Josemaría Escrivá Obras
0

Bogosawiony Josemara Escriv de Balaguer urodzi si w Barbastro w prowincji Huesca w Hiszpanii 9 stycznia 1902. W wieku 15-16 lat odczu pierwsze oznaki powoania Boego i postanowi zosta kapanem. W roku 1918 rozpocz studia teologiczne w Seminarium w Logro?o, od 1920 roku kontynuowa je w Seminarium witego Franciszka a Paulo w Saragossie, gdzie od 1922 roku peni obowizki przeoonego. W 1923 roku rozpocz — za zgod wadzy kocielnej — studiowanie prawa cywilnego na uniwersytecie w Saragossie. 20 grudnia 1924 roku zosta wywicony na diakona. 28 marca 1925 roku otrzyma wicenia kapaskie.

Sw prac duszpastersk rozpocz w parafii Perdiguera w diecezji Saragossa, a nastpnie kontynuowa j w samej Saragossie. Na wiosn 1927 roku za zgod biskupa przenis si do Madrytu, gdzie rozwin niezmordowan prac kapask we wszystkich rodowiskach, zwracajc szczegln uwag na biednych i opuszczonych z podmiejskich dzielnic, specjalnie za na nieuleczalnie chorych i umierajcych w szpitalach. Zosta kapelanem Przytuku dla Chorych — opiekuczego dziea Kobiet Apostolstwa Przenajwitszego Serca Jezusa W tym samym czasie by wykadowc Akademii Uniwersyteckiej oraz kontynuowa studia doktoranckie z prawa cywilnego, ktre wczenie prowadzone byy wycznie na Uniwersytecie w Madrycie.

2 padziernika 1928 roku Pan pozwoli mu zobaczy to, co do tej pory jedynie przeczuwa; tego dnia Praat Josemara Escriv zaoy Opus Dei. Kierowany ask Bo 14 lutego 1930 roku rozpocz prac apostolsk Opus Dei wrd kobiet. W ten wanie sposb otwieraa si w Kociele nowa droga majca na celu krzewienie wrd osb z rnych warstw spoecznych denia do witoci i penienia apostolstwa poprzez uwicanie codziennej pracy porodku wiata bez zmiany swego stanu.

Poczwszy od 2 padziernika 1928 roku, Zaoyciel Opus Dei z wielk trosk apostolsk o wszystkie dusze, odda si penieniu tej misji, ktr Bg mu powierzy. W 1934 roku zosta mianowany Rektorem Przytuku w. Izabeli. Podczas wojny domowej w Hiszpanii peni posug kapask — niekiedy z duym naraeniem ycia — w Madrycie, a pniej w Burgos. Odtd Praat Escriv przez dugi czas musia znosi powane przeciwnoci, co czyni z pogod i duchem nadprzyrodzonym.

14 lutego 1943 roku zaoy Stowarzyszenie Kapaskie witego Krzya, nierozerwalnie zwizane z Opus Dei, ktre prcz wywicania na ksiey wieckich czonkw Opus Dei umoliwi w przyszoci kapanom diecezjalnym uczestnictwo w duchowoci i ascezie Opus Dei, w deniu do witoci poprzez spenianie obowizkw kapaskich przy ich wycznej podlegoci wasnemu ordynariuszowi.

W 1946 roku osiad w Rzymie, gdzie pozosta a do koca swego ycia. Stamtd kierowa i wpywa na rozprzestrzenianie si Opus Dei na caym wiecie, powicajc wszystkie swe siy zapewnieniu mczyznom i kobietom Opus Dei solidnej formacji doktrynalnej, ascetycznej i apostolskiej. W chwili mierci Zaoyciela Opus Dei liczyo ponad 60 tysicy czonkw z ponad 80 narodowoci.

Praat Escriv de Balaguer by konsultorem Papieskiej Komisji do Spraw Autentycznej Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego i witej Kongregacji Seminariw i Uniwersytetw, Praatem Honorowym Jego witobliwoci i czonkiem ad honorem Papieskiej Teologicznej Akademii Rzymskiej. By take Wielkim Kanclerzem Uniwersytetw w Navarra (Hiszpania) i w Piura (Peru).

