Josemaría Escrivá Obras
12

Lux fulgebit hodie super nos, quia natus est nobis Dominus - dzi zabyso nad nami wiato, gdy narodzi si nam Pan. To wspaniaa nowina, ktra porusza w tym dniu chrzecijan i ktra za ich porednictwem skierowana jest do caej ludzkoci. Bg jest tutaj. Ta prawda powinna wypenia nasze ycie: kade wita Boego Narodzenia powinny by dla nas nowym, wyjtkowym spotkaniem z Bogiem, powinnimy pozwoli, by Jego wiato i Jego aska przenikny w gb naszej duszy.

Zatrzymujemy si przed Dziecitkiem, Maryj i Jzefem: kontemplujemy Syna Boego obleczonego w nasze ciao. Przypomina mi si podr, ktr odbyem do Loreto 15 sierpnia 1951 roku, eby nawiedzi wity Domek w pewnej wanej intencji. Odprawiem tam Msz. Chciaem sprawowa j w skupieniu, ale nie wziem pod uwag arliwoci ludu. Nie przewidziaem, e w to wielkie wito przybdzie do Loreto z okolicznych miejsc wiele osb wiedzionych bogosawion wiar tej ziemi i mioci do Madonny. Ich pobono przybieraa formy nie do koca waciwe, jeli rozway si to - jak to powiedzie? - wycznie z punktu widzenia przepisw liturgicznych Kocioa.

Kiedy wic ja caowaem otarz w chwilach, w ktrych jest to przepisane w rubrykach mszalnych, jednoczenie caoway go trzy lub cztery wieniaczki. Rozpraszao mnie to, ale byem wzruszony. Moj uwag przycigaa rwnie myl o tym, e w tym witym Domku - ktry, jak zapewnia tradycja, by miejscem zamieszkania Jezusa, Maryi i Jzefa - nad otarzem umieszczono sowa: Hic Verbum caro factum est. Tu, w domu uczynionym ludzk rk, na skrawku ziemi, na ktrej yjemy, mieszka Bg.


13

Syn Boy przyj ludzkie ciao i jest perfectus Deus, perfectus homo - prawdziwym Bogiem i prawdziwym czowiekiem. W tej tajemnicy jest co, co powinno na nowo porusza chrzecijan. Byem i jestem wzruszony: chciabym wrci do Loreto. Przenosz si tam w swoich pragnieniach, aby przeywa na nowo dziecice lata Jezusa, kiedy powtarzam i rozwaam owo: Hic Verbum caro factum est.

Iesus Christus, Deus homo, Jezus Chrystus Bg-Czowiek. Jedno z magnalia Dei, wielkich dzie Boych, ktre powinnimy rozwaa i za ktre powinnimy dzikowa Panu przychodzcemu na ziemi, aby przynie pokj ludziom dobrej woli. Wszystkim ludziom, ktrzy chc zjednoczy swoj wol z dobr Wol Boga: nie tylko bogatym ani nie tylko biednym! Wszystkim ludziom, wszystkim braciom! Bo wszyscy jestemy brami w Jezusie, synami Boga, brami Chrystusa - Jego Matka jest nasz Matk.

Na ziemi istnieje tylko jedna rasa: rasa dzieci Boych. Wszyscy powinnimy mwi tym samym jzykiem - tym, ktrego uczy nas nasz Ojciec Niebieski: jzykiem dialogu Jezusa z Ojcem; jzykiem, ktrym mwi si przy pomocy serca i rozumu; jzykiem, jakim posugujecie si teraz w swojej modlitwie. Jest to jzyk dusz kontemplacyjnych; jzyk ludzi, ktrzy s duchowi, gdy zdali sobie spraw ze swego synostwa Boego; jzyk, ktry wyraa si w tysicach porusze woli, w jasnym wietle rozumu, w uczuciach serca, w postanowieniach prowadzenia ycia uczciwego, dobrego, penego radoci, pokoju.

