Josemaría Escrivá Obras
83

Byo to przed witem Paschy. Jezus wiedzc, e nadesza Jego godzina przejcia z tego wiata do Ojca, umiowawszy swoich na wiecie, do koca ich umiowa. Ten werset w. Jana zapowiada czytelnikowi jego Ewangelii, e tego dnia wydarzy si co wielkiego. Jest to serdeczne i wzruszajce wprowadzenie, podobne do tego, jakie zamieszcza w swoim opisie w. ukasz: Gorco pragnem - mwi Pan - spoy t Pasch z wami, zanim bd cierpia. Na pocztek poprosimy Ducha witego, eby od tej chwili przygotowywa nas do zrozumienia kadego sowa i kadego gestu Jezusa: poniewa chcemy y yciem nadprzyrodzonym; poniewa Pan ukaza nam swoje pragnienie oddania si nam jako pokarm dla dusz i poniewa uznajemy, e tylko On ma sowa ycia wiecznego.

Wiara sprawia, e wyznajemy wraz z Szymonem Piotrem: mymy uwierzyli i poznali, e Ty jeste witym Boga. I wanie ta wiara, zczona z nasz pobonoci, w tych najwaniejszych chwilach prowadzi nas do tego, by naladowa odwag Jana: zbliy si do Jezusa i pooy gow na piersi Mistrza, ktry gorco umiowa swoich - wanie to usyszelimy - i mia ich umiowa do koca.

Wszystkie ludzkie sowa okazuj si ubogie, kiedy staraj si wyjani, chociaby tylko w przyblieniu, tajemnic Wielkiego Czwartku. Nietrudno jednak wyobrazi sobie, przynajmniej czciowo, uczucia Serca Jezusowego w czasie tego wieczoru - ostatniego, ktry spdzi ze swoimi przed ofiar Kalwarii.

Rozwacie dowiadczenie - tak ludzkie - poegnania dwch osb, ktre si kochaj. Chciayby zawsze by razem, lecz obowizek - taki czy inny - zmusza je do rozstania. Ich pragnieniem byoby nadal si nie rozcza, lecz nie mog. Ludzka mio, nawet najwiksza, poniewa jest ograniczona, odwouje si do symboli: egnajcy si wymieniaj jak pamitk, moe fotografi z dedykacj tak pomienn, e dziwi si mona, i nie ponie papier. Nie s w stanie uczyni nic wicej, poniewa moc stworze nie siga tak daleko, jak ich mio.

To, czego my nie moemy, moe Pan. Jezus Chrystus, doskonay Bg i doskonay Czowiek, nie pozostawia symbolu, lecz rzeczywisto: zostaje On sam. Odejdzie do Ojca, ale pozostanie z ludmi. Nie zostawi nam zwykego podarunku, ktry by przywoywa pami o Nim, wizerunku, ktry zazwyczaj z czasem blaknie, jak fotografia, ktra wkrtce staje si wypowiaa, poka i bez znaczenia dla tych, ktrzy nie byli uczestnikami tamtej wzruszajcej chwili. Pod postaciami chleba i wina jest On, rzeczywicie obecny: ze swoim Ciaem, Krwi, Dusz i Bstwem.


84

Jake zrozumiae jest teraz nieustanne woanie chrzecijan wszystkich czasw przed najwitsz Hosti! Wypiewuj, jzyku, tajemnic chwalebnego Ciaa i drogocennej Krwi, ktr Krl wszystkich narodw, narodzony z Matki Dziewicy, przela za odkupienie wiata. Trzeba pobonie adorowa tego ukrytego Boga: jest to ten sam Jezus Chrystus, ktry narodzi si z Maryi Dziewicy; ten sam, ktry zosta umczony, ofiarowany na Krzyu; ten sam, z ktrego przebitego boku wypyny krew i woda.

Oto wita uczta, na ktrej przyjmuje si Chrystusa; odnawia si pamitk Mki i wraz z Nim obcuje w zayoci ze swoim Bogiem, otrzymujc zadatek przyszej chway. Liturgia Kocioa w krtkich strofach strecia najwaniejsze rozdziay historii pomiennej mioci, jak darzy nas Bg.