Bogosawiony Josemara zmar 26 czerwca 1975 roku. Ju przed wieloma laty ofiarowa swe ycie Bogu za Koci i za Papiea. Jego ciao zostao zoone w krypcie kocioa Matki Boej Pokoju w Rzymie. 15 wrzenia 1975 roku nastpc zaoyciela w kierowaniu Opus Dei zosta jednomylnie wybrany bp Alvaro del Portillo (1914-1994), ktry przez dugie lata by najbliszym wsppracownikiem Bogosawionego. Obecnym Praatem Opus Dei jest bp Javier Echevarra, ktry pracowa przez kidziesit lat u boku boku b. Josemari Escriv i jego pierwszym nastpc bp del Portillo. Od samego pocztku swego istnienia, Opus Dei posiadao zawsze aprobat wadzy diecezjalnej, a od 1943 roku take appositio manuum i aprobat Stolicy witej. 28 listopada 1982 roku Ojciec wity Jan Pawe II erygowa Opus Dei jako praatur personaln. Jest to formua prawna, ktrej przewidzia dla Opus Dei bogosawiony Escriv.

Opinia witoci, ktr Zaoyciel Opus Dei cieszy si za ycia, rozpowszechnia si po jego mierci we wszystkich zaktkach ziemi, co wyraaj wielorakie wiadectwa o askach duchowych i materialnych przypisywanych jego wstawiennictwu; midzy innymi niektre uzdrowienia niewytumaczalane dla medycyny. Napyno bardzo wiele listw z piciu kontynentw, midzy innymi od 69 kardynaw i prawie 1300 biskupw - ponad jednej trzeciej wiatowego episkopatu - z prob do Ojca witego o otworzenie procesu beaatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Praata Escriv de Balaguer.

Kongregacja do Spraw witych 30 stycznia 1981 roku wydaa nihil obstat dla rozpoczcia procesu, natomiast 5 lutego 1981 roku zatwierdzi je Jan Pawe II.

W latach 1981-1986 w Rzymie i w Madrycie toczyy si procesy rozpoznawcze dotyczce ycia i cnt Praata Escriv. Wobec wynikw obu procesw i po przyjciu korzystnych opinii Kongresu Teologw i Komisji Kardynaw i Biskupw-czonkw Kongregacji do Spraw witych 9 kwietnia 1990 roku Ojciec wity ogosi heroiczno cnt Praata Escriv, ktry w ten sposob uzyska tytu Czcigodnego. 6 lipca 1991 roku Papie zarzdzi promulgacj Dekretu, ktry uznaje cudowny charakter uzdrowienia zawdziczanego wstawiennictwu Czcigodnego Josemara Escriv, co stanowio akt koczcy procedury prawne przed beatyfikacj Zaoyciela Opus Dei, ktra odbya si 17 maja 1992 roku podczas uroczystej ceremonii pod przewodnictwem Ojca witego Jana Pawa II na Placu witego Piotra w Rzymie. Od 21 maja 1992 roku ciao Bogosawionego spoczywa w otarzu kocioa praackiego Matki Boej Pokoju, w centralnej siedzibie Praatury Opus Dei i towarzyszy mu ustawiczna modlitwa i wdziczno licznych osb z caego wiata, ktre zbliyy si do Boga porwane przykadem i nauczaniem Zaoyciela Opus Dei, oraz naboestwo tych, ktrzy uciekaj si do jego wstawiennictwa.

Wrd opublikowanych pism Praata Escriv poza studiami historycznymi, teologicznymi i prawniczymi, jak np. "La Abadesa de las Huelgas” (Przeorysza z Huelgas), s ksiki o duchowoci, ktre zostay przetumaczone na wiele jezykw: "Camino” (Droga), "Santo Rosario” (Raniec wity), "Es Cristo que pasa” (To Chrystus przechodzi), "Amigos de Dios” (Przyjaciele Boga), "Va Crucis”(Droga Krzyowa), "Amar a la Iglesia” (Kocha Koci), "Surco” (Bruzda) i "Forja” (Kunia). Pi ostatnich pozycji zostao opublikowanych pomiertnie. Po zebraniu niektrych z wywiadw, ktre udzieli prasie Zaoyciel Opus Dei, zostaa opublikowana ksika "Conversaciones con Mons. Escriv de Balaguer” (Rozmowy z Praatem Escriv).

Przedmowa

Bg wie najlepiej. My ludzie tak mao rozumiemy z Jego agodnej ojcowskiej drogi, ktr prowadzi nas ku Sobie. Piszc w roku 1973 przedmow do ksiki To Chrystus przechodzi, nie mogem przewidzie, e w tak krtkim czasie odejdzie do domu niebieskiego w wity kapan, do ktrego tysice mczyzn i kobiet z caego wiata — dzieci jego modlitwy, jego ofiary i jego wielkodusznego oddania si Woli Boej — mog odnie z niezmiern wdzicznoci te same wzruszajce sowa pochway, ktre wity Augustyn wypiewa o naszym Ojcu i Panu, witym Jzefie: lepiej speni ojcostwo serca anieli ktokolwiek inny speni ojcostwo wedug ciaa. Odszed z tego wiata w czwartek 26 czerwca 1975 roku, w poudnie, w tyme Rzymie, ktry tak bardzo kocha, poniewa jest stolic Piotra, centrum chrzecijastwa, i gow wszechogarniajcej mioci Kocioa witego. Kiedy jeszcze dzwony na Anio Paski rozlegay si w naszych uszach, Zaoyciel Opus Dei usysza — w penym i wiecznym znaczeniu — te sowa: amice, ascende superius, przyjacielu, wejd do radoci Nieba.

