie mierzcie serca wymiarami fizycznymi, lecz si jego myli zdolnej do poznania tak wielu prawd. Moliwe jest przygotowanie w sercu drogi dla Pana, wytyczenie prostej cieki, ktr moe przej Sowo i Mdro Boa. Uczciwym postpowaniem, uczynkami bez zarzutu przygotowujcie drog Panu, wyrwnujcie ciek, aby sowo Boe nie napotykao w was przeszkody i uyczyo wam wiedzy o swoich tajemnicach i o swoim przyjciu.

Pismo wite objawia nam, e to wielkie dzieo uwicenia, ktrego w sposb ukryty i wspaniay dokonuje Pocieszyciel, urzeczywistnia si w duszy i w ciele. Czy nie wiecie, e ciaa wasze s czonkami Chrystusa?— woa Aposto. — Czy wziwszy czonki Chrystusa bd je czyni czonkami nierzdnicy? (...) Czy nie wiecie, e ciao wasze jest wityni Ducha witego, ktry w was jest, a ktrego macie od Boga, i e ju nie naleycie do samych siebie? Za wielk bowiem cen zostalicie nabyci! Chwalcie wic Boga w waszym ciele!


179

S tacy, ktrzy umiechaj si ironicznie, gdy mwi si o czystoci. Jest to umiech, a raczej grymas, pozbawiony radoci, martwy produkt chorych umysw. Twierdz, e przytaczajca wikszo ludzi nie wierzy w czysto! Zwykem powtarza modym ludziom, ktrzy towarzyszyli mi w wdrwkach po ubogich dzielnicach i szpitalach Madrytu — tyle ju lat mino od tego czasu — te sowa: Zwrcie uwag, e istnieje wiat nieoywiony, nastpnie wiat rolinny, doskonalszy, w ktrym do zwykego istnienia doczyo si ycie, a potem krlestwo zwierzt zoone z istot obdarzonych czuciem i zazwyczaj ruchem.

Wyjaniaem im, moe w sposb niezbyt akademicki, ale za to obrazowy, e my ludzie musimy stworzy inne krlestwo, krlestwo wiata ludzkiego , w penym tego sowa sensie. Istota rozumna posiada godn podziwu inteligencj, t iskierk Mdroci Boej, ktra pozwala czowiekowi na samodzielne mylenie. Czowiek posiada te t wspania wolno, dziki ktrej moe podejmowa decyzje, kierowa swoim postpowaniem.

W tym krlestwie ludzkim — tumaczyem im, opierajc si na dowiadczeniu zebranym podczas caej swojej pracy kapaskiej — dla osoby normalnej sprawy pci znajduj si na czwartym lub pitym miejscu w hierarchii wanoci. Najwaniejsze s aspiracje duchowe, te ktre kady posiada; zaraz potem nastpuj sprawy interesujce zwykego czowieka: ma, on, ojca i matk, czyli dom i dzieci. Na jeszcze dalszym miejscu znajduj si sprawy zawodowe, a dopiero po nich, na czwartym lub pitym, sprawy zwizane z popdem seksualnym.

Dlatego wanie, kiedy spotykaem ludzi, dla ktrych ten ostatni temat stanowi centrum zainteresowa, musiaem o nich myle jako o nienormalnych nieszcznikach, moe nawet ludziach chorych. Dodawaem wtedy — co zawsze wywoywao miech u chopcw, do ktrych si zwracaem — e ci biedacy budz we mnie tak lito, jak zdeformowane dzieci z gowami wielkimi, wielkimi, o rednicy jednego metra. Ludzie ci to istoty nieszczliwe i winnimy im braterskie wspczucie i modlitw, gdy chcemy, by wyleczyli si ze swojej smutnej choroby. Natomiast z pewnoci nie s w wikszym stopniu mczyznami czy kobietami ni ci, ktrzy s pozbawieni obsesji na punkcie seksu.


180

Wszyscy wleczemy za sob nasze namitnoci. Wszyscy, bez wzgldu na wiek, przeywamy te same trudnoci. Dlatego musimy walczy. Przypomnijcie sobie, co pisze wity Pawe: Datus est mihi stimulus carnis meae, angelus Satanae, qui me colaphizet — Dany mi zosta ocie dla ciaa, wysannik szatana, eby mnie policzkowa — abym si nie unosi pych.

