Josemaría Escrivá Obras
162

Bg Ojciec raczy udzieli nam w Sercu swojego Syna infinitos dilectionis thesauros, nieskoczonych skarbw mioci, miosierdzia, dobroci. Jeli chcemy znale dowd na to, e Bg nas miuje - e nie tylko wysuchuje naszych modlitw, ale e je uprzedza - wystarczy rozway za w. Pawem: On, ktry nawet wasnego Syna nie oszczdzi, ale Go za nas wszystkich wyda, jake miaby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darowa?.

aska odnawia czowieka od wewntrz i prze-mienia go - z grzesznika i buntownika - w sug dobrego i wiernego. A rdem wszelkich ask jest mio, ktr ywi do nas Bg i ktr objawi nam nie tylko sowami, ale rwnie czynami. Mio Boa sprawia, e druga Osoba Trjcy Przenajwitszej, Sowo, Syn Boga Ojca, przyjmuje nasze ciao, czyli nasz ludzk kondycj, za wyjtkiem grzechu. I Sowo, Sowo Boga, jest Verbum spirans amorem, Sowem, od ktrego pochodzi Mio.

Mio objawia si nam we Wcieleniu, w odkupieczej wdrwce Jezusa po naszej ziemi, a do najwyszej ofiary Krzya. A na Krzyu ukazuje si poprzez nowy znak: jeden z onierzy wczni przebi Mu bok i natychmiast wypyna krew i woda. Woda i krew Jezusa, ktre mwi nam o oddaniu a do koca, a do consummatum est, wykonao si, z mioci.

W dniu dzisiejszego wita, rozwaajc raz jeszcze gwne tajemnice naszej wiary, zdumiewamy si nad tym, w jaki sposb najgbsze rzeczywistoci - owa mio Boga Ojca, ktry oddaje swojego Syna, i owa mio Syna, ktra sprawia, e ze spokojem zmierza On ku Golgocie - znajduj wyraz w gestach bardzo bliskich ludziom. Bg nie zwraca si do nas ze swoj potg i wadz; zblia si do nas przyjwszy posta sugi, stawszy si podobnym do ludzi. Jezus nigdy nie zachowuje si jak kto daleki, wyniosy, chocia w latach Jego przepowiadania widzimy Go czasem niezadowolonego, gdy boli Go ludzka niegodziwo. Jeli jednak przyjrzymy si bliej, zauwaymy zaraz, e Jego oburzenie i gniew rodz si z mioci: s dla nas kolejnym zaproszeniem do porzucenia niewiernoci i grzechu. Czy tak bardzo mi zaley na mierci wystpnego - wyrocznia Pana Boga - a nie raczej na tym, by si nawrci i y? Te sowa wyjaniaj cae ycie Chrystusa i pozwalaj nam zrozumie, dlaczego ukaza si nam z Sercem z ciaa, z Sercem takim jak nasze, bdcym wiarygodnym dowodem mioci i nieustannym wiadectwem niewysowionej tajemnicy Boego miosierdzia.


163

Nie mog nie zwierzy si wam z czego, co stanowi dla mnie powd do alu i zacht do dziaania: jest to myl o ludziach, ktrzy jeszcze nie znaj Chrystusa, ktrzy nie przeczuwaj jeszcze gbi szczcia oczekujcego nas w niebie i chodz po ziemi jak lepcy, gonic za radoci, ktrej prawdziwego imienia nie znaj, lub te gubic si na drogach, ktre oddalaj ich od autentycznego szczcia. Jake dobrze rozumiem, co musia czu Aposto Pawe owej nocy w Troadzie, kiedy w czasie snu mia widzenie: jaki Macedoczyk stan [przed nim] i baga go: "Przepraw si do Macedonii i pom nam!" Zaraz po tym widzeniu staralimy si - Pawe i Tymoteusz - wyruszy do Macedonii w przekonaniu, e Bg nas wezwa, abymy gosili im Ewangeli.