Opuci ten wiat w powszednim dniu swej kapaskiej pracy, w peni pogrony w rozmow z Nim, ktry jest yciem i dlatego Zaoyciel Opus Dei sam te nie umar: jest u Jego boku. Pord swych duszpasterskich zaj dozna owego sodkiego zachwytu — tak wyraa to w homilii Ku witoci — spotkania si twarz w twarz z Chrystusem. Byo mu nareszcie dane oglda pikne Oblicze, za ktrym tak bardzo tskni: Vultum tuum, Domine, requiram!.

Od pierwszej chwili po jego narodzinach dla niebieskiej ojczyzny zaczy do mnie dociera wiadectwa niezliczonej rzeszy osb, ktre znay jego wite ycie. Wyraay one, i nadal wyraaj, uczucia, ktre mona ju wyraa gono. Przedtem milczano z szacunku dla pokory czowieka uwaajcego siebie za grzesznika, ktry szalenie kocha Jezusa Chrystusa. Przeyem rado usyszenia wprost z ust samego Ojca witego jednej z jego wielu pomiennych pochwa dla Zaoyciela Opus Dei. W czasopismach i gazetach na caym wiecie mona przeczyta niezliczone artykuy pene uznania ze strony ludu chrzecijaskiego i osb, ktre jeszcze nie wyznaj Chrystusa, ale ktre zaczy Go poznawa poprzez sowa i czyny praata Escriv de Balaguer.

"Ale dopki yj, nie przestan gosi, e absolutn koniecznoci jest to abymy byli ludmi modlitwy. Stale trzeba si modli! W kadej sytuacji, w najrniejszych okolicznociach, poniewa Bg nigdy nas nie opuszcza”. To byo jego jedyne zajcie: modlitwa i zachta do modlitwy. Dlatego rozbudzi pord wiata cudown mobilizacj osb — jak lubi mwi — gotowych do powanego potraktowania ycia chrzecijaskiego, poprzez synowski stosunek do Pana. Wielu z nas nauczyo si od tego stuprocentowego kapana, "wielkiej tajemnicy Boego miosierdzia: tego, e jestemy dziemi Boymi”.

W drugim tomie homilii zamieszczamy niektre teksty opublikowane jeszcze wtedy, kiedy praat Escriv de Balaguer przebywa razem z nami, tu, na ziemi i inne spord wielu, ktre pozostawi do pniejszej publikacji, poniewa pracowa bez popiechu i do samego koca. Pomimo tego, e zalicza si go do mistrzw duchowoci chrzecijaskiej, nigdy nie pretendowa do tego, by by autorem. Jego nauczanie, tak atrakcyjne i sugestywne, ma znale zastosowanie w pracy, w domu rodzinnym, w stosunkach midzyludzkich — wszdzie. Posiada dar, rwnie naturalny, dawania suchaczowi lub czytelnikowi o wiele wicej ni ten ostatni pocztkowo spodziewa si. Bardzo dobrze si go czyta! Precyzyjne sformuowania i ywe obrazy docieraj do wszystkich niezalenie od mentalnoci i kultury. Nauczy si tego w szkole Ewangelii: std pochodzi jego jasno, jego dogbne przenikanie duszy, umiejtno nieprzemijania wraz z mod, poniewa nigdy nie stara si by modny.

Tych osiemnacie homilii przedstawia panoram podstawowych cnt ludzkich i chrzecijaskich dla czowieka, ktry chce poda ladami Nauczyciela, nie odstpujc Go ani na krok. Nie stanowi one teoretycznego traktatu, ani te kompendium rad sucych do nabycia ogady duchowej. Zawieraj yw doktryn, gdzie gbia teologii zespolona jest z ewangeliczn przejrzystoci dobrego duszpasterza. U praata Escriv de Balaguer sowo staje si rozmow z Bogiem — modlitw — nie przestajc by wzruszajc rozmow z tymi, ktrzy go suchaj, gdy odpowiada ich niepokojom i nadziejom. Homilie te stanowi katechez doktryny i ycia chrzecijaskiego, gdzie zarwno mwi si o Bogu, jak i rozmawia si z Bogiem: Moe w tym, e zawsze podkrela on mio do Boga jako "zwracanie spojrzenia ku Niemu nieustannie i niestrudzenie” , tkwi sekret jego ogromnych zdolnoci komunikacyjnych.