Bg naszej wiary nie jest odlegym bytem, ktry patrzy obojtnie na losy ludzi: na ich pragnienia, walki i niepokoje. To Ojciec, ktry kocha swoje dzieci do takiego stopnia, e posya Sowo, Drug Osob Trjcy Przenajwitszej, aby wcielajc si, umaro za nas i nas odkupio. To ten sam miujcy Ojciec, ktry teraz delikatnie pociga nas do siebie poprzez dziaanie Ducha witego zamieszkujcego w naszych sercach.

Rado Wielkiego Czwartku bierze si wanie std: ze zrozumienia, e Stwrca okaza bezmiar mioci dla swoich stworze. Nasz Pan, Jezus Chrystus, jakby jeszcze nie wystarczay wszystkie inne dowody Jego miosierdzia, ustanawia Eucharysti, ebymy mogli mie Go zawsze blisko, a take dlatego, e - o ile moemy to poj - Ten, ktry niczego nie potrzebuje, poruszony swoj Mioci, nie chce oby si bez nas. Trjca zakochaa si w czowieku wyniesionym do porzdku aski i uczynionym na Jej obraz i podobiestwo; odkupia go z grzechu - z grzechu Adama, ktry spad na cae jego potomstwo, oraz z osobistych grzechw kadego czowieka - i gorco pragnie zamieszkiwa w naszej duszy: Jeli Mnie kto miuje, bdzie zachowywa moj nauk, a Ojciec mj umiuje go, i przyjdziemy do Niego, i bdziemy u niego przebywa.


85

Ten trynitarny strumie mioci do ludzi uwiecznia si w najwspanialszy sposb w Eucharystii. Przed wielu laty nauczylimy si wszyscy z katechizmu, e Najwitsza Eucharystia moe by rozwaana jako Ofiara i jako Sakrament; i e Sakrament ukazuje si nam jako Komunia i jako skarb na otarzu: w tabernakulum. Koci powica tajemnicy eucharystycznej, Ciau Chrystusa - Corpus Christi, obecnemu we wszystkich tabernakulach wiata, jeszcze jedno wito. Dzi, w Wielki Czwartek, zwrcimy uwag na Najwitsz Eucharysti, Ofiar i pokarm, na Msz wit i na Komuni wit.

Mwiem o trynitarnym strumieniu mioci do ludzi. A gdzie mona j dostrzec lepiej ni we Mszy witej? Caa Trjca bierze udzia w witej ofierze otarza. Dlatego tak bardzo lubi w kolekcie, sekrecie i w modlitwach po Komunii powtarza na zakoczenie te sowa: Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna - zwracamy si do Ojca - ktry z Tob yje i krluje w jednoci Ducha witego, Bg przez wszystkie wieki wiekw. Amen.

We Mszy witej modlitwa do Ojca staje si nieustanna. Kapan reprezentuje wiecznego Kapana, Jezusa Chrystusa, ktry jest zarazem Ofiar. A dziaanie Ducha witego we Mszy jest rwnie niewysowione i realne. Moc Ducha witego - pisze w. Jan Damasceski - dokonuje si przemiana chleba w Ciao Chrystusa.

To dziaanie Ducha witego zaznacza si bardzo jasno w momencie, w ktrym kapan prosi o Boe bogosawiestwo dla darw: Przyjd, Uwicicielu, wszechmogcy, wieczny Boe, i pobogosaw t ofiar przygotowan Twemu witemu imieniu, ofiar caopaln, ktra najwitszemu Imieniu Boemu odda nalen Mu chwa. Uwicenie, o ktre prosimy, przypisuje si Pocieszycielowi, ktrego zsyaj nam Ojciec i Syn. Uznajemy take t aktywn obecno Ducha witego w ofierze, kiedy mwimy bezporednio przed Komuni: Panie Jezu Chryste, Synu Boga ywego, ktry z woli Ojca, za sprawa Ducha Swietego, przez smierc swoja dales zycie swiatu...


86

Caa Trjca jest obecna w ofierze Otarza. Z woli Ojca, przez wspdziaanie Ducha witego, Syn powica si w odkupieczej ofierze. Nauczmy si obcowa z Przenajwitsz Trjc, z Bogiem Trjjedynym: z trzema Osobami w jed-noci swojej substancji, swojej mioci, swojego prawdziwie uwicajcego dziaania.