Trzeba patrze na Dzieci, nasz Mio, w bku. Musimy na Nie patrze ze wiadomoci, e stoimy wobec tajemnicy. Powinnimy przyj t tajemnic przy pomocy wiary i rwnie przy pomocy wiary zgbi jej tre. Potrzebna jest do tego pokorna postawa duszy chrzecijaskiej, polegajca na tym, by nie chcie sprowadza wielkoci Boga do naszych ubogich wyobrae, do naszych ludzkich tumacze, lecz zrozumie, e ta tajemnica - cho ciemna - jest wiatem, ktre kieruje yciem ludzi.

Widzimy - pisze w. Jan Chryzostom - e Jezus wyszed z nas i z naszej ludzkiej substancji, e narodzi si z Matki Dziewicy. Nie rozumiemy jednak, w jaki sposb dokona si ten cud. Nie mczmy si, usiujc to odkry: lepiej z pokor przyjmijmy to, co Bg nam objawi, nie dociekajc z ciekawoci tego, co przed nami ukry. Przyjmujc tak postaw, bdziemy umieli rozumie i kocha, a sama tajemnica bdzie dla nas wspania nauk, bardziej przekonujc ni jakakolwiek ludzka argumentacja.


14

Nauczajc przy bku, zawsze staram si widzie Chrystusa, naszego Pana, w ten sposb: owinitego w pieluszki, lecego na sianie w obie. I chocia jest jeszcze dzieckiem i nie potrafi mwi, staram si postrzega Go jako Nauczyciela, jako Mistrza. Musz myle o Nim w ten sposb, bo powinienem si od Niego uczy. eby za uczy si od Niego, trzeba stara si pozna Jego ycie: czyta Ewangeli wit, rozwaa te wydarzenia, ktre opisuje nam Nowy Testament, aby zgbi Boski sens ziemskiej wdrwki Jezusa.

Bo w swoim yciu powinnimy odtworzy ycie Chrystusa, poznajc Chrystusa: poprzez czste czytanie i rozwaanie Pisma witego, poprzez czst modlitw, tak jak to czynimy teraz, przed bkiem. Trzeba zrozumie lekcje, jakich udziela nam Jezus ju od swego dziecistwa, jako nowo narodzone Dzieci, od kiedy Jego oczy ujrzay ten bogosawiony, ludzki wiat.

Jezus, wzrastajc i yjc jak jeden z nas, objawia nam, e ludzka egzystencja, codzienne, zwyke ludzkie zajcia maj Boski sens. Chobymy rozwaali ju te prawdy wiele razy, zawsze powinno ogarnia nas zdumienie na myl o trzydziestu latach spdzonych w ukryciu, stanowicych wiksz cz pobytu Jezusa wrd Jego braci, ludzi. Lata okryte cieniem, ale dla nas jasne jak wiato soca. A raczej jak blask owietlajcy nasze dni i nadajcy im prawdziwe znaczenie, gdy jestemy zwykymi chrzecijanami, prowadzcymi zwyczajne ycie, podobne do ycia tylu milionw ludzi w najrniejszych zaktkach wiata.

Tak y Jezus przez trzydzieci lat: jako fabri filius, syn cieli. Potem nastpi trzy lata ycia publicznego, wrd zgieku tumw. Ludzie si zdumiewaj: kim On jest? Gdzie si nauczy tylu rzeczy? Bo Jego ycie byo takie samo jak ycie jego ziomkw. By to faber, filius Mariae - ciela, syn Maryi. I by Bogiem, i dokonywa odkupienia rodzaju ludzkiego, przycigajc wszystkich do siebie.


15

Podobnie jak na kade wydarzenie z ycia Jezusa, rwnie na te ukryte lata nie powinnimy nigdy patrze z poczuciem, e one nas nie dotycz, nie uznajc ich za to, czym s: za wezwanie, ktre kieruje do nas Bg, bymy porzucili swj egoizm, swoje wygodnictwo. Pan zna nasze ograniczenia, nasze przywizanie do wasnego "ja”, nasze ambicje: jak trudno nam zapomnie o sobie samych i odda si innym. Wie, co znaczy nie znale mioci i dowiadczy tego, e ci sami, ktrzy mwi, e Go naladuj, robi to tylko poowicznie. Przypomnijcie sobie te poruszajce sceny, ktre opisuj nam Ewangelici, w ktrych widzimy Apostow penych jeszcze ziemskich ambicji i czysto ludzkich planw. Ale Jezus ich wybra; chce, by przebywali blisko Niego i zleca im misj otrzyman od Ojca.

