Josemaría Escrivá Obras
179

Koczy si rok liturgiczny i w witej Ofierze otarza skadamy na nowo Ojcu ofiar Chrystusa, Krla witoci i aski, sprawiedliwoci, mioci i pokoju, jak za chwil przeczytamy w Prefacji. Rozmylajc o najwitszym Czowieczestwie naszego Pana, wszyscy odczuwacie w swojej duszy niezmiern rado: oto Krl o sercu z ciaa, takim jak nasze, ktry jest autorem wszechwiata i kadego ze stworze, a ktry nie narzuca swojego panowania: baga o odrobin mioci, ukazujc nam w milczeniu swoje zranione donie.

Dlaczego wic tylu Go ignoruje? Dlaczego wci jeszcze sycha to okrutne wyznanie: nolumus hunc regnare super nos, nie chcemy, eby ten krlowa nad nami? Na ziemi s miliony ludzi, ktrzy tak wanie sprzeciwiaj si Chrystusowi, albo raczej cieniowi Chrystusa, poniewa nie znaj Jezusa ani nie widzieli piknoci Jego oblicza, ani nie znaj wspaniaoci Jego nauki.

Patrzc na ten smutny widok, odczuwam pragnienie wynagrodzenia tego Panu. Suchajc tej nieustannej wrzawy, na ktr skadaj si nie tyle gosy, ile mao szlachetne czyny, dowiadczam potrzeby woania gono: oportet illum regnare!, potrzeba, aby On krlowa!

Wielu ludzi nie moe znie krlowania Chrystusa; sprzeciwiaj si Mu na tysic sposobw: w oglnej wizji wiata i wspycia midzy ludmi; w obyczajach, w nauce, w sztuce. Nawet w samym yciu Kocioa! Ja nie mwi - pisze w. Augustyn - o tych, ktrzy bluni Chrystusowi. W samej rzeczy niewielu jest takich, ktrzy bluni jzykiem, natomiast wielu bluni swoim postpowaniem.

Niektrym przeszkadza nawet wyraenie Chrystus Krl: jest to kwestia powierzchownego rozumienia sw, tak jakby mona byo pomyli krlestwo Chrystusa z okreleniami politycznymi; albo dlatego, e wyznanie krlewskoci Chrystusa doprowadzioby ich do uznania prawa, a oni nie toleruj prawa, nawet tego najdroszego przykazania mioci, poniewa nie chc zbliy si do Boga: pragn suy jedynie wasnemu egoizmowi.

Od dugiego czasu Pan kae mi powtarza milczce woanie: serviam! bd suy! Niech On umocni w nas te pragnienia oddania, wiernoci Jego Boskiemu wezwaniu - z naturalnoci, bez afiszowania si, bez haasu - pord ulicy. Podzikujmy Mu z gbi serca. Skierujmy do Niego modlitw poddanych - dzieci! - a nasz jzyk i nasze podniebienie napeni si mlekiem i miodem, za mwienie o Krlestwie Boym, ktre jest krlestwem wolnoci, tej wolnoci, ktr zdoby dla nas Chrystus, bdzie mie dla nas smak plastra miodu.


180

Chciabym, ebymy rozwayli, w jaki sposb Chrystus, ktrego ogldalimy jako umiowane Dzieci narodzone w Betlejem, jest Panem wiata: przez Niego zostay stworzone wszystkie byty w niebie i na ziemi; On pojedna wszystkie rzeczy z Ojcem, przywracajc pokj midzy niebem i ziemi poprzez krew, ktr przela na krzyu. Dzisiaj Chrystus krluje po prawicy Ojca: dwaj anioowie ubrani w biae szaty oznajmiaj to uczniom, ktrzy po Wniebowstpieniu Pana zdumieni wpatrywali si w niebo: Mowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie si w niebo? Ten Jezus, wzity od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzielicie Go wstpujcego do nieba.

Dziki Niemu krluj krlowie, z t rnic, e krlowie, wadze ludzkie, przemijaj, za krlestwo Chrystusa bdzie trwa na zawsze, na wieki, Jego krlestwo jest wiecznym krlestwem, a panowanie Jego przez wszystkie pokolenia.