Ju w pierwszej homilii ukazuje si jeden ze staych tematw nauczania praata Escriv de Balaguera, przypominajc, e Bg wzywa wszystkich ludzi do witoci. Podejmuje sowa Apostoa — wol Bo jest wasze uwicenie — i zwraca uwag: "Mamy by wici — jak to si mwi — od stp do gw: by prawdziwymi, autentycznymi chrzecijanami, godnymi kanonizacji; w przeciwnym razie okae si, e zawiedlimy jako uczniowie jedynego Nauczyciela”. A dalej ucila: "gdy wito, ktrej Pan Nasz wymaga od ciebie, osiga si przez wykonywanie — z mioci do Boga — pracy i codziennych obowizkw, ktre zazwyczaj skadaj si z rzeczy maych”.

Na czym opieraj si, z jakiego tytuu chrzecijanie ywi tak zdumiewajce aspiracje? Odpowied na to pytanie powraca jak refren w trakcie tych homilii: jest to pokorna odwaga tego, ktry "wie, e jest biedny i saby, ale wie rwnoczenie, e jest dzieckiem Boym”.

Praat Escriv de Balaguer jasno widzi wielk alternatyw stojc przed kad ludzk istot: "Niewola albo dziecictwo Boe: oto dylemat naszego ycia. Albo by dziemi Boga, albo niewolnikami pychy”. Od chwili, kiedy Pan powoa do Siebie tego, ktrego tak arliwie kochaem, zachcony witym przykadem wiernego i heroicznego powicenia ze strony Zaoyciela Opus Dei, z jeszcze wiksz intensywnoci rozwaaem na modlitwie t prawd, e bez pokory i prostoty dziecka nie moemy postawi ani kroku na drodze suenia Bogu. "Pokora oznacza widzenie siebie takim, jakim si rzeczywicie jest, bez upiksze, w prawdzie. A kiedy pojmujemy swoj ndz, otwieramy si na wielko Boga i to stanowi o naszej wielkoci”.

Potrzeba, by On wzrasta, a ja si umniejsza — naucza wity Jan Chrzciciel, poprzednik Chrystusa. A Chrystus powiada: uczcie si ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Pokora nie oznacza pomniejszenia czowieka; pokora goszona przez Zaoyciela Opus Dei jest czym ywym i dogbnie odczuwanym, gdy oznacza "uznanie swej maoci w obliczu Boga: uznanie si za dziecko, za syna”. Praat Escriv de Balaguer stosuje wymylone bodaje przez siebie wyraenie: wibrujca pokora, gdy mao dziecka wspieranego przez wszechpotn pomoc jego Ojca Boga wibruje w dzieach wiary, nadziei i mioci i we wszystkich innych cnotach, ktre Duch wity wlewa w jego dusz.

Temat przewodni pierwszej homilii przewija si przez wszystkie pozostae: zwyczajne ycie, codzienno, normalne, powtarzajce si sytuacje. Praat Escriv de Balaguer mwi o wszystkich cnotach w ustawicznym odniesieniu do ycia chrzecijanina, ktry jest w wiecie, poniewa to jest jego miejsce, placwka, na ktrej Bg zechcia go postawi. Tu rozwijaj si cnoty ludzkie: roztropno, umiowanie prawdy, pogoda ducha, sprawiedliwo, wielkoduszno, pracowito, wstrzemiliwo, szczero, mstwo itd. Cnoty ludzkie i chrzecijaskie, gdy wstrzemiliwo doskonali si przez ducha pokuty i umartwienia; rygorystyczne spenianie wasnego obowizku uszlachetnia si boskim tchnieniem mioci, "ktra jest jak hojne przelewanie si sprawiedliwoci”. Mamy y wrd rzeczy, ktrymi si posugujemy, ale oderwani od nich, z czystym sercem.

Poniewa dla nas, zaangaowanych w interesy duchowe, czas to wicej ni pienidz — to chwaa!. Chrzecijanin wienien nauczy si z niego korzysta w sposb pilny, aby wyrazi swoj mio do Boga i swoj mio do innych ludzi, uwicajc prac, uwicajc si w pracy, uwicajc innych poprzez prac. Winien zwraca uwag na drobne rzeczy, czyli unika daremnych marze i praktykowa cichy heroizm, rwnoczenie naturalny i nadprzyrodzony, jako czowiek, ktry z Chrystusem przeywa codzienn rzeczywisto. "Nigdzie nie jest napisane, e chrzecijanin ma by postaci obc wiatu. Pan nasz Jezus Chrystus sowem i czynem pochwala t wanie cnot, ktra jest mi szczeglnie droga: cnot naturalnoci i prostoty (...) Niekiedy jednak ludzie przyzwyczajaj si do tego, co jest proste i zwyczajne tak, e podwiadomie szukaj czego uderzajcego i sztucznego. Kady z was zapewne ju tego dowiadczy, e pikno wieych, dopiero co citych r, o delikatnych, pachncych patkach, wychwala si sowami: s tak wspaniae, e musz by chyba sztuczne!”.