Nas rwnie powouje i pyta nas tak samo jak Jakuba i Jana: Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum?. Czy jestecie gotowi wypi kielich - ten kielich cakowitego oddania si penieniu woli Ojca - ktry Ja mam wypi? Possumus! Tak, jestemy gotowi! - odpowiadaj Jan i Jakub. Czy jednak wy i ja jestemy rzeczywicie gotowi wypeni we wszystkim wol naszego Ojca Boga? Czy oddalimy naszemu Panu cae swoje serce, czy te jestemy wci przywizani do siebie samych, do swoich spraw, do swojego wygodnictwa, do swojej mioci wasnej? Czy istnieje co, co nie odpowiada naszej kondycji chrzecijan i co sprawia, e nie chcemy si oczyci? Dzi jest nam dana okazja do poprawy.

Trzeba sobie najpierw uwiadomi, e Jezus kieruje do nas te pytania osobicie. To On je zadaje, nie ja. Ja nie odwaybym si postawi ich nawet samemu sobie. Prowadz swoj modlitw na gos, a wy, kady z nas w swoim wntrzu wyznaje Panu: "Panie, jak mao jestem wart! Jakim tchrzem si okazaem tyle razy! Ile bdw: przy tej okazji i przy tamtej, i przy kolejnej, i tu, i tam”. I moemy nawet zawoa: "Cae szczcie, Panie, e podtrzymywaa mnie Twoja do, bo widz, e jestem zdolny do wszelkich niegodziwoci. Nie opuszczaj mnie, Panie, nie zostawiaj mnie samego, traktuj mnie zawsze jak dziecko. ebym by silny, odwany, wytrway. Pomagaj mi jednak jak niedowiadczonemu dziecku; prowad mnie za rk, Panie, i spraw, by Twoja Matka bya rwnie przy moim boku i by mnie chronia. A w ten sposb possumus! - bdziemy mogli, bdziemy w stanie mie Ciebie za wzr”.

Nie jest zarozumiaoci mwienie possumus. Jezus ukazuje nam t Bo drog i prosi, ebymy na ni weszli, bo On uczyni j ludzk i dostpn dla naszej saboci. Dlatego tak bardzo si uniy. To by powd, dla ktrego si uniy, przyjmujc posta sugi, w Pan, ktry jako Bg by rwny Ojcu. Uniy si jednak, umniejszajc swj majestat i potg, bez umniejszania swej dobroci i miosierdzia.

Dobro Boga chce uczyni nasz drog atw. Nie odrzucajmy zaproszenia Chrystusa, nie mwmy Mu "nie”, nie pozostawajmy gusi na Jego wezwanie: nie ma wymwek, poniewa nie mamy powodu dalej sdzi, e nie moemy. On pokaza nam to swoim przykadem. Dlatego, bracia moi, prosz was gorco: nie pozwlcie, aby na prno przedstawiano wam tak jasny wzr do naladowania. Upodobnijcie si do Niego i odnwcie wewntrznie wasze dusze.


16

Czy widzicie, jak niezbdne jest poznanie Jezusa, przygldanie si z mioci Jego yciu? Wielokrotnie szukaem w Pimie witym precyzyjnego okrelenia, biografii Jezusa. Podczas lektury odkryem, e Duch wity zamyka j w dwch sowach: Pertransiit benefaciendo. Wszystkie dni Jezusa na ziemi, od narodzenia a po mier, byy wanie takie: pertransiit benefaciendo, wypeni je czynieniem dobra. W innym miejscu Pismo wite powiada: bene omnia fecit - dobrze uczyni wszystko. Wszystko wykona dobrze do koca, nie czyni niczego oprcz dobra.

C wic zrobimy, ty i ja? Popatrzmy, czy mamy co do poprawienia. Ja, owszem, odnajduj w sobie wiele do zmienienia. Skoro widz, e sam z siebie nie jestem w stanie czyni dobra, i skoro sam Jezus powiedzia nam, e bez Niego nic nie moemy uczyni, pjdmy - ty i ja - do Pana, by baga Go o pomoc, przez wstawiennictwo Jego Matki, w tych zayych rozmowach, waciwych dla dusz miujcych Boga. Nie dodam nic wicej, bo to kady z was musi mwi, zgodnie z wasnymi potrzebami. Wewntrznie, bez haasu sw, w tej samej chwili, gdy wam daj te rady, stosuj t nauk do swojej wasnej ndzy.