Krlestwo Chrystusa to nie sposb mwienia ani figura retoryczna. Chrystus yje, rwnie jako czowiek, z tym samym ciaem, ktre przyj we Wcieleniu, ktrym zmartwychwsta po mierci na Krzyu i ktre trwa uwielbione w Osobie Sowa wraz z Jego ludzk dusz. Chrystus, prawdziwy Bg i Czowiek, yje i krluje, i jest Panem wiata. Tylko dziki Niemu podtrzymywane jest w istnieniu wszystko, co yje.

Dlaczego wic nie objawia si teraz w peni swojej chway? Poniewa krlestwo Jego nie jest z tego wiata, chocia jest obecne w wiecie. Jezus odpowiedzia Piatowi: jestem krlem. Ja si na to narodziem i na to przyszedem na wiat, aby da wiadectwo prawdzie. Kady, kto jest z prawdy, sucha mojego gosu. Mylili si ci, ktrzy oczekiwali od Mesjasza doczesnej, widzialnej potgi: Bo krlestwo Boe to nie sprawa tego, co si je i pije, ale to sprawiedliwo, pokj i rado w Duchu witym.

Prawda i sprawiedliwo, pokj i rado w Duchu witym - to jest wanie krlestwo Chrystusa: Boskie dziaanie, ktre zbawia ludzi i ktre osignie szczyt wraz z kocem czasw, kiedy Pan, zasiadajcy na najwyszym miejscu w raju, przyjdzie ostatecznie sdzi ludzi.

Kiedy Chrystus rozpoczyna swoje nauczanie na ziemi, nie przedstawia programu politycznego, lecz mwi: Nawracajcie si, albowiem bliskie jest krlestwo niebieskie; poleca swoim uczniom gosi t dobr nowin i uczy, eby w modlitwie prosi o nadejcie krlestwa. Oto krlestwo Boe i jego sprawiedliwo, wite ycie: to, czego powinnimy najpierw szuka, jedyna prawdziwie potrzebna rzecz.

Zbawienie, ktre gosi nasz Pan, Jezus Chrystus, jest zaproszeniem skierowanym do wszystkich: podobne jest do krla, ktry wyprawi uczt weseln swemu synowi. Posa wic swoje sugi, eby zaproszonych zwoali na uczt. Dlatego Pan objawia, e krlestwo Boe pord was jest.

Nikt nie jest wyczony ze zbawienia, jeeli dobrowolnie zastosuje si do miosnych wymogw Chrystusa: narodzi si na nowo; sta si jak dzieci, w prostocie ducha; odsun serce od tego wszystkiego, co moe oddala od Boga. Jezus chce czynw, nie tylko sw, zdecydowanego wysiku, poniewa tylko ci, ktrzy walcz, zasu na wieczne dziedzictwo.

Doskonao krlestwa - ostateczny sd o zbawieniu lub potpieniu - nie dokona si na tej ziemi. Teraz krlestwo jest jak zasiew, jak wzrost ziarna gorczycy; jego koniec bdzie jak pow przy uyciu sieci, z ktrej - po wycigniciu na piasek - oddzieleni zostan, ci, ktrzy czynili sprawiedliwo, i ci, ktrzy dopuszczali si nieprawoci, i spotka ich rny los. Dopki jednak yjemy tutaj, krlestwo przypomina zaczyn, ktry pewna kobieta wzia i zmieszaa z trzema miarami mki, a cae ciasto si zakwasio.

Ten, kto rozumie krlestwo proponowane przez Chrystusa, zdaje sobie spraw, e warto powici wszystko, eby je osign: jest per, ktr kupiec nabywa za cen sprzedania wszystkiego, co posiada, jest skarbem znalezionym w roli. Krlestwo niebieskie jest trudne do zdobycia: nikt nie jest pewien, e je osignie, jednake pokorne woanie skruszonego czowieka sprawia, e jego drzwi otwieraj si na ocie. Jeden z dwch otrw ukrzyowanych z Jezusem baga Go: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego krlestwa". Jezus mu odpowiedzia: "Zaprawd, powiadam ci: Dzi ze Mn bdziesz w raju".