Zaraz po lavabo kapan mwi: Przyjmij, Trjco wita, t ofiar, ktr Ci skadamy na pamitk Mki, Zmartwychwstania i Wniebowstpienia Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Msz wit koczy jeszcze jedna modlitwa rozpomieniona czci dla Boga Trjjedynego: Placeat tibi, Sancta Trinitas, obsequium servitutis meae... O Trjco Przenajwitsza, niechaj Ci miym bdzie hod suby mojej i spraw, aby ta ofiara, ktr ja niegodny zaniosem przed oczy majestatu Twego, bya Tobie przyjemna, mnie za i wszystkim, za ktrych j zoyem, staa si przejednaniem dziki Twemu miosierdziu.

Msza wita - powtarzam - jest dziaaniem Boym, trynitarnym, nie ludzkim. Kapan, ktry j odprawia, wypenia zamiary Pana, uyczajc swojego ciaa i gosu. Nie dziaa jednak w imieniu wasnym, lecz in persona et in nomine Christi, w Osobie i w imi Chrystusa.

Mio Trjcy witej do ludzi sprawia, e z obecnoci Chrystusa w Eucharystii rodz si dla Kocioa i ludzkoci wszelkie aski. O tej ofierze prorokowa Malachiasz: od wschodu soca a do jego zachodu wielkie bdzie imi moje midzy narodami, a na kadym miejscu dar kadzielny bdzie skadany imieniu memu i ofiara czysta. To Ofiara Chrystusa, skadana Ojcu przy wspdziaaniu Ducha witego - ofiara o wartoci nieskoczonej, ktra przedua w nas Odkupienie, czego nie mogy osign ofiary Starego Prawa.


87

W ten sposb Msza wita stawia przed nami najwaniejsze tajemnice wiary, poniewa jest darem Trjcy witej dla Kocioa. Dlatego zrozumiae jest, e Msza powinna stanowi centrum i rdze duchowego ycia chrzecijanina. Jest celem wszystkich sakramentw. We Mszy witej ycie aski, ktre zostao nam dane przez Chrzest i ktre wzrasta umocnione przez Bierzmowanie, zmierza ku swojej peni. Kiedy uczestniczymy w Eucharystii - pisze w. Cyryl Jerozolimski - dowiadczamy przebstwiajcego uduchowienia Ducha witego, ktry nie tylko upodabnia nas do Chrystusa, jak to ma miejsce w czasie Chrztu, lecz cakowicie nas "uchrystusawia”, wczajc nas w peni Chrystusa Jezusa.

Wylanie Ducha witego, poprzez "uchrystusowienie”, prowadzi nas do uznania si za synw Boych. Pocieszyciel, ktry jest mioci, uczy nas czy z t cnot cae nasze ycie; za consummati in unum, zespoliwszy si w jedno z Chrystusem, moemy by wrd ludzi tym, co w. Augustyn upatrywa w Eucharystii: znakiem jednoci, wizi mioci.

Nie odkryj niczego nowego, jeli powiem, e niektrzy chrzecijanie maj bardzo ubogie wyobraenie o Mszy witej; e dla innych jest to obrzd czysto zewntrzny, o ile nie spoeczny konwenans. A to dlatego, e nasze ndzne serca s zdolne do przeywania w sposb rutynowy najwikszego daru Boga dla ludzi. We Mszy witej, w tej Mszy, ktr teraz sprawujemy, w sposb szczeglny - powtarzam - dziaa Trjca Przenajwitsza. eby odpowiedzie na tyle mioci, niezbdne jest cakowite oddanie duszy i ciaa: suchamy Boga, mwimy do Niego, widzimy Go, smakujemy. A kiedy sowa nie wystarczaj, piewamy, zachcajc nasz jzyk - Pange, lingua! - aby wobec caej ludzkoci gosi wielko Pana.


88

Przeywanie Mszy witej - to nieustanne trwanie na modlitwie; przekonanie, e dla kadego z nas jest to osobiste spotkanie z Bogiem: wielbimy, wysawiamy, prosimy, skadamy dziki, wynagradzamy za swoje grzechy, oczyszczamy si, czujemy si w Chrystusie zespoleni w jedno z wszystkimi chrzecijanami.