Nie mona prowadzi czystego ycia bez pomocy Boej. Bg chce, ebymy uznajc to byli pokorni i prosili Go o ratunek. Powiniene z ufnoci zwraca si do Maryi, natychmiast, w wypenionej Bogiem ciszy swego serca, bez gonych sw: Matko moja, moje biedne serce gupio si buntuje... Jeli mnie Ty nie uchronisz... A Ona ci pomoe w zachowaniu czystego serca i podaniu drog, na ktr powoa ci Pan.

Dzieci moje — pokory, pokory! Uczmy si by pokorni. Dla zachowania Mioci niezbdna jest roztropno. Musimy by czujni, ostroni i nie moemy poddawa si strachowi. Wielu klasykw duchowoci porwnuje diaba do wciekego psa uwizanego na acuchu — jeeli nie podejdziemy do niego, nie ugryzie, cho cigle bdzie szczeka. Jeeli zachowacie w sercu pokor, z ca pewnoci zdoacie unika okazji. Bdziecie reagowa na pokus odwan ucieczk i bdziecie codziennie wzywa pomocy z Nieba, aby dzielnie kroczy t ciek dla zakochanych.


181

Zwrcie uwag, e czowiek zepsuty podaniem ciaa nie jest zdolny do postpu duchowego, nie jest zdolny do dobrych czynw. Pozostaje kalek, ktry nie moe podnie si z ziemi. Czy nie widzielicie chorych na postpujcy parali, ktrzy nie potrafi utrzyma si na nogach? Czasami nawet nie potrafi poruszy gow. Podobnie dzieje si w yciu nadprzyrodzonym z tymi, ktrzy nie s pokorni i maodusznie oddali si rozpucie. Nie widz, nie sysz, nie rozumiej. S sparaliowani i jakby pozbawieni rozsdku. Kady z nas winien zwraca si do Boga, do Matki Najwitszej i prosi, by nam wyjednaa pokor i postanowienie pobonego skorzystania z boskiego lekarstwa w spowiedzi witej. Nie pozwlcie, by w waszej duszy zagniedzio si choby najmniejsze ognisko zepsucia. Zwierzajcie si z tego. Mwcie o tym. Woda bieca jest czysta; kiedy za si zastoi, staje si odraajcym bajorem, z wody pitnej staje si bryj pen robactwa.

Wiecie tak samo jak ja, e czysto jest moliwa i e jest rdem radoci. Wiecie te jednak, e od czasu do czasu wymaga nieco walki. Posuchajmy raz jeszcze witego Pawa: Wewntrzny czowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Boym. W czonkach za moich spostrzegam prawo inne, ktre toczy walk z prawem mojego umysu i podbija mnie w niewol pod prawo grzechu mieszkajcego w moich czonkach. Nieszczsny ja czowiek! Kt mnie wyzwoli z ciaa, co wiedzie ku tej mierci? Woaj jeszcze goniej, jeeli ci tego potrzeba, ale te nie przesadzajmy: Sufficit tibi gratia mea — Wystarczy ci mojej aski — odpowiada nam Pan.


182

Uderzao mnie nieraz, jak byszcz oczy sportowca w obliczu przeszkody do pokonania. Jakie go czeka zwycistwo! Patrzcie, jak pokonuje trudnoci! Podobnie patrzy na nas Pan Bg, ktry kocha si w naszej walce. Zawsze bdziemy zwycizcami, poniewa On nigdy nie odmawia nam wszechpotgi swej aski. A wwczas nie ma znaczenia to, e trzeba toczy t walk poniewa On nas nie opuszcza.

Jest to walka, a nie rezygnacja; odpowiadamy radosn afirmacj, wolnym i radosnym oddaniem si. Twoje postpowanie nie powinno ogranicza si do unikania upadkw, okazji. Nie powinno sprowadza si do zimnej i wyrachowanej negacji. Czy jeste rzeczywicie przekonany, e czysto stanowi cnot i jako taka musi wzrasta i doskonali si? Nie wystarczy — podkrelam — by wstrzemiliwym zgodnie ze swoim stanem Musimy y w sposb czysty — z cnot heroiczn. Tego rodzaju nastawienie ma charakter pozytywny, poprzez ktry dobrowolnie przyjmujemy Boy wymg: Praebe, fili mi, cor tuum mihi et oculi tui vias meas custodiant — Synu, daj mi swe serce, drg moich niech strzeg twe oczy.