181

Jak wielki jeste, Panie nasz i Boe! To Ty dajesz naszemu yciu nadprzyrodzony sens i Bo skuteczno. Ty jeste przyczyn tego, e z mioci do Twojego Syna caym swoim istnieniem, dusz i ciaem moemy powtrzy: oportet illum regnare!, podczas gdy nasza sabo rozbrzmiewa cigle jak refren. Bo Ty wiesz, e jestemy stworzeniami - i to jakimi! - ulepionymi z gliny, z ktrej nie tylko uczynione s nasze stopy, lecz rwnie serce i gowa. Boskie ycie bdzie ttni w nas wycznie dziki Tobie.

Chrystus powinien krlowa przede wszystkim w naszej duszy. Co bymy odpowiedzieli, gdyby nas zapyta: "A jak ty pozwalasz Mi w sobie krlowa?”. Ja bym Mu odpowiedzia, e aby mg we mnie krlowa, potrzebuj obfitoci Jego aski; tylko w ten sposb kade uderzenie mojego serca, kady mj oddech, najlejsze spojrzenie, najzwyklejsze sowo, najzwyczajniejsze odczucie przemieni si w hosanna dla mojego Krla, Chrystusa.

Jeli chcemy, aby Chrystus krlowa, powinnimy postpowa w sposb spjny: zacz od oddania Mu swojego serca. Gdybymy tego nie uczynili, mwienie o krlowaniu Chrystusa byoby zgiekiem sw pozbawionych chrzecijaskiej treci, zewntrznym przejawem wiary, ktra nie istnieje, naduywaniem Boego imienia do ludzkich korzyci.

Gdyby warunkiem krlowania Jezusa w mojej duszy, w twojej duszy byo uprzednie istnienie w niej doskonaego miejsca, mielibymy powd do rozpaczy. Ale nie bj si, Cro Syjoska! Oto Krl twj przychodzi, siedzc na olciu. Widzicie? Jezus zadowala si ndznym zwierzciem jako tronem. Nie wiem jak wy, ale ja nie czuj si poniony, uznajc, e w oczach Pana jestem jak osioek: byem przed Tob jak juczne zwierz. Lecz ja zawsze bd z Tob: Ty uj moj prawic, trzymasz mnie za uzd.

Pomylcie o cechach osa, zwaszcza teraz, kiedy jest ich coraz mniej. Nie o upartym, starym, pamitliwym ole, ktry potrafi zdradliwie kopn, ale o modym osioku: o uszach postawionych jak anteny, umiarkowanym w jedzeniu, wytrwaym w pracy, o zdecydowanym i wesoym truchcie. Istniej setki adniejszych, zgrabniejszych i straszniejszych zwierzt. Jednak Chrystus wybra wanie jego, eby ukaza si jako Krl wobec wiwatujcego ludu. Bo Jezusowi nie jest potrzebna wyrachowana przebiego, okruciestwo zimnych serc, byskotliwe, lecz prne pikno. Nasz Pan ceni rado modego serca, zwyczajny krok, naturalny gos, czyste spojrzenie, such wraliwy na Jego czue sowa. W ten sposb krluje w duszy.


182

Jeli pozwolimy, aby Chrystus krlowa w naszej duszy, nie bdziemy podporzdkowywa sobie innych, lecz bdziemy sugami wszystkich ludzi. Suba - jake lubi to sowo! Suy mojemu Krlowi, a dla Niego wszystkim tym, ktrzy zostali odkupieni Jego krwi. Gdybymy my, chrzecijanie, umieli suy! Powierzmy Panu nasz decyzj, by nauczy si penienia tego zadania suby, bo tylko suc, bdziemy mogli pozna i ukocha Chrystusa, a take ukazywa Go innym i sprawi, by bardziej Go kochali.

W jaki sposb ukaemy Go duszom? Przykadem. Dawajmy o Nim wiadectwo poprzez nasz dobrowoln sub Chrystusowi, we wszystkich naszych dziaaniach, poniewa On jest Panem wszystkich rzeczywistoci naszego ycia, poniewa jest jedyn i ostateczn racj naszego istnienia. Potem, kiedy damy to wiadectwo swojego przykadu, bdziemy mogli poucza sowem, doktryn. Tak uczyni Chrystus: coepit facere et docere, najpierw naucza czynami, potem swoim Boskim przepowiadaniem.