By moe, zadawalimy sobie czasem pytanie, jak moemy odpowiedzie na tyle Boej mioci; by moe, pragnlimy pozna wyoony jasno program ycia chrzecijaskiego. Rozwizanie jest proste i znajduje si w zasigu wszystkich wiernych: uczestniczy z mioci we Mszy witej, nauczy si we Mszy witej obcowa z Bogiem, poniewa w tej Ofierze zawiera si wszystko, czego Pan od nas oczekuje.

Pozwlcie, e przypomn wam to, co tylekro sami obserwowalicie: przebieg ceremonii liturgicznych. Kiedy bdziemy uczestniczy w nich krok po kroku, bardzo moliwe, e Pan pozwoli kademu z nas odkry, w czym mamy si poprawi, jakie wady mamy wykorzeni, jakie powinno by nasze braterskie obcowanie z innymi ludmi.

Kapan kieruje si do otarza Boego, do Boga, ktry uwesela modo moj. Msza wita rozpoczyna si pieni radoci, poniewa Bg jest tutaj. Jest to rado, ktra wraz z szacunkiem i mioci wyraa si w ucaowaniu otarza, symbolu Chrystusa i pamitki witych: przestrze niewielka, uwicona, poniewa na tym stole ofiarnym sprawuje si Sakrament o nieskoczonej skutecznoci.

Confiteor stawia przed nami nasz niegodno; nie jakie abstrakcyjne wspomnienie winy, ale bardzo konkretn obecno naszych grzechw i zaniedba. Dlatego powtarzamy: Kyrie eleison, Christe eleison, Panie, zmiuj si nad nami; Chryste, zmiuj si nad nami. Gdyby przebaczenie, ktrego potrzebujemy, byo zalene od naszych zasug, w tym momencie pojawiby si w naszych duszach gorzki smutek. Jednak z dobroci Boej otrzymujemy przebaczenie dziki miosierdziu Boga, ktrego ju wysawiamy: Chwaa! Albowiem tylko Ty jest wity, tylko Ty jest Panem, tylko Ty Najwyszy, Jezu Chryste, z Duchem witym, w chwale Boga Ojca.


89

Suchamy teraz Sowa Pisma, lekcji i Ewangelii, wiate Ducha witego, ktry mwi do nas ludzkimi sowami, eby nasz umys poznawa i kontemplowa, eby nasza wola si umacniaa, a nasze dziaanie wypeniao. Jestemy bowiem jednym ludem, wyznajcym jedn wiar, jedno Credo; ludem zjednoczonym jednoci Ojca, Syna i Ducha witego.

Potem - ofiarowanie: chleb i wino uczynione przez ludzi. To niewiele, ale towarzyszy temu modlitwa: przyjmij nas, Panie, stojcych przed Tob w duchu pokory i z sercem skruszonym; niech nasza ofiara tak si dzisiaj dokona przed Tob, Panie Boe, aby si Tobie podobaa. Na nowo pojawia si z si wspomnienie naszej ndzy i pragnienie, eby wszystko, co przeznaczone jest dla Pana, byo czyste i nieskalane: Umywam rce moje, umiowaem pikno domu Twego.

Przed chwil, przed lavabo, wzywalimy Ducha witego, proszc Go, aby pobogosawi ofiar przygotowan Jego witemu Imieniu. Po oczyszczeniu zwracamy si do Trjcy witej: Suscipe, Sancta Trinitas, aby przyja to, co skadamy na pamitk ycia, Mki, Zmartwychwstania i Wniebowstpienia Chrystusa, ku czci Najwitszej Maryi, zawsze Dziewicy, ku czci wszystkich witych.

Aby ofiara przyniosa zbawienie wszystkim, kapan modli si: Orate, fratres, poniewa ta ofiara jest moja i wasza, caego Kocioa witego. Mdlcie si, bracia, nawet gdyby niewielu byo was zgromadzonych; nawet gdyby fizycznie by obecny tylko jeden chrzecijanin i nawet gdyby by tylko sam celebrans - poniewa kada Msza jest ofiar powszechn, okupem za wszystkie pokolenia, jzyki, ludy i narody.