Te sowa Zaoyciela Opus Dei docieraj do nas z ca wieoci dopiero co citych r, a s owocem caego ycia spdzonego na obcowaniu z Bogiem i na arliwym apostolstwie, bdcym jak bezbrzene morze. Obok prostoty w pismach tych wystpuje stay motyw namitnej, ekspansywnej mioci. Jest to "mocne bicie serca”; owo "spieszcie si, aby kocha”, gdy "caa przestrze ludzkiej egzystencji jest za maa, by poszerzy granice twojej mioci”.

Tak przechodzimy do drugiego z wielkich tematw jego medytacji: "wizi trzech cnt Boskich, ktre stanowi podstaw autentycznego ycia chrzecijaskiego mczyzny, chrzecijaskiej kobiety”. Ustawicznie si do tego odwouje: "y wiar, trwa w nadziei, by przywizanym do Jezusa Chrystusa, kocha Go naprawd, naprawd, naprawd”; "pewno, ktra daje mi poczucie i wiadomo synostwa Boego, napenia mnie prawdziw nadziej”; "nadszed ju czas, by pord swych codziennych zaj wiczy wiar, budzi nadziej, oywia mio”.

Po trzech homiliach na temat wiary, nadziei i mioci nastpuje homilia o modlitwie, ale konieczno ycia w obcowaniu z Bogiem wystpuje tu ju od pierwszej strony. "Modlitwa za winna rozwija si w duszy stopniowo”, naturalnie, z prostot i z ufnoci, gdy "eby zwraca si do Ojca, dzieci Boe nie potrzebuj sztucznych, pedantycznych metod”. Modlitwa jest jak nitka w owej kanwie trzech cnt teologicznych. Wszystko staje si czym jednym: w yciu rozlega si dwik boskoci, gdy "Nasze zjednoczenie z Bogiem nie wycza nas ze wiata, w ktrym yjemy, nie zamienia nas w istoty obce wiatu, obojtne wobec tego, co si wok nich dzieje”.

Jego cise i trafne komentarze do Pisma witego i czste odwoywania si do skarbca Tradycji chrzecijaskiej jak szybki potok przerywaj miosne okrzyki: "Jake wielka jest mio, jak wielkie miosierdzie naszego Ojca! Kiedy patrz na tak wielkie dziea mioci Boga wobec Jego dzieci, na te dobrodziejstwa, ktre wiadcz wprost o boskim szalestwie mioci, wtedy chciabym mie tysic ust i tysic serc, aby bez koca wielbi Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha witego”.

Skd wzia si tak wielka mio? To Bg j wla w jego serce, a on potrafi odpowiedzie na ni z wasnej woli i zarazi ni wiele tysicy dusz. Kocha i chcia kocha; chcia odpowiedzie na ask, ktrej Pan udzieli jego duszy. Wolno po to, by kocha, staa si jego pasj: "Opowiadam si za Bogiem w wolnoci, bez adnego przymusu, gdy taki jest mj wybr. I decyduj si suy, zamieni moj egzystencj w oddanie si innym z mioci do mego Pana, Jezusa Chrystusa. Ta wanie wolno kae mi woa, e nic na tej ziemi nie moe mnie oddzieli od mioci Chrystusa”.

Drog do witoci, na ktr zaprasza nas praat Escriv de Balaguer, przenika gboki szacunek dla wolnoci. Zaoyciel Opus Dei zachwyca si sowami witego Augustyna, w ktrych biskup Hippony podkrela, i Bg uzna, e Jego sudzy bd lepsi jeeli bd mu suy dobrowolnie”. Ta droga do nieba jest nadto bardzo odpowiednia dla czowieka tkwicego w spoeczestwie, w pracy zawodowej, w sytuacjach czsto obojtnych lub stanowczo przeciwnych prawu Chrystusowemu. Zaoyciel Opus Dei nie zwraca si do czowieka cieplarnianego; zwraca si do osb, ktre walcz na otwartym polu, w przernych sytuacjach yciowych. Tam wanie podejmowana jest wolna decyzja suenia Bogu i miowania Go ponad wszystko. Wolno okazuje si rzecz niezbdn a w wolnoci umacnia si mio i zapuszcza w niej swoje korzenie: "nikt nie rodzi si witym: wito wykuwa si w ustawicznym wspdziaaniu aski Boej i ludzkiej odpowiedzi na ni”.