Suenie innym dla Chrystusa wymaga, abymy byli bardzo ludzcy. Jeli nasze ycie bdzie nieludzkie, Bg niczego na nim nie zbuduje, bo nie zwyk budowa na nieporzdku, na egoizmie, na wyniosoci. Powinnimy rozumie wszystkich, powinnimy wspy z wszystkimi, powinnimy usprawiedliwia wszystkich, powinnimy wszystkim przebacza. Nie bdziemy mwi, e to, co niesprawiedliwe, jest sprawiedliwe, e obraza Boga nie jest obraz Boga, e to, co ze, jest dobre. Ale na zo nie odpowiemy zem, lecz jasn doktryn i dobrym czynem: topic zo w obfitoci dobra. W ten sposb Chrystus bdzie krlowa w naszej duszy i w duszach tych, ktrzy nas otaczaj.

Niektrzy prbuj budowa pokj w wiecie, nie wypeniajc wasnych serc mioci Bo, nie suc z mioci do Boga stworzeniom. Jak mona w taki sposb wypeni misj pokoju? Pokj Chrystusa - to pokj krlestwa Chrystusowego, za krlestwo naszego Pana powinno mie za fundament pragnienie witoci, pokorn gotowo przyjcia aski, pene wysiku sprawiedliwe dziaanie, Bosk obfito mioci.


183

To wszystko jest do urzeczywistnienia, to nie jest daremne marzenie! Gdybymy my, ludzie, zdecydowali si ywi w swoich sercach Bo mio! Chrystus, nasz Pan, zosta ukrzyowany i z wysokoci Krzya odkupi wiat, przywracajc pokj midzy Bogiem i ludmi. Jezus przypomina wszystkim: et ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum, jeli umiecicie Mnie na szczycie wszelkiej ziemskiej dziaalnoci, wypeniajc obowizek kadej chwili, bdc moimi wiadkami w tym, co wydaje si wielkie, i w tym, co wydaje si mae, omnia traham ad meipsum, przycign wszystko do siebie. Moje krlestwo pord was stanie si rzeczywistoci!

Chrystusowi, naszemu Panu, nadal zaley na tym zasiewie zbawienia ludzi i caego stworzenia, tego naszego wiata, ktry jest dobry, poniewa jako dobry wyszed z rk Boga. To wystpek Adama, grzech ludzkiej pychy, zniszczy Bosk harmoni stworzenia.

Ale Bg Ojciec, kiedy nadesza penia czasw, posa swojego Jednorodzonego Syna, ktry - za spraw Ducha witego - przyj ciao z Maryi zawsze Dziewicy, eby przywrci pokj, ebymy, przez odkupienie czowieka z grzechu, adoptionem filiorum reciperemus, zostali ustanowieni synami Boymi, zdolnymi do uczestniczenia w wewntrznym yciu Boga: by w ten sposb nowy czowiek, nowy szczep dzieci Boych, mg uwolni cay wszechwiat od nieporzdku, odnawiajc wszystkie rzeczy w Chrystusie, ktry pojedna je z Bogiem.

Do tego zostalimy powoani my, chrzecijanie, to jest nasze zadanie apostolskie i pragnienie, ktre powinno pochania nasze dusze: doprowadzi do tego, eby krlestwo Chrystusa stao si rzeczywistoci, eby nie byo ju nienawici ani okruciestwa, ebymy nieli wiatu peen mocy i pokoju balsam mioci. Promy dzi naszego Krla, aby uczyni nas pokornymi i gorliwymi wsppracownikami w Boym zamiarze jednoczenia tego, co rozbite, ratowania tego, co utracone, porzdkowania tego, w co czowiek wprowadzi nieporzdek, prowadzenia do celu zbkanych, odbudowywania harmonii caego stworzenia.

Przyjcie wiary chrzecijaskiej oznacza zobowizanie si do kontynuowania misji Jezusa wrd stworze. Powinnimy by - kady z nas - alter Christus, ipse Christus, drugim Chrystusem, samym Chrystusem. Tylko w ten sposb bdziemy mogli podj si tego wielkiego, niezmierzonego, niekoczcego si przedsiwzicia: uwica od wewntrz wszystkie doczesne struktury, niosc tam zaczyn Odkupienia.