Pytam ci teraz: jak podchodzisz do tej walki? Wiesz dobrze, e jeeli walczysz od pocztku, to ju masz zapewnione zwycistwo. Uciekaj od niebezpieczestwa, gdy tylko zauwaysz pierwsze iskierki namitnoci, a nawet jeszcze wczeniej. Nadto natychmiast porozmawiaj z kim, kto prowadzi twoj dusz; a jeszcze lepiej — zanim si niebezpieczestwo pojawi, gdy jeli szeroko otworzycie swe serca, nie poniesiecie klski. Takie akty, jeden po drugim, ksztatuj skonno, nawyk, atwo. Dlatego naley walczy o zdobycie nawyku cnoty, nawyku umartwienia, by nie odrzuci Mioci nad Miociami.

Zastanwcie si nad rad witego Pawa udzielon Tymoteuszowi: Te ipsum castum custodi — Siebie samego zachowaj czystym, bymy byli zawsze czujni, zdecydowani strzec tego skarbu, ktry nam Bg powierzy. Ile razy w swoim yciu syszaem skargi: ach, gdybym z tym od razu zerwa! A wypowiadano je ze smutkiem i wstydem.


183

Musz wam wci powtarza, e nie znajdziecie szczcia poza waszymi obowizkami chrzecijaskimi. Gdybycie ich zaniechali, pozostayby wam szalone wyrzuty sumienia i bylibycie nieszcznikami. Wwczas nawet sprawy jak najbardziej zwyczajne, ktre przynosz nieco szczcia i s dozwolone, mog sta si gorzkie jak pioun, kwane jak ocet, wstrtne jak .

Kady z was, tak jak i ja, niech powierzy si Jezusowi, mwic: Panie, chc walczy i wiem, e Ty bitew nie przegrywasz. Jeli ja czasami je przegrywam, to dlatego, e oddaliem si od Ciebie! Prowad mnie za rk i nie ufaj mi, nie wypuszczaj mojej doni z Twoich rk!

Pomylicie moe: Ale, ojcze, ja przecie jestem szczliwy! Przecie tak bardzo kocham Jezusa Chrystusa! Chocia jestem z gliny, z pomoc Bo i Matki Najwitszej pragn osign wito! — Bynajmniej w to nie wtpi. Przez moje upomnienia pragn jedynie ci przestrzec na wypadek, gdyby pojawiy si trudnoci.

Rwnoczenie musz ci raz jeszcze powtrzy, e dla chrzecijan, dla ciebie i dla mnie, ycie jest yciem z Mioci. Serce nasze stworzone zostao po to, by kocha. Jeli wic nie zapewni mu si czystego i szlachetnego przedmiotu mioci, bierze odwet i samo pogra si w ndzy. Prawdziwa mio do Boga — a zatem i czysto ycia — rwnie daleka jest od zmysowoci jak od niewraliwoci, od sentymentalizmu jak od obojtnoci lub zatwardziaoci serca.

Brak serca jest wielkim nieszczciem. Ci, ktrzy nigdy nie nauczyli si czule kocha, s bardzo nieszczliwi. Jako chrzecijanie jestemy zakochani w Mioci. Pan nie chce, bymy byli oschli, ozibli jak bezduszna materia. Chce, bymy byli przepojeni Jego mioci! Kto z mioci do Boga wyrzeka si mioci ludzkiej, nie jest bynajmniej smtnym dziwakiem, czowiekiem nieszczliwym, pozbawionym uniesie i polotu, poniewa gardzi wspaniaomylnoci czystej mioci.


184

Ile to razy wam mwiem — i nie ukrywam te tego przed nikim — e zwracajc si do Pana chtnie sigam do ludowych pieni, tak czsto mwicych o mioci. Prawdziwie mi si te pieni podobaj. Mnie i niektrych z was wybra nasz Pan cakowicie dla Siebie. Tote my t szlachetn mio z ludzkich pieni przekadamy na bosk miar. Tak czyni Duch wity w Pieni nad pieniami, tak postpowali wielcy mistycy wszystkich czasw.