17

Pertransiit benefaciendo. Co czyni Jezus Chrystus, aby rozla tyle dobra, i tylko dobra, wszdzie, gdziekolwiek przeszed? Ewangelie wite przekazay nam jeszcze jedn biografi Jezusa, zawart w trzech aciskich sowach, ktra daje nam odpowied: erat subditus illis, by posuszny. Dzi, gdy atmosfera przepeniona jest nieposuszestwem, szemraniem, brakiem jednoci, powinnimy szczeglnie szanowa posuszestwo.

Jestem wielkim mionikiem wolnoci i wanie dlatego tak bardzo kocham t cnot chrzecijask. Musimy czu si dziemi Boymi i y z zapaem wypeniania woli naszego Ojca. Wykonywa wszystko zgodnie z zamiarem Boga, poniewa tak nam si podoba, a jest to powd jak najbardziej nadprzyrodzony.

Duch Opus Dei, wedug ktrego staram si y i naucza od przeszo trzydziestu piciu lat, pozwoli mi zrozumie i ukocha wolno osobist. Kiedy Bg, nasz Pan, udziela ludziom swojej aski, kiedy wzywa ich poprzez konkretne powoanie, to jakby wyciga do nich do, ojcowsk do pen mocy, przepenion przede wszystkim mioci, poniewa szuka kadego z nas z osobna, jako swoich crek i synw, i poniewa zna nasz sabo. Pan oczekuje, e podejmiemy wysiek pochwycenia Jego doni, tej doni, ktr On do nas wyciga: Bg prosi nas o wysiek, dowd naszej wolnoci. Aby jednak mc tego dokona, musimy by pokorni, musimy czu si maymi dziemi i miowa to bogosawione posuszestwo, ktrym odpowiadamy na bogosawione ojcostwo Boga.

Powinnimy pozwoli, eby Pan wkroczy w nasze ycie, i eby wszed swobodnie, nie napotykajc przeszkd ani wewntrznych komplikacji. My, ludzie, mamy skonno do zabezpieczania si, do przywizywania si do wasnego egoizmu. Zawsze usiujemy by krlami, choby nawet krlestwa wasnej ndzy. Zrozumcie wic, dziki temu rozwaaniu, dlaczego potrzebujemy ucieka si do Jezusa: eby On nas uczyni prawdziwie wolnymi i ebymy w ten sposb mogli suy Bogu i wszystkim ludziom. Jedynie wtedy zrozumiemy prawd sw w. Pawa: Teraz za, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu si na sub Bogu, jako owoc zbieracie uwicenie. A kocem tego - ycie wieczne. Albowiem zapat za grzech jest mier, a aska przez Boga dana to ycie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Bdmy wic czujni, poniewa nasza skonno do egoizmu nie zamiera, a pokusa moe przejawia si na wiele sposobw. Pan wymaga, abymy, bdc posuszni, praktykowali swoj wiar, gdy Jego wola nie objawia si w sposb haaliwy. Czasem Pan sugeruje swoj wol jakby szeptem - tam, w gbi sumienia. Trzeba uwanie nasuchiwa, eby rozrni ten gos i by mu wiernym.

Bardzo czsto Bg mwi do nas poprzez innych ludzi i moe si zdarzy, e wobec wad tych osb albo w obliczu wtpliwoci co do tego, czy s one dobrze poinformowane, czy zrozumiay wszystkie aspekty problemu, pojawia si przed nami jakby zaproszenie do okazania nieposuszestwa.

Wszystko to moe mie znaczenie Boskie, poniewa Pan Bg nie wymaga od nas lepego posuszestwa, ale posuszestwa inteligentnego, i powinnimy poczuwa si do odpowiedzialnoci za to, by pomaga innym poprzez wiato swojego rozumu. Bdmy jednak szczerzy wobec samych siebie: zbadajmy w kadym przypadku, czy powoduje nami umiowanie prawdy, czy te nasz egoizm i przywizanie do wasnego zdania. Kiedy nasze przekonania oddzielaj nas od innych, kiedy prowadz do zerwania komunii, jednoci z naszymi brami, to jest to jasny znak, e nie dziaamy zgodnie z duchem Boym.