Dziki obcowaniu witych wszyscy chrzecijanie otrzymuj aski z kadej Mszy, zarwno gdy jest ona sprawowana wobec tysicy ludzi, jak i wtedy, gdy kapanowi pomaga, jako jedyny uczestniczcy, roztargniony, by moe, chopiec. W kadym przypadku ziemia i niebo cz si, by wypiewywa wraz z Anioami Paskimi: Sanctus, Sanctus, Sanctus...

Ja wielbi i wysawiam razem z Anioami - nie jest to dla mnie trudne, poniewa mam wiadomo, e oni mnie otaczaj, kiedy odprawiam Msz wit. Adoruj Trjc. Wiem take, e w pewien sposb uczestniczy w niej Najwitsza Dziewica, ze wzgldu na swoje wewntrzne zjednoczenie z Trjc Przenajwitsz, a take dlatego, e jest Matk Chrystusa, Jego Ciaa i Jego Krwi: Matk Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Czowieka. Chrystus, poczty w onie Najwitszej Maryi Panny bez udziau mczyzny, tylko moc Ducha witego, ma t sam Krew co Jego Matka: i t wanie Krew ofiaruje w odkupieczej ofierze, na Kalwarii i we Mszy witej.


90

W ten sposb zaczynamy kanon, z synowsk ufnoci, ktra nazywa naszego Ojca Boga nieskoczenie dobrym. Prosimy Go za Koci i za wszystkich w Kociele: za Papiea, za swoj rodzin, za swoich przyjaci i znajomych. Katolik, o sercu powszechnym, prosi za wszystkich ludzi, bo nic nie moe zosta wyczone z jego penej zapau arliwoci. eby za proba zostaa przyjta, wspominamy nasz czno z pen chway Maryj, zawsze Dziewic, i z t garstk ludzi, ktrzy jako pierwsi poszli za Chrystusem i umarli za Niego.

Quam oblationem... Zblia si chwila konsekracji. Teraz we Mszy witej znowu przez kapana dziaa Chrystus: To jest Ciao moje. To jest kielich Krwi mojej. Jezus jest z nami! Wraz z Przeistoczeniem powtarza si nieskoczone szalestwo Boe podyktowane Mioci. Kiedy dzisiaj powtrzy si ten moment, niech kady z nas umie powiedzie Panu, bez haasu sw, e nic nie zdoa nas od Niego oddzieli, e Jego gotowo - bezbronna - pozostania pod postaciami tak kruchymi jak chleb i wino uczynia z nas Jego dobrowolnych niewolnikw: praesta meae menti de te vivere, et te illi semper dulce sapere, spraw, ebym zawsze czerpa z Ciebie ycie i rozkoszowa si zawsze sodycz Twej mioci.

Wicej prb - bo my, ludzie, prawie zawsze jestemy skonni prosi: za naszych zmarych braci, za siebie samych. Tutaj zawieraj si te wszystkie nasze niewiernoci, nasze ndze. Ciar jest wielki, lecz On chce go nie za nas i z nami. Kanon koczy si kolejnym wezwaniem do Trjcy Przenajwitszej: per Ipsum, et cum Ipso, et in Ipso... przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, naszej Mioci, Tobie, Ojcze Wszechmogcy, w jednoci Ducha witego, niech bdzie wszelka cze i chwaa przez wszystkie wieki wiekw.


91

Jezus jest Drog, Porednikiem; w Nim - wszystko; poza Nim - nic. W Chrystusie, pouczeni przez Niego, omielamy si woa Ojcze nasz do Wszechmogcego: Ten, ktry stworzy niebo i ziemi, jest penym mioci Ojcem, ktry oczekuje, e bdziemy do Niego cigle wraca, kady z nas, bdc jak nowy syn marnotrawny.

Ecce Agnus Dei... Domine, non sum dignus... Bdziemy przyjmowa Pana. Kiedy na ziemi przyjmuje si jakie znamienite osoby, s wiata, muzyka, odwitne stroje. A jak powinnimy si przygotowa, eby ugoci w swojej duszy Chrystusa? Czy zastanawialicie si kiedy, jak bymy si zachowali, gdyby Komuni wit mona byo przyj tylko raz w yciu?