Nigdy nie mwi o polityce. Nie uwaam, eby misj chrzecijan na ziemi byo tworzenie jakiego ruchu polityczno-religijnego. Byoby to szalestwem, nawet gdyby przywieca temu dobry zamiar przeniknicia duchem Chrystusowym wszelkiej ludzkiej dziaalnoci. Chodzi o to, by serce kadego czowieka, niezalenie od tego, kim jest, przylgno do Boga. Starajmy si mwi do kadego chrzecijanina tak, eby tam, gdzie on si znajduje - w okolicznociach, ktre nie zale jedynie od jego pozycji w Kociele i w yciu wieckim, ale s wynikiem zmiennej sytuacji historycznej - umia dawa przykadem i sowem wiadectwo wiary, ktr wyznaje.

Chrzecijanin yje w wiecie w peni praw, poniewa jest czowiekiem. Jeli pozwoli, eby w jego sercu zamieszka Chrystus, eby krlowa Chrystus, we wszystkich jego ludzkich zajciach obecna bdzie - i to wyranie - zbawcza skuteczno Pana. Nie ma znaczenia, czy jego praca jest - jak si to mwi - wzniosa czy przyziemna, poniewa w oczach Boga ludzka wspaniao moe by maoci, a to, co okrelamy jako przyziemne czy nieznaczce, moe by chrzecijaskim szczytem witoci i suby.


184

Kiedy chrzecijanin pracuje, jak to ma w obowizku, nie moe pomija ani unika wymogw waciwych dla naturalnego porzdku rzeczy. Gdyby przez wyraenie bogosawi ludzk dziaalno rozumiano pozbawienie jej waciwej jej dynamiki bd jej ograniczenie, nie chciabym uywa tych sw. Osobicie nigdy nie przekonywao mnie to, by zwyke zajcia ludzi nosiy - niczym faszywy szyld - wyrane okrelenie wyznania. Wydaje mi si bowiem, chocia szanuj opini przeciwn, e stwarza to niebezpieczestwo uywania nadaremnie witego imienia naszej wiary, a poza tym etykiet katolickoci posugiwano si czasami nawet dla usprawiedliwienia postaw i czynw, ktre nie s po ludzku uczciwe.

Skoro wiat i wszystko, co w nim jest - za wyjtkiem grzechu - jest dobry, poniewa jest dzieem Boga, naszego Pana, chrzecijanin, walczc nieustannie o to, by unikn obrazy Boga - a jest to walka pozytywna, z mioci - powinien powica si wszystkim ziemskim sprawom rami w rami z innymi obywatelami; powinien broni tych wszystkich dbr, ktre wynikaj z godnoci osoby.

Istnieje za takie dobro, o ktre chrzecijanin powinien zawsze specjalnie zabiega: wolno osobista. Tylko wtedy, gdy chrzecijanin bdzie broni osobistej wolnoci innych, z waciw sobie odpowiedzialnoci osobist, bdzie mg, z uczciwoci ludzk i chrzecijask, broni w taki sam sposb swojej wolnoci. Powtarzam i bd powtarza nieustannie, e Pan da nam darmo wielki nadprzyrodzony dar: ask Bo oraz inny wspaniay dar ludzki: wolno osobist, ktra - eby nie zostaa znieksztacona i nie przemienia si w rozpasanie - wymaga od nas prawoci, skutecznego wysiku, aby nasze postpowanie zawierao si w ramach Boego prawa, poniewa tam, gdzie jest Duch Boy, tam te jest wolno.

Krlestwo Chrystusa to krlestwo wolnoci: nie ma tu innych niewolnikw oprcz tych, ktrzy oddaj si w niewol dobrowolnie, z Mioci do Boga. Bogosawiona niewola mioci, ktra czyni nas wolnymi! Bez wolnoci nie moemy odpowiedzie na ask; bez wolnoci nie moemy odda si dobrowolnie Panu z powodu jak najbardziej nadprzyrodzonego: poniewa tak nam si podoba.

Niektrzy z was, ktrzy mnie suchacie, znaj mnie od wielu lat. Moecie zawiadczy, e cae swoje ycie gosz wolno osobist oraz osobist odpowiedzialno. Szukaem jej i szukam po caej ziemi, tak jak Diogenes szuka czowieka. I kadego dnia miuj j bardziej, miuj j ponad wszystkie inne rzeczy ziemskie: jest to skarb, ktrego nigdy dostatecznie nie docenimy.