Czy nie odczuwacie i wy, e Bg nas wzywa, e - poprzez to wszystko, co wydarza si wok nas - pobudza nas do goszenia dobrej nowiny o przyjciu Jezusa? Czasem jednak my, chrzecijanie, pomniejszamy swoje powoanie, stajemy si powierzchowni, tracimy czas na sporach i ktniach. Co gorsza, nie brakuje te takich, ktrzy okazuj faszywe zgorszenie wobec sposobu, w jaki inni praktykuj pewne aspekty wiary lub okrelone naboestwa, a ktrzy zamiast wskaza drog, starajc si praktykowa je w sposb, jaki uznaj za prawidowy, oddaj si niszczeniu i krytyce. Owszem, w yciu chrzecijan mog si zdarza i zdarzaj si niedocignicia. Ale to, co wane, to nie my i nasze ndze: liczy si tylko On, Jezus. To o Chrystusie powinnimy mwi, a nie o sobie samych.

Te refleksje, ktre wanie przedstawiem, s spowodowane komentarzami na temat rzekomego kryzysu naboestwa do Najwitszego Serca Pana Jezusa. Nie ma takiego kryzysu. Prawdziwe naboestwo byo i jest obecnie yw, pen ludzkiego i nadprzyrodzonego sensu postaw. Jego owoce byy i nadal s sodkimi owocami nawrcenia, oddania, penienia woli Boej, miosnego zgbiania tajemnic Odkupienia.

Czym zupenie innym s natomiast przejawy tego bezuytecznego sentymentalizmu, wyzutego z doktryny, przesyconego pytk pobonoci. Mnie rwnie nie podobaj si kiczowate wizerunki - te figurki Najwitszego Serca, ktre nie mog pobudza do adnego naboestwa osb o zdrowym rozsdku i nadprzyrodzonym podejciu chrzecijan. Nie jest jednak oznak zdrowej logiki przemienianie praktycznych naduy, ktre same w kocu znikn, w problem doktrynalny, teologiczny.

Jeli jest kryzys, to jest to kryzys w ludzkich sercach, ktre nie potrafi - z powodu krtkowzrocznoci, egoizmu, ciasnych horyzontw - dostrzec niezgbionej mioci Chrystusa, naszego Pana. Liturgia Kocioa witego, od czasu ustanowienia dzisiejszego wita, potrafia zaoferowa pokarm dla prawdziwej pobonoci, wybierajc do czyta mszalnych tekst w. Pawa, w ktrym proponuje si nam cay program ycia kontemplacyjnego - poznanie i mio, modlitwa i ycie - rozpoczynajcy si wanie od naboestwa do Serca Jezusowego. Sam Bg, przez usta Apostoa, zaprasza nas do kroczenia t drog: Niech Chrystus zamieszka przez wiar w waszych sercach; abycie w mioci wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi witymi zdoali ogarn duchem, czym jest Szeroko, Dugo, Wysoko i Gboko, i pozna mio Chrystusa, przewyszajc wszelk wiedz, abycie zostali napenieni ca Peni Bo.

Penia Boa ukazuje si nam i oddaje w Chrystusie, w mioci Chrystusa, w Sercu Chrystusa. Poniewa jest to Serce Tego, w ktrym mieszka caa Penia: Bstwo na sposb ciaa. Dlatego, jeli straci si z oczu ten wielki zamys Boy - strumie mioci ustanowiony w wiecie poprzez Wcielenie, Odkupienie i Pidziesitnic - nie zrozumie si czuoci Serca Pana.


164

Pamitajmy o caym bogactwie, jakie zawiera si w sowach: Najwitsze Serce Jezusa. Kiedy mwimy o sercu ludzkim, nie odnosimy si tylko do uczu, lecz mamy na myli ca osob, ktra pragnie, miuje i obcuje z innymi. A w sposobie wyraania si ludzi, jaki przejo Pismo wite, ebymy mogli zrozumie sprawy Boe, serce jest uwaane za streszczenie i rdo, za wyraz i najwiksz gbi myli, sw i czynw. Czowiek wart jest tyle, ile jest warte jego serce, moemy powiedzie naszym jzykiem.

Waciwoci serca jest rado: niech si cieszy me serce z Twojej pomocy; skrucha: jak wosk si staje moje serce, we wntrzu moim topnieje; sawienie Boga: z mego serca tryska pikne sowo; postanowienie suchania Pana: gotowe serce moje; miosne czuwanie: ja pi, lecz serce me czuwa. A take zwtpienie i strach: niech sie nie trwozy serce wasze [...] we Mnie wierzcie.