Kiedy byem dzieckiem, praktyka czstego przystpowania do Komunii witej nie bya jeszcze rozpowszechniona. Pamitam, jak si przygotowywano do przyjcia Komunii: starannie przygotowywano dusz i ciao. Najlepsze ubranie, porzdnie uczesane wosy, czyste (rwnie w znaczeniu fizycznym) cialo, a nawet troche perfum... Bya to delikatno waciwa zakochanym, duszom delikatnym i silnym, ktre umiej za Mio odpaca mioci.

Z Chrystusem w duszy koczymy Msz wit: bogosawiestwo Ojca, Syna i Ducha witego towarzyszy nam przez cay dzie, w naszym prostym i zwyczajnym zadaniu uwicania wszystkich szlachetnych dziaa ludzkich.

Uczestniczc we Mszy witej, nauczycie si obcowa z kad z Osb Boych: z Ojcem, ktry rodzi Syna; z Synem, ktry jest zrodzony przez Ojca; z Duchem witym, ktry od obu pochodzi. Obcujc z ktrkolwiek z trzech Osb, obcujemy z jednym Bogiem; a obcujc z trzema, obcujemy jednakowo z jednym Bogiem, jedynym i prawdziwym. Miujcie Msz, dzieci moje, miujcie Msz. I przystpujcie do Komunii z wielkim pragnieniem, chobycie byli ozibli, choby uczucia nie odpowiaday: przyjmujcie Komuni z wiar, z nadziej i z rozpalon mioci.


92

Nie miuje Chrystusa ten, kto nie miuje Mszy witej; kto nie czyni wysikw, aby przeywa j spokojnie i bez popiechu, z pobonoci, z mioci. Mio czyni zakochanych wraliwymi, delikatnymi; odkrywa przed nimi szczegy czasem bardzo drobne - eby o nie dbali - bdce jednak zawsze wyrazem rozkochanego serca. W ten sposb powinnimy uczestniczy we Mszy witej. Zawsze podejrzewaem, e ci, ktrzy chc sucha krtkiej i popiesznej Mszy, poprzez t mao eleganck postaw ukazuj, e jeszcze nie zdoali zda sobie sprawy z tego, co oznacza Ofiara otarza.

Mio do Chrystusa, ktry ofiaruje si za nas, pobudza nas do znalezienia po zakoczeniu Mszy kilku minut na osobiste, zaye dzikczynienie, ktre w ciszy serca przeduy to drugie dzikczynienie, jakim jest Eucharystia. Jak si do Niego zwraca, jak do Niego mwi, jak si zachowa?

ycie chrzecijaskie nie skada si ze sztywnych norm, poniewa Duch wity nie kieruje duszami zbiorowo, lecz w kad z nich wlewa te postanowienia, natchnienia i uczucia, ktre pomog jej pozna i wypeni wol Ojca. Myl jednak, e czsto nerwem naszego dialogu z Chrystusem, dzikczynienia po Mszy witej, moe by rozwaanie tego, e Pan jest dla nas Krlem, Lekarzem, Nauczycielem, Przyjacielem.


93

Jest Krlem i gorco pragnie krlowa w naszych sercach dzieci Boych. Nie wyobraajmy sobie jednak tego krlowania na sposb ludzki. Chrystus nie dominuje ani nie chce si narzuca, poniewa nie przyszed, aby Mu suono, lecz aby suy.

Jego krlestwo - to pokj, rado, sprawiedliwo. Chrystus, nasz Krl, nie oczekuje od nas pustych sw, lecz czynw, poniewa nie kady, ktry Mi mwi: "Panie, Panie”, wejdzie do krlestwa niebieskiego, lecz ten, kto spenia wol mojego Ojca, ktry jest w niebie.

Jest Lekarzem i leczy nasz egoizm, jeli pozwalamy, eby Jego aska przenikna do gbi duszy. Jezus ostrzeg nas, e najgorsz chorob jest hipokryzja, pycha prowadzca do maskowania wasnych grzechw. Wobec Lekarza niezbdna jest cakowita szczero, wyznanie caej prawdy i powiedzenie: Domine, si vis, potes me mundare, Panie, jeli chcesz - a Ty chcesz zawsze - moesz mnie oczyci. Ty znasz moje niedomagania; odczuwam takie objawy, cierpi z powodu takich saboci. I pokaemy Mu z prostot rany i rop, jeli jest ropa. Panie, Ty, ktry uleczye tyle dusz, spraw, ebym przyjmujc Ci w swoim sercu albo kontemplujc Ci w Tabernakulum, uzna Ci za Boskiego Lekarza.