Kiedy mwi o wolnoci osobistej, nie odnosz si przy tej okazji do innych problemw, by moe bardzo istotnych, ktre nie nale do mojej pracy kapana. Wiem, e nie do mnie naley zajmowanie si tematami laickimi i przemijajcymi, ktre przynale do sfery doczesnej i wieckiej; sprawami, ktre Pan pozostawi wolnej i spokojnej dyskusji ludzi. Wiem take, e usta kapana, unikajc zupenie popierania doczesnych ideologii, powinny otwiera si tylko po to, by prowadzi dusze do Boga, do Jego duchowej, zbawczej nauki, do sakramentw, ktre ustanowi Jezus, do ycia wewntrznego, ktre przyblia nas do Pana, ze wiadomoci, e jestemy Jego dziemi, a w zwizku z tym - brami wszystkich ludzi bez wyjtku.

Obchodzimy dzi uroczysto Chrystusa Krla. I nie przekrocz swoich kompetencji kapana, mwic, e jeli kto pojmowaby krlestwo Chrystusa jako program polityczny, nie zgbi nadprzyrodzonego celu wiary i byby o krok od obarczenia sumie ciarami, ktre nie pochodz od Jezusa, poniewa Jego jarzmo jest sodkie, a brzemi lekkie. Miujmy naprawd wszystkich ludzi; miujmy nade wszystko Chrystusa, a wtedy nie bdziemy mieli innego wyjcia, jak tylko miowa uprawnion wolno innych w spokojnym i rozumnym wspyciu.


185

Moe mi powiecie: przecie niewielu chce tego sucha, a jeszcze mniej wprowadza to w ycie. Wiem o tym: wolno to silna i zdrowa rolina, ktra le si przyjmuje wrd ska, cierni albo na drodze deptanej przez ludzi. Oznajmiono nam to ju dawno, jeszcze zanim Chrystus przyszed na ziemi.

Przypomnijcie sobie Psalm 2: Dlaczego narody si buntuj, czemu ludy knuj daremne zamysy? Krlowie ziemi powstaj i wadcy spiskuj wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pomazacowi. Widzicie? Nic nowego. Sprzeciwiali si Chrystusowi, zanim si narodzi; sprzeciwiali si Mu, gdy Jego stopy, niosc pokj, przemierzay drogi Palestyny; przeladowali Go wwczas i dzisiaj, atakujc czonkw Jego rzeczywistego i mistycznego Ciaa. Skd tyle nienawici, skd taka zawzito wobec tej nieskalanej niewinnoci, skd to powszechne tumienie wolnoci kadego sumienia?

Stargajmy Ich wizy i odrzumy od siebie Ich pta! ami sodkie jarzmo, zrzucaj z siebie brzemi, cudowne brzemi witoci i sprawiedliwoci, aski, mioci i pokoju. Oburzaj si na mio, miej si z bezbronnej dobroci Boga, ktry rezygnuje z uycia zastpw anielskich we wasnej obronie. Gdyby Pan dopuci kompromis, gdyby powici kilku niewinnych, eby zadowoli wikszo, ktra ponosi win, moe jeszcze mogliby prbowa porozumie si z Nim. Jednak logika Boga jest inna. Nasz Ojciec jest prawdziwym ojcem i jest gotw przebaczy tysicom ludzi czynicych zo, o ile znajdzie si choby dziesiciu sprawiedliwych. Ci, ktrymi kieruje nienawi, nie mog zrozumie tego miosierdzia i umacniaj si w swojej pozornej bezkarnoci na ziemi, karmic si niesprawiedliwoci.

mieje si Ten, ktry mieszka w niebie, Pan si z nich naigrawa, a wtedy mwi do nich w swoim gniewie i w swej zapalczywoci ich trwoy. Jak suszny jest gniew Boga i jak sprawiedliwe Jego uniesienie, jak wielka te jest Jego askawo!

Przecie Ja ustanowiem sobie krla na Syjonie, witej grze mojej. Ogosz postanowienie Pana: Powiedzia do mnie: "Ty Synem moim, Ja Ciebie dzi zrodziem". Miosierdzie Boga Ojca dao nam za Krla Jego Syna. Kiedy grozi, lituje si; oznajmia o swoim gniewie i daje nam swoj mio. Ty moim synem - zwraca si do Chrystusa i zwraca si do ciebie i do mnie, jeli zdecydujemy si by alter Christus, ipse Christus.