Nie zapominajmy o tym: aby by posusznym, powtarzam, potrzeba pokory. Popatrzmy znowu na przykad Chrystusa. Jezus jest posuszny, i to jest posuszny Jzefowi i Maryi. Bg przyszed na ziemi, aby by posusznym, i to posusznym stworzeniom. S to dwa stworzenia doskonae: wita Maryja, nasza Matka - ponad Ni tylko Bg - oraz w przeczysty m, Jzef. Ale to stworzenia. I Jezus, ktry jest Bogiem, jest im posuszny. Musimy miowa Boga, aby w ten sposb miowa rwnie Jego wol i pragn odpowiedzie na wezwania, ktre do nas kieruje poprzez powinnoci naszego zwyczajnego ycia: obowizki naszego stanu, wykonywany zawd, prac, rodzin, stosunki spoeczne, cierpienie wasne i innych ludzi, przyja, pragnienie czynienia tego, co dobre i sprawiedliwe.


18

W okresie Boego Narodzenia lubi patrze na wizerunki Dziecitka Jezus. Te figurki ukazujce Pana, ktry si unia, przypominaj mi, e Bg nas wzywa, e Wszechmogcy zechcia ukaza si nam jako bezbronny, zechcia potrzebowa ludzi. Z betlejemskiego bka Chrystus mwi do mnie i do ciebie, e nas potrzebuje. Przynagla nas do ycia po chrzecijasku, bez kompromisw; do ycia penego oddania, pracy i radoci.

Nie osigniemy nigdy prawdziwej pogody ducha, jeli nie bdziemy naprawd naladowa Jezusa; jeli nie bdziemy jak On - pokorni. Powtrz raz jeszcze: czy widzielicie, gdzie jest ukryta wielko Boga? W obie, w pieluszkach, w grocie. Odkupiecza skuteczno naszego ycia moe dziaa tylko dziki pokorze, kiedy przestajemy myle o sobie samych i czujemy si odpowiedzialni za to, by pomaga innym.

Czasem nawet dobre dusze maj zwyczaj stwarzania sobie osobistych problemw, ktre przysparzaj im powanych trosk, cho nie posiadaj adnych obiektywnych podstaw. Ich rdem jest brak znajomoci samego siebie, ktry prowadzi do pychy: do pragnienia znalezienia si w centrum uwagi i bycia podziwianym przez wszystkich; do dbania o to, by dobrze wypa; do niepoprzestawania na tym, by czyni dobro i pozosta niezauwaonym; do pragnienia potwierdzania wasnej wartoci. W ten sposb wiele dusz, ktre mogyby cieszy si cudownym pokojem i zazna niezmierzonej radoci, z powodu pychy i zarozumiaoci staje si nieszczliwymi i bezpodnymi.

Chrystus by pokornego serca. W czasie swojego ycia na ziemi nie chcia dla siebie niczego specjalnego, adnego przywileju. Najpierw spdza dziewi miesicy w onie swojej Matki, tak jak kady czowiek, z nadzwyczajn naturalnoci. Pan a nadto wiedzia, e ludzko odczuwa naglc potrzeb Jego osoby. Dlatego tak bardzo pragn przyj na ziemi, eby zbawi wszystkie dusze. Nie przyspieszy jednak tej godziny - przyszed w swoim czasie, tak jak przychodz na wiat pozostali ludzie. Od poczcia do narodzenia nikt - poza w. Jzefem i w. Elbiet - nie dostrzega tego cudu: oto Bg, ktry nadchodzi, aby zamieszka wrd ludzi.

Zadziwiajca prostota otacza rwnie Narodzenie: Pan przychodzi bez rozgosu, nikomu nieznany. Na ziemi tylko Maryja i Jzef uczestnicz w tej Boskiej przygodzie. A potem pasterze, ktrych powiadamiaj anioowie. Nastpnie za owi Mdrcy ze Wschodu. W ten sposb dokonuje si transcendentalne wydarzenie, przez ktre niebo czy si z ziemi, a Bg z czowiekiem.