Std te, abymy mogli lepiej obcowa z Bogiem, podsyca si dwie namitnoci: pasj mioci i pasj wolnoci. Kiedy wolno opowiada si po stronie Mioci Boej, ich siy si jednocz. Wypywajce std potoki aski — przy naszej odpowiedzi na ni — s tak potne, e potrafi pokona wszystkie trudnoci: terror psychiczny stosowany wobec tych, ktrzy pragn by wierni Panu; przezwyciy nasz sabo, nasze wady, niedoskonaoci, ktre nigdy nas nie opuszczaj, ale staj si okazj do coraz to nowego potwierdzenia mioci przez dobrowoln skruch; pokonujc trudnoci, ktre napotykamy wok nas zasiewem pokoju i radoci.

W jego uwagach na temat tej wspaniaej boej i ludzkiej gry wolnoci i mioci s momenty, w ktrych przebija si cierpienie — bl, jakiego dowiadcza mio z powodu braku ludzkiej odpowiedzi na miosierdzie Boe — ktre zawsze towarzyszyo yciu praata Escriv de Balaguer. Kiedy si go spotykao, trudno byo dostrzec, e cierpi. Mao kto z ludzi przeszed przez ten wiat z tak wielk radoci, z tak dobrym humorem, z takim poczuciem modoci i duchem wspczesnoci, jak on. Za niczym nie tskni z wyjtkiem Mioci Boej. Wielu jego synw duchowych, ktrzy znali go z bliska, dziwio si pniej: Jak to moliwe, eby nasz Ojciec tak bardzo cierpia? Widzielimy go zawsze wesoym, bacznym na najdrobniejsze szczegy, oddanego nam wszystkim.

Poredni odpowied znajdujemy w niektrych z niniejszych homilii: "Ale nie zapominajcie, e przebywanie z Jezusem oznacza, i z pewnoci zetkniemy si z Krzyem. Kiedy oddajemy si w rce Boe, to Bg czsto pozwala nam odczu bl, samotno, przeciwiestwa, oszczerstwa, zniesawienia i drwiny, ktre przychodz od wewntrz i z zewntrz — poniewa pragnie nas uksztatowa na swj obraz i podobiestwo. On nawet godzi si na to, by nazywano nas szalecami i uwaano za gupcw”.

Poniewa namitnie obejmowa Krzy Paski, mg on powiedzie: "w swoim yciu zostaem doprowadzony do szczeglnie gbokiej wiadomoci dziecictwa Boego. Dowiadczyem szczcia zanurzenia si w sercu mojego Ojca, by si poprawi, by si oczyci, by Mu suy, by rozumie wszystkich i wybacza wszystkim na mocy Jego mioci i mojego upokorzenia”. Zawsze by posuszny, ulegy gosowi Ducha witego tak, i jego postpowanie byo odzwierciedleniem cudownego obrazu Chrystusa. Wierzy bezgranicznie sowom Nauczyciela, i czsto by atakowany przez tych, ktrzy najwyraniej nie potrafili znie tego, i kto moe y wiar, z nadziej i mioci. "By moe, pomyli kto, e jestem naiwny. To nie ma dla mnie znaczenia, choby mnie nawet tak okrelano, poniewa ja wci wierz w mio i zapewniam was, e bd wierzy zawsze! I dopki Bg daje mi ycie, bd si stara nadal — jako kapan Chrystusa — szerzy jedno i pokj pomidzy tymi, ktrzy bdc dziemi tego samego Ojca-Boga, s brami; eby ludzko lepiej si rozumiaa i eby wszyscy podzielali ten sam idea: idea Wiary!”.

Pasja mioci i wolnoci, przekonanie, e powinnimy dziaa w boskiej atmosferze wiary i nadziei, staj si apostolstwem. Jedna homilia — By wszyscy zostali zbawieni — jest cakowicie powicona temu tematowi. "Jezus jest nad Jeziorem Genezaret, wok niego cisn si tumy, aby sucha sowa Boego (k 5, 1). Zupenie tak jak dzisiaj! Czy tego nie widzicie? Ludzie pragn sucha ordzia Boego, chocia to taj na zewntrz. Moe niektrzy zapomnieli o nauce Chrystusowej. Inni — bez wasnej winy — nie poznali jej wcale i religia jest im obca. Ale przekonajcie si o stale aktualnej prawdzie: zawsze przychodzi taki moment, kiedy dusza nie potrafi znie tego duej, nie wystarczaj jej zwyczajne wymwki, nie zadowalaj jej kamstwa faszywych prorokw. I choby ludzie ci nie chcieli si do tego przyzna, to jednak odczuwaj pragnienie ukojenia swego niepokoju w nauczaniu Pana”.