Serce nie tylko czuje, ale rwnie wie i rozumie. Prawo Boe przyjmowane jest w sercu i w nim pozostaje zapisane. Pismo dodaje jeszcze: z obfitoci serca usta mwi. Pan wyrzuca uczonym w Pimie: Dlaczego ze myli nurtuj w waszych sercach?. A streszczajc grzechy, ktre czowiek moe popeni, powiedzia: Z serca bowiem pochodz ze myli, zabjstwa, cudzostwa, czyny nierzdne, kradziee, faszywe wiadectwa, przeklestwa.

Kiedy w Pimie witym mowa jest o sercu, nie chodzi o przemijajce uczucie, przynoszce emocje lub zy. O sercu mwi si w odniesieniu do osoby, ktra, jak ukaza sam Pan Jezus, zwraca si caa - dusz i ciaem - ku temu, co uwaa za swoje dobro: Bo gdzie jest twj skarb, tam bdzie i serce twoje.

Dlatego mwic teraz o Sercu Jezusa, ukazujemy pewno Boej mioci i prawdziwo Jego oddania si nam. Zalecajc naboestwo do tego Najwitszego Serca, jednoczenie zalecamy, aby zwraca si caym sob - wszystkim tym, czym jestemy: swoj dusz, swoimi uczuciami, swoimi mylami, swoimi sowami i swoimi czynami, swoj prac i swoimi radociami - do caego Jezusa.

Oto, w czym si konkretyzuje prawdziwe naboestwo do Serca Jezusowego: w poznaniu Boga i w poznaniu siebie, w patrzeniu na Jezusa i uciekaniu si do Niego, ktry nas zachca, naucza, prowadzi. W tym naboestwie nie ma miejsca na inn powierzchowno, jak tylko powierzchowno czowieka, ktry nie bdc w peni ludzkim nie potrafi dostrzec rzeczywistoci wcielonego Boga.


165

Jezus na Krzyu z sercem przebitym z Mioci do ludzi jest wymown odpowiedzi - sowa s zbdne - na pytanie o warto rzeczy i osb. Tak wielk warto maj ludzie, ich ycie i ich szczcie, e sam Syn Boy oddaje si, aby ich odkupi, aby ich oczyci, aby ich wynie. Kt by nie kocha Jego Serca tak zranionego? - pytaa pewna kontemplacyjna dusza. I zadawaa kolejne pytania: Kt nie odpaci mioci za mio? Kto nie obejmie Serca tak czystego? My, ktrzy jestemy z ciaa, odpacimy mioci za mio, obejmiemy naszego zranionego, ktremu bezboni przebili rce i stopy, bok i Serce. Promy, aby zechcia zwiza nasze serce wizi mioci i zrani je wczni, poniewa wci jeszcze jest twarde i nieskruszone.

S to myli, uczucia, rozmowy, z ktrymi zakochane dusze od zawsze zwracay si do Jezusa. eby jednak zrozumie ten jzyk, eby naprawd wiedzie, czym jest serce ludzkie i Serce Chrystusa oraz mio Boga, potrzeba wiary i potrzeba pokory. Z wiar i pokor pozostawi nam w. Augustyn powszechnie znane sowa: Stworzye nas bowiem dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopki nie spocznie w Tobie.

Gdy si zaniedbuje pokor, czowiek usiuje posi Boga, ale nie w ten Boski sposb, jaki umoliwi nam sam Chrystus, mwic bierzcie i jedzcie, to jest Ciao moje, lecz starajc si sprowadzi Bo wielko do ludzkich granic. Rozum, ten rozum zimny i lepy, ktry nie jest zrozumieniem pochodzcym z wiary ani te prawym umysem stworzenia zdolnego cieszy si rzeczami i miowa je, przemienia si w szalestwo tego, kto wszystko podporzdkowuje swoim ubogim, zwyczajnym dowiadczeniom, ktre umniejszaj prawd nadprzyrodzon, otaczaj serce czowieka skorup niewraliw na poruszenia Ducha witego. Nasz biedy rozum byby zagubiony, gdyby nie miosierna potga Boga, ktry przeamuje granice naszej ndzy: Dam wam serce nowe i ducha nowego tchn do waszego wntrza, odbior wam serce kamienne, a dam wam serce z ciaa. I dusza odzyskuje wiato, napeniajc si radoci wobec obietnic Pisma witego.

Mam zamiary pene pokoju, a nie