Posuchajcie wersetw witej Teresy z Avili: Jeli pragniesz, abym prnowaa, / chc z mioci prnowa; /jeli pracowa mi polecisz, / pragn umrze pracujc. / Powiedz tylko: gdzie, jak i kiedy? / Powiedz, sodka Mioci, powiedz: Co kaesz mi uczyni? Albo ow pie witego Jana od Krzya, ktra zaczyna si tak czarujco: By sobie pasterz samotny wrd wiata,/ Nie zna co rado, co wzajemne serce,/ Bo cho mioci gorza ku pasterce/ Tysic udrcze pier jego przygniata .

Czysta ludzka mio napawa mnie niezmiernym szacunkiem i niewypowiedzian czci. Jake moglibymy nie szanowa witej i szlachetnej mioci naszych rodzicw, ktrym w znacznej mierze zawdziczamy nasz przyja z Bogiem? Bogosawi t mio obiema rkami, a kiedy mnie pytaj, dlaczego obiema rkami, natychmiast odpowiadam: poniewa nie mam czterech!

Niech bdzie bogosawiona ludzka mio ! Ale ode mnie Pan zada czego wicej. A teologia katolicka uczy, e cakowite oddanie si Jezusowi z mioci dla Krlestwa, a przez Jezusa wszystkim ludziom, jest czym wzniolejszyn od mioci maeskiej, chocia maestwo jest sakramentem, i to sacramentum magnum, wielkim sakramentem.

W kadym jednak razie, na mocy wlanego przez Boga w dusz powoania, kady stosownie do swego stanu — wolny czy onaty, wdowiec czy kapan — powinien ze wszystkich si stara si y w czystoci, ktra jest cnot dla wszystkich i od wszystkich wymaga walki, czujnoci, delikatnoci, mstwa i tej gbi, ktr pozna mona jedynie w obliczu zakochanego Serca ukrzyowanego Jezusa. Niech was nie trapi to, e bdziecie niekiedy odczuwa atakujc was pokus. Co innego jest odczuwa, a co innego przyzwala. Pokus mona z pomoc Bo atwo odrzuci. W adnym jednak wypadku nie naley wdawa si z ni w dialog.


185

Przyjrzyjmy si rodkom, na ktre my — chrzecijanie, nie anioowie, lecz zdrowi, mocni, normalni mczyni i normalne kobiety! — moemy liczy w naszej walce o zachowanie czystoci Aniow czcz z caej duszy, z tym wojskiem Boym czy mnie wielkie naboestwo do niego, lecz niewaciwe jest porwnywanie nas, ludzi, z nimi — anioami. Anioowie posiadaj przecie natur odmienn od naszej i takie porwnanie wprowadza tylko zamt.

W wielu rodowiskach upowszechni si klimat zmysowoci, ktry wraz z brakiem jasnej orientacji doktrynalnej prowadzi wielu do usprawiedliwiania kadej aberracji lub przynajmniej do okazywania najobojtniejszej tolerancji wobec wszelkiego rodzaju rozwizoci.

Powinnimy by tak czyci, jak tylko jest to moliwe. Zachowujc szacunek dla ciaa, nie powinnimy ulega lkom. Ludzka pciowo jest czym witym i szlachetnym — jest uczestnictwem w stwrczej mocy Boga — nakierowana dla maestwa. Czyci i odwani, wasz postaw dacie wiadectwo, e moliwa i pikna jest wita czysto.

Przede wszystkim bdziemy si stara o wyczulenie naszego sumienia. Musimy urobi sobie jasne pojcia, uwiadomi sobie dobrze rnic midzy sumieniem delikatnym, ktre jest autentyczn ask Bo, a sumieniem chorym na skrupuy, co oznacza zupenie co innego.