ywy duch apostolstwa, owo namitne ukazywanie niecierpliwej mioci Boga do wszystkich ludzi, przenika kad stron tej ksiki. Chodzi o niesienie duszom autentycznego pokoju i o przeksztacanie ziemi. Praat Escriv de Balaguer ustawicznie zwraca swj wzrok na Nauczyciela, ktry nauczy ludzi mwi o szczciu wiecznym poprzez to, e przemierzy nasze ziemskie drogi swymi boskimi stopami. Nie mog si powstrzyma od powtrzenia obszerniejszego fragmentu z homilii Ku witoci, w ktrym Zaoyciel Opus Dei komentuje ulubion scen ewangeliczn: apostolstwo Jezusa wobec dwch uczniw z Emaus, ktrzy moe stracili ju nadziej.

"Krok ich by zwyky, jak wszystkich innych, ktrzy tamtdy przechodzili. Tam te, w sposb najzupeniej naturalny, pojawia si przy nich Jezus i idzie wraz z nimi prowadzc rozmow, ktra umierza zmczenie. Wyobraam sobie t scen. Zapada ju zmierzch. Powiewa lekki przyjemny wiatr. Wok pola dojrzaej ju pszenicy i stare oliwki z gaziami posrebrzonymi przez ciepe wiato”.

To Chrystus przechodzi. Ci dwaj mczyni, kiedy zobaczyli, e Jezus zamierza i dalej, mwi do Niego: Zosta z nami, gdy ma si ku wieczorowi. "Tacy ju jestemy: cigle brak nam odwagi, moe z braku szczeroci, moe z powodu zawstydzenia. W gbi duszy mylimy: zosta z nami, poniewa nasze dusze spowija zmrok, a jedynie Ty jeste wiatem, jedynie Ty moesz zaspokoi to pragnienie, ktre nas poera”.

To pragnienie Boga, ktre wszyscy nosimy w swoim wntrzu, codziennie stawia przed nami sposobnoci do apostolstwa. My, ludzie, woamy Go i poszukujemy Go, nawet wrd waha sumienia lub z oczyma utkwionymi w ziemi. "I Jezus pozostaje. Otwieraj si nasze oczy jak oczy Kleofasa i jego towarzysza, kiedy Chrystus amie chleb; i chocia bdzie znika z naszych oczu, potrafimy rwnie na nowo podj wdrwk — chocia zapada zmrok — aby mwi o Nim z innymi, gdy tak wielka rado nie mieci si w jednym sercu”.

Powracam mylami do tego dnia, ktry stoi zawsze przede mn, ktrego nigdy nie zapomn, to jest do owego 26 czerwca 1975 roku. Praat Josemara Escriv de Balaguer w sposb ostateczny narodzi si do Mioci Boga, gdy jego serce potrzebowao ju wiecznego Emaus, pozostania na zawsze przy Chrystusie. W homilii Na drodze do witoci napisa: "Rodzi si w nas pragnienie Boga, usilna wola zrozumienia Jego ez; widzenia Jego umiechu, Jego oblicza (...) I dusza pogrona w Bogu wznosi si ubstwiona: chrzecijanin sta si spragnionym podrnym i otwiera swe usta na rdlan wod”. I nieco dalej: "Lubi mwi o drodze, poniewa jestemy wdrowcami, zmierzamy do domu w Niebie, do naszej Ojczyzny”.

Tam teraz zamieszkuje wraz z Trjc Przenajwitsz; z Maryj, najwitsz Matk Boga i Matk nasz; ze witym Jzefem, ktrego tak bardzo kocha. Wielu z nas na caym wiecie powierza mu swoje modlitwy w przekonaniu, e Bg Nasz Pan ma upodobanie w tym, ktry zechcia by — i by nim podczas swego ziemskiego ycia — sug dobrym i wiernym.

Nakad opublikowanych do tej pory pism Zaoyciela Opus Dei — a zwaszcza Drogi, Raca witego, To Chrystus przechodzi, Rozmowy — przekroczy pi milionw egzemplarzy. Zostay one przeoone na ponad trzydzieci jzykw. Drugi tom jego homilii ukazuje si teraz w tym samym celu: by suy jako narzdzie zbliania si ludzi do Boga. Koci przeywa trudne chwile i Ojciec wity niestrudzenie wzywa swoje dzieci do modlitwy, do spojrzenia nadprzyrodzonego, do wiernoci wobec witego depozytu Wiary, do braterskiego zrozumienia, do pokoju. W tej sytuacji nie moemy podda si zniechceniu: jest to czas praktycznej realizacji, a do heroizmu, cnt, ktre okrelaj i rysuj obraz chrzecijanina, dziecka Boego, ktre stara si "eby gowa dotykaa nieba, ale eby stopy stpay pewnie po ziemi”, kiedy kroczy przez ten wiat.