Sowa nie mog nady za sercem, ktre wzrusza si dobroci Boga. Mwi nam: ty moim synem. Nie kim obcym, nie askawie traktowanym sug ani przyjacielem, co ju znaczyoby wiele. Synem! Pozwala nam zwraca si do siebie z synowsk mioci, a nawet dodabym, e z bezczelnoci dziecka, ktremu Ojciec nie jest w stanie niczego odmwi.


186

Mwicie, e wielu ludzi z uporczywoci postpuje niesprawiedliwie? Tak, jednake Pan mwi z naciskiem: "daj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krace ziemi. elazn rzg bdziesz nimi rzdzi i jak naczynie garncarza ich pokruszysz". S to obietnice wielkie, i s one Boe - nie moemy ich lekceway. Nie na prno Chrystus jest Odkupicielem wiata i krluje jako Pan po prawicy Ojca. Jest to straszna zapowied tego, co czeka kadego, kiedy przeminie ycie - bo ono przemija - i co czeka wszystkich, kiedy skoczy si historia, jeli serce czowieka bdzie zatwardziae w zu i w rozpaczy.

Jednake Bg, ktry zawsze moe pokonywa, woli przekonywa: A teraz, krlowie, zrozumcie, nauczcie si, sdziowie ziemi! Sucie Panu z bojani i Jego nogi ze dreniem caujcie, bo zaponie gniewem i poginiecie w drodze, gdy gniew Jego prdko wybucha. Chrystus jest Panem, Krlem. My wanie gosimy wam Dobr Nowin o obietnicy danej ojcom: e Bg speni j wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak te jest napisane w psalmie drugim: Ty jestes moim Synem, Jam Ciebie dzis zrodzil [...].

Niech wic bdzie wam wiadomo, bracia, e zwiastuje si wam odpuszczenie grzechw przez Niego: Kady, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechw], z ktrych nie moglicie zosta usprawiedliwieni w Prawie Mojeszowym. Baczcie wic, aby nie sprawdziy si na was sowa Prorokw: Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie si i odejdcie, bo za dni waszych dokonuj dziea, dziea, ktremu bycie nie uwierzyli, gdyby wam kto o nim mwi.

Jest to dzieo zbawienia, krlowanie Chrystusa w duszach, przejaw miosierdzia Boego. Szczliwi wszyscy, co w Nim szukaj ucieczki. My, chrzecijanie, mamy prawo wysawia krlewsko Chrystusa: bo chocia wiele jest niesprawiedliwoci, chocia wielu nie pragnie tego krlowania mioci, w tej samej ludzkiej historii, ktra jest miejscem dziaania za, dokonuje si stopniowo dzieo zbawienia.


187

Ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis, moje myli s mylami pokoju, a nie smutku - mwi Pan. Bdmy ludmi pokoju, ludmi sprawiedliwoci, czynicymi dobro, a Pan nie bdzie dla nas Sdzi, lecz Przyjacielem, Bratem, Mioci.

Niech na tej drodze po ziemi - radosnej! - towarzysz nam anioowie Boy. Przed narodzeniem naszego Odkupiciela - pisze w. Grzegorz Wielki - stracilimy przyja aniow. Pierworodna wina i nasze codzienne grzechy oddalily nas od ich swietlanej czystosci... Jednake od chwili, w ktrej uznalimy naszego Krla, anioowie uwaaj nas za swoich wspziomkw.

I skoro Krl nieba zechcia przyj nasze ziemskie ciao, anioowie ju si nie odsuwaj od naszej ndzy. Nie omielaj si uwaa za gorsz od swojej tej natury, ktr wielbi, widzc j wywyszon ponad swoj, w osobie Krla niebios; i nie widz ju przeszkd, aby czowieka uwaa za swojego towarzysza.

Maryja, wita Matka naszego Krla, Krlowa naszych serc, opiekuje si nami tak, jak tylko Ona potrafi. Matko litociwa, Tronie aski, spraw, ebymy umieli - w swoim yciu i w yciu tych, ktrzy nas otaczaj - ukada, wiersz po wierszu, prosty poemat o mioci, quasi flumen pacis, niczym rzeka pokoju. Bo Ty jeste morzem niewyczerpanego miosierdzia: Wszystkie rzeki pyn do morza, a morze wcale nie wzbiera.


Poprzedni