Jest Nauczycielem mdroci, ktr tylko On posiada: mdroci bezgranicznego umiowania Boga, a w Bogu - wszystkich ludzi. W szkole Chrystusa uczymy si, e nasze ycie nie naley do nas: On odda swoje ycie za wszystkich ludzi i jeli chcemy Go naladowa, musimy zrozumie, e my te nie moemy przywaszcza sobie swojego ycia w sposb egoistyczny, nie podzielajc cierpie innych ludzi. Nasze ycie naley do Boga i powinnimy je spali w subie Jemu, troszczc si z hojnoci o dusze, ukazujc sowem i przykadem gbi chrzecijaskich wymaga.

Jezus oczekuje, e bdziemy oywia pragnienie zdobycia tej mdroci, eby nam powtrzy: Jeli kto jest spragniony [...] niech przyjdzie do Mnie i pije. I odpowiadamy: "Naucz nas zapomina o sobie, eby myle o Tobie i o wszystkich duszach”. Wtedy Pan z pomoc swojej aski poprowadzi nas naprzd, jak wtedy, gdy uczylimy si pisa - czy pamitacie z dziecistwa te pierwsze litery, stawiane z pomoc nauczyciela - i w ten sposb zaczniemy smakowa szczcie pynce z ukazywania naszej wiary - co jest kolejnym darem Boga - rwnie poprzez nieomylne rysy chrzecijaskiego postpowania, w ktrym wszyscy bd mogli odczyta Boe cuda.

Jest Przyjacielem, najlepszym Przyjacielem: vos autem dixi amicos - mwi. Nazywa nas przyjacimi i to On uczyni pierwszy krok - pierwszy nas umiowa. Nie narzuca jednak swojej mioci: oferuje j. Ukazuje j w najbardziej oczywistym znaku przyjani: Nikt nie ma wikszej mioci od tej, gdy kto ycie swoje oddaje za przyjaci swoich. By przyjacielem azarza. Paka po nim, kiedy zobaczy, e umar. I wskrzesi go. A jeli zobaczy nas zimnych, zniechconych, a moe zatwardziaych z powodu przygasajcego ycia wewntrznego, Jego pacz bdzie dla nas yciem: Przyjacielu mj, mwi ci: wsta i chod, wyjd z tego ciasnego ycia, ktre nie jest yciem.


94

Koczy si nasza wielkoczwartkowa medytacja. Jeli Pan nam pomg - a On zawsze jest gotw, wystarczy, e otworzymy Mu serce - poczujemy si przynagleni, by odpowiedzie Mu tym, co najwaniejsze: miowa. Bdziemy umieli szerzy t mio wrd ludzi poprzez ycie pene suby. Daem wam bowiem przykad, podkrela Jezus, mwic do swoich uczniw po umyciu im ng, wieczorem, w czasie Ostatniej Wieczerzy. Oddalmy z serca pych, ambicj i pragnienie wywyszania si, a obok nas i w nas zakrluje pokj i rado, ktre maj swoje korzenie w osobistym powiceniu.

Na koniec jeszcze pena mioci, synowska myl dla Maryi, Matki Boga i naszej Matki. Wybaczcie, e znowu opowiem wam wspomnienie ze swojego dziecistwa: kiedy w. Pius X zachca do praktykowania czstego przyjmowania Komunii witej, w moich stronach bardzo rozpowszechni si pewien wizerunek Matki Boej. Przedstawia on Maryj adorujc Najwitsz Hosti. Dzi, podobnie jak wtedy i jak zawsze, Matka Boa uczy nas obcowa z Jezusem, rozpoznawa Go i spotyka w rnych sytuacjach dnia, a w sposb szczeglny w tej najwzniolejszej chwili - w ktrej czas czy si z wiecznoci - witej Ofiary Mszy witej: Jezus, gestem wiecznego kapana, przyciga do siebie wszystkie rzeczy, aby postawi je, divino afflante Spiritu, tchnieniem Ducha witego, w obecnoci Boga Ojca.


Poprzedni Nastpny