Jak jest moliwa taka zatwardziao serca, ktra sprawia, e przyzwyczajamy si do tych scen? Bg si unia, ebymy mogli si do Niego zbliy; ebymy mogli odpowiedzie na Jego mio swoj mioci; eby nasza wolno poddaa si nie tylko na widok wspaniaoci Jego potgi, lecz rwnie wobec cudu Jego pokory.

Oto wielko Dziecitka, ktre jest Bogiem: Jego Ojcem jest Bg, ktry uczyni niebiosa i ziemi, a Ono jest tam, w obie, quia non erat eis locus in diversorio, bo dla Pana caego stworzenia nie byo na ziemi innego miejsca.


19

Nie min si wcale z prawd, jeli wam powiem, e Jezus wci szuka schronienia w naszym sercu. Powinnimy prosi Go o przebaczenie naszej lepoty, naszej niewdzicznoci. Powinnimy prosi Go o ask, ebymy nie zamknli przed Nim nigdy drzwi naszej duszy.

Nasz Pan nie ukrywa, e cakowite posuszestwo woli Boej wymaga wyrzeczenia i oddania, poniewa Mio nie domaga si praw: chce suy. On pierwszy przeby t drog. Panie, jakie byo Twoje posuszestwo? Usque ad mortem, mortem autem crucis - a do mierci, i to mierci krzyowej. Trzeba wyj poza siebie, skomplikowa sobie ycie, straci je z mioci do Boga i dusz. Oto ty chciae y i nie chciae, aby co ci si stao, Bg jednak zapragn czego innego. Istniej dwie wole: powiniene sprostowa swoj wol tak, aby utosami j z wol Bo; a nie nagina wol Bo do swojej.

Patrzyem z radoci na wiele dusz, ktre wszystko w yciu postawiy na jedn kart - tak jak Ty, Panie, usque ad mortem - speniajc wymagania woli Boej: powiciy swj trud i swoj prac zawodow subie Kocioowi, dla dobra wszystkich ludzi.

Nauczmy si by posuszni, nauczmy si suy: nie ma lepszego panowania nad pragnienie dobrowolnego oddania si na sub innym. Kiedy czujemy, e wzbiera w nas duma, pycha, ktra kae nam myle, e jestemy nadludmi, to jest to wanie chwila, eby powiedzie "nie”; eby powiedzie, e naszym jedynym tryumfem ma by tryumf pokory. W ten sposb utosamimy si z Chrystusem na Krzyu - nie niechtnie, peni niepokoju czy na si, lecz radonie, poniewa ta rado, pynca z zapomnienia o sobie, jest najlepszym dowodem mioci.


20

Pozwlcie, e raz jeszcze powrc do tej naturalnoci i prostoty ycia Chrystusa, ktre ju tyle razy z wami rozwaaem. Lata ukrytego ycia Pana nie s czym bez znaczenia, nie s te zwykym przygotowaniem do tych, ktre miay nastpi pniej - do lat Jego ycia publicznego. W roku 1928 zrozumiaem jasno, e Bg pragnie, aby chrzecijanie brali przykad z caego ycia Pana Jezusa. Zrozumiaem zwaszcza Jego ycie ukryte, Jego zwyczajn prac pord ludzi: Pan chce, aby w tych latach ycia w milczeniu, ycia pozbawionego blasku wiele dusz odnalazo swoj drog. Bycie posusznym woli Boej polega wic zawsze na porzucaniu wasnego egoizmu; nie musi jednak sprowadza si przede wszystkim do porzucania zwyczajnych okolicznoci, w jakich yj ludzie podobni nam ze wzgldu na swj stan, ze wzgldu na sw prac, ze wzgldu na swoj pozycj spoeczn.

Marz - i to marzenie si spenio - o mnstwie dzieci Boych uwicajcych si w swoim yciu zwyczajnych obywateli, dzielcych pragnienia, zapa i wysiki innych ludzi. Chciabym wykrzycze im t Bo prawd: trwacie pord wiata nie dlatego, e Bg o was zapomnia, nie dlatego, e Pan was nie powoa. Zaprasza was, abycie dalej zajmowali si dziaaniami i troskami tej ziemi, poniewa ukaza wam, e wasze ludzkie powoanie, wasz zawd, wasze zdolnoci nie tylko nie s obce Jego Boskim planom, ale On sam je uwici jako ofiar najmilsz Ojcu.