ycie chrzecijanina, ktry postanawia postpowa zgodnie z wielkoci swego powoania, winno stanowi jakby wci powracajce echo sw Pana: Ju was nie nazywam sugami, bo suga nie wie, co czyni pan jego, ale nazwaem was przyjacimi, albowiem oznajmiem wam wszystko, co usyszaem od Ojca mego. Kiedy ulegle speniamy wol Bo, otwieraj si przed nami niewyobraalne horyzonty. Praat Escriv de Balaguer z radoci podkrela ten pikny paradoks: "nie ma nic lepszego od uznania si za niewolnikw Boych z Mioci. Gdy w tej samej chwili tracimy pitno niewolnictwa, a zamieniamy si w przyjaci, synw”.

Dzieci Boe, przyjaciele Boga: jest to prawda, ktr praat Escriv de Balaguer jakby ogniem chcia wyry w sercach tych, ktrzy go znali. Jego nauczanie ustawicznie zmierza do tego, aby wierni nie myleli, e "jest postaw chrzecijask uciekanie si do przyjani z Bogiem jedynie w ostatecznoci”. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Czowiekiem, naszym Bratem, naszym Przyjacielem. Jeli bdziemy si stara obcowa z Nim w zayoci, "dostpimy udziau w weselu przyjani z Bogiem ”; jeli uczynimy wszystko, co jest moliwe, by towarzyszy Mu od Betlejem a po Kalwari, dzielc Jego radoci i cierpienia, staniemy si godni przyjacielskiej rozmowy z Nim: calicem Domini biberunt — wypiewuje Liturgia Godzin — et amici Dei facti sunt— pili kielich Paski i stali si przyjacimi Boymi.

Dla tych, ktrzy kochaj Boga, dziecictwo Boe i przyja z Bogiem, stanowi nierozdzieln rzeczywisto. Uciekamy si do Niego jako dzieci w ufnym dialogu, ktry winien wypeni cae nasze ycie; i jako przyjaciele, gdy "chrzecijanie jestemy zakochani w Mioci”. Podobnie dziecictwo Boe popycha nas ku temu, aby obfito ycia wewntrznego zamieniaa si w konkretn dziaalno apostolsk, tak jak przyja z Bogiem prowadzi do zacignicia si "na sub wszystkim: wykorzysta te dary Boe jako narzdzia pomocne innym do odkrycia Chrystusa”.

Myl si ci, ktrzy widz przepa pomidzy yciem zwyczajnym, midzy doczesnymi sprawami, biegiem historii a Mioci Boga. Pan jest wieczny, wiat jest Jego dzieem i On nas tutaj postawi, bymy przeszli dobrze czynic, a dojdziemy do ostatecznej Ojczyzny. Wszytko posiada znaczenie w yciu chrzecijanina, gdy wszystko moe by okazj do spotkania z Panem, i z tego samego powodu uzyska warto nieprzemijajc. "Ludzie kami, kiedy w sprawach doczesnych powiadaj "na zawsze". Prawd, cakowit prawd jest "na zawsze" tylko w odniesieniu do Boga. Tak wanie masz y ty: z wiar, ktra na myl o wiecznoci, tym prawdziwym "na zawsze", pozwoli ci ju tu, na ziemi, pozna przedsmak nieba”.

Praat Josemara Escriv de Balaguer doznaje teraz bezporenio owego pikna i sodyczy Boej. Wszed do wiecznoci. Dlatego jego sowa, rwnie sowa tych homilii, ktre tu przedstawiam, nabray — chocia i tak zawsze byy pene mocy — jeszcze wikszego znaczenia, jeszcze gbiej zapadaj w serca, pocigaj za sob. Chciabym zakoczy tekstem, ktry moe nas zarazi jeszcze jedn jego wielk pasj:

"Kochajcie Koci, sucie mu ze wiadom radoci ludzi, ktrzy potrafili zdecydowa si na t sub z Mioci. I gdy zobaczymy, e niektrzy s pozbawieni nadziei, jak owi dwaj uczniowie z Emaus, podejdmy do nich z wiar — nie w imieniu wasnym lecz w imi Jezusa — by ich zapewni, e obietnica Jezusowa nie moe zawie, e On zawsze czuwa nad swoj Oblubienic-Kocioem i nigdy jej nie opuszcza. e ciemnoci przemin, poniewa jestemy dziemi wiatoci (Por. Ef 5, 8) powoani do ycia nieprzemijajcego”.

Alvaro del Portillo

Rzym, 1977 r.


  Nastpny