Strzecie troskliwie czystoci i tych cnt, ktre nale do jej orszaku — skromnoci i wstydliwoci, bdcych jakby jej przyboczn stra. Nie odrzucajcie lekkomylnie tych norm zachowania, ktre s tak skuteczne w strzeeniu naszej godnoci przed obliczem Boga. Norm takich jak: baczne panowanie nad zmysami i sercem; odwaga, rwnie odwaga bycia tchrzliwym, w ucieczce przed okazjami do grzechu; czste przystpowanie do sakramentw witych, zwaszcza do spowiedzi sakramentalnej; zupena szczero w kierownicwie duchowym; al, skrucha i zadouczynienie po naszych upadkach. A wszystko to przeniknite czuym naboestwem do Najwitszej Maryi Panny, aby wyjednywaa nam u Boga dar ycia w witoci i czystoci.


186

Jeeli, na nieszczcie, komu zdarzy si upadek, musi podnie si natychmiast. Winien z pomoc Bo, ktrej mu nie zabraknie, jeeli posuy si naleytymi rodkami, jak najszybciej okaza skruch, pokorn szczero, zadouczynienie — tak, aby chwilowa klska zamienia si w wielkie zwycistwo Jezusa Chrystusa.

Przyzwyczajcie si take do prowadzenia walki ju na przedpolu bronionej twierdzy. Nie mona bowiem uprawia ekwilibrystyki na krawdzi przepaci; winnimy stanowczo zwalcza to, co teologia moralna nazywa czynem dobrowolnym in causaw przyczynach, winnimy odrzuca nawet najmniejsze przejawy braku mioci a rozbudza w sobie pragnienie wytrwaego i owocnego apostolstwa chrzecijaskiego, dla ktrego wita czysto jest fundamentem i ktrego rwnoczenie jest najbardziej charaktertystycznym owocem. Winnimy nadto zawsze wypenia czas wyton i odpowiedzialn prac, wiadomi obecnoci Boej, gdy nie moemy nigdy zapomnie, i zostalimy nabyci za wielk cen i e jestemy wityni Ducha witego.

Jakich innych rad mog wam jeszcze udzieli? Po prostu stosujcie te same rodki, ktre zawsze stosowali chrzecijanie pragncy prawdziwie naladowa Chrystusa, poczwszy od Jego pierwszych uczniw, ktrzy zaznali jeszcze Jego bezporedniej obecnoci. Niech bdzie to ustawiczna wi z Panem w Eucharystii, synowskie wzywanie Najwitszej Maryi Panny, pokora, wstrzemiliwo, umartwienie zmysw — gdy nie wypada patrze na to, czego poda nie wolno, przestrzega wity Grzegorz Wielki — i pokuta.

Powiecie mi, e brzmi to niemal jak podsumowanie caoci ycia chrzecijaskiego. Rzeczywicie, nie mona oddziela czystoci, ktra jest mioci, od istoty naszej wiary wyraajcej si w mioci bliniego i w cigle odnawianej mioci do Boga, ktry nas stworzy, ktry nas odkupi i ktry ustawicznie nas prowadzi, chocia czsto tego nie dostrzegamy. On nie moe nas zawie. Mwi Syjon: "Pan mnie opuci, Pan o mnie zapomnia”. Czy moe niewiasta zapomnie o swym niemowlciu, ta, ktra kocha syna swego ona? A nawet gdyby ona zapomniaa, Ja nie zapomn o tobie. Czy te sowa nie napawaj was ogromn radoci?


187

Zwykem powtarza, e s trzy rzeczy, ktre przynosz nam rado na ziemi i prowadz ku szczliwoci wiecznej w niebie: mocna, szlachetna, radosna, niewzruszona wierno wierze, wierno otrzymanemu powoaniu i wierno czystoci. Jeeli kto utkwi w ciernistych krzakach przydronych, w zmysowoci, w pysze... — pozostaje w nich jedynie z wasnej woli i o ile si nie nawrci, bdzie nieszcznikiem, bowiem odwrci si plecami do Mioci Chrystusowej.

Pozwlcie, e jeszcze raz podkrel — wszyscy jestemy peni saboci. Nasze saboci nie mog jednak prowadzi do zobojtnienia wobec Mioci Boej. Przeciwnie, maj nas skania do szukania ucieczki w tej Mioci, schronienia si w tej Boskiej dobroci — podobnie jak staroytni wojownicy kryli si w swojej zbroi; owo ecce ego, quia vocasti me— moesz liczy na mnie, poniewa mnie wezwae, jest nasz obron. Nie wolno nam oddala si od Boga dlatego, e odkrywamy nasz sabo. Winnimy zwalcza nasze saboci wanie dlatego, e Bg nam ufa.