21

Przypominanie chrzecijaninowi, e jego ycie nie ma sensu, gdy nie jest posuszny woli Boej, nie oznacza oddalania go od innych ludzi. Przeciwnie, w wielu przypadkach nakazem otrzymanym od Pana jest to, bymy miowali si wzajemnie, tak jak On nas umiowa, yjc pord innych ludzi, tak samo jak oni, oddajc si na sub Panu w wiecie, aby wszystkim duszom ukaza lepiej mio Bo: aby oznajmi im, e na ziemi otwary si Boe drogi.

Pan nie ograniczy si do powiedzenia, e nas miuje, lecz udowodni to w czynach. Nie zapominajmy, e Chrystus wcieli si, aby naucza, abymy nauczyli si y yciem dzieci Boych. Przypomnijcie sobie prolog w. ukasza Ewangelisty do Dziejw Apostolskich: Primum quidem sermonem feci de omnibus, o Theophile, quae coepit Iesus facere et docere, napisaem o wszystkim, co czyni i czego naucza Jezus. Przyszed naucza, ale czynem; przyszed naucza, ale bdc wzorem, bdc Mistrzem i przykadem poprzez swoje postpowanie.

Teraz, w obecnoci Dziecitka Jezus, moemy kontynuowa swj osobisty rachunek sumienia: czy jestemy zdecydowani stara si, by nasze ycie suyo za wzr i nauk dla naszych braci, ludzi takich jak my? Czy jestemy zdecydowani by drugimi Chrystusami? Nie wystarczy wypowiedzie to ustami. Czy ty - pytam o to kadego z was i pytam samego siebie - ty, ktry jako chrzecijanin jeste powoany do tego, aby by drugim Chrystusem, zasugujesz na to, by powtrzono o tobie, e przyszede, facere et docere, aby postpowa jak syn Boy, uwanie sucha woli swojego Ojca, by w ten sposb mc prowadzi wszystkie dusze do uczestnictwa w tym, co dobrego, szlachetnego, po Boemu i po ludzku, przynioso nam Odkupienie? Czy w swoim codziennym yciu pord wiata nieustannie yjesz yciem Chrystusa?

Czyni dziea Boe - to nie zrczna gra sw, lecz zaproszenie do cakowitego oddania si z Mioci. Trzeba umrze dla siebie samego, eby narodzi si do nowego ycia. Bo w ten sposb by posuszny Jezus, a do mierci krzyowej, mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltavit illum. I dlatego Bg Go wywyszy. Jeeli bdziemy posuszni woli Boej, Krzy rwnie bdzie Zmartwychwstaniem, wywyszeniem. Speni si w nas, krok po kroku, ycie Chrystusa: mona bdzie powiedzie o nas, e ylimy, starajc si by dobrymi dziemi Boga, e przeszlimy, dobrze czynic, pomimo naszej saboci i naszych osobistych bdw, choby byy bardzo liczne.

I kiedy nadejdzie mier - a nadejdzie nieuchronnie - bdziemy oczekiwa jej z radoci. Widziaem, e tyle witych osb umiao tak jej oczekiwa pord swego zwyczajnego ycia. Z radoci, bo jeeli naladowalimy Chrystusa w czynieniu dobra - w posuszestwie i w niesieniu Krzya, mimo swoich ndz - zmartwychwstaniemy tak jak Chrystus: surrexit Dominus vere!, ktry zmartwychwsta prawdziwie.

Rozwacie to: Pan Jezus, ktry sta si dzieckiem, zwyciy mier. Przez unienie, przez prostot, przez posuszestwo: przez przebstwienie codziennego, zwykego ycia stworze Syn Boy sta si zwycizc.

To jest wanie tryumf Chrystusa. W ten sposb wynis nas do swojego poziomu, do godnoci dzieci Boych, zniajc si do naszego poziomu dzieci ludzkich.


Poprzedni Nastpny