188

Jak moemy pokona nasz ndz? Powtarzam to raz jeszcze, gdy jest to niezmiernie wane, przez pokor i przez szczero w kierownictwie duchowym i w Sakramencie Pokuty. Z otwartym sercem przystpujcie do tych, ktrzy kieruj waszymi duszami. Nie zamykajcie serc, gdy jeli dostanie si do nich "niemy diabe”, trudno go bdzie stamtd usun.

Wybaczcie moj uporczywo, ale uwaam za konieczne, abycie wyryli sobie w pamici, e pokora oraz jej bezporednia konsekewencja — szczero pocigaj za sob wszystkie inne rodki stanowice podwalin skutecznoci umoliwiajcej osignicie zwycistwa. Jeeli do jakiej duszy wkradnie si "niemy diabe”, wwczas niszczy on wszystko i tylko wtedy, gdy si go natychmiast wyrzuci, wszystko powraca do normy, stajemy si szczliwi, ycie staje si uporzdkowane. Bdmy zawsze, zachowujc roztropny takt, wprost brutalnie szczerzy.

Chc powiedzie jeszcze janiej, e moj trosk jest nie tyle ciao i serce, co pycha. A wic pokory! Gdy wam si zdaje, e posiadacie cakowit racj, nie macie adnej racji. Powierzcie si kierownictwu duchowemu z otwart dusz, nie zamykajcie jej, gdy, powtarzam, jeli dostanie si do niej "niemy diabe”, trudno bdzie go wyrzuci.

Przypomnijcie sobie owego optanego nieszcznika, ktrego nie mogli uleczy uczniowie Jezusa; dopiero Pan przy pomocy modlitwy i postu przywrci mu wolno. Z tej okazji Pan zdziaa trzy cuda naraz. Pierwszy, e optany odzyska such, ktry utraci, bo dusza poddana wadzy "niemego diaba” sucha nie chce. Drugi, e w czowiek zacz mwi. I trzeci, e opuci go szatan.


189

Zacznijcie od tego, co wolelibycie ukry. Precz z "niemym diabem”! Inaczej spotka was w kocu to, czego obrazem jest lawina, ktra ronie z drobnych czstek, by pogrzeba w swych zwaach tych, ktrych ogarnie. Dlatego, otwierajcie serca! Zapewniam was, e wtedy znajdziecie to szczcie, ktre daje wierne trwanie na drodze chrzecijastwa. Jasno i prostota s usposobieniami bezwgldnie koniecznymi. Musimy szeroko otworzy dusz, by przenikny j Boe soce i jasno Mioci.

Brak szczeroci nie zawsze wynika z niskich pobudek. Moe tu czasem chodzi o bd sumienia. Niektrzy tak je sobie uksztatowali — a raczej zdeformowali — e zamknicie si i brak prostoty uwaaj za suszne. Myl, e milczenie jest dobr rzecz. Zdarza si to nawet ludziom o duej wiedzy religijnej. By moe wanie dlatego ulegaj przekonaniu, e lepiej zamilcze. Myl si jednak. Szczero zawsze jest konieczna. Nie ma adnych wymwek, jakkolwiek z pozoru mogyby si wydawa uzasadnione.

Koczymy t rozmow, ktra dla nas — dla ciebie i dla mnie — bya czasem modlitwy do Ojca, proszc Go o ask radosnego trwania w chrzecijaskiej cnocie czystoci.

Prosimy Go za wstawiennictwem Tej, ktra jest nieskalan czystoci — Najwitszej Maryi Panny. Zwracamy si do Niej, ktra jest tota pulchra! — caa pikna. Chcemy i za rad, jak przed laty dawaem tym, ktrzy odczuwali niepokj w swej codziennej walce o pokor, czysto , szczero, wielkoduszno, rado. Zdaje ci si, e odywaj wszystkie grzechy twojego ycia? Nie tra odwagi. Przeciwnie: wzywaj tw Matk, wzywaj Maryj z wiar i ufnoci dziecka. Ona przyniesie twej duszy pokj.


Poprzedni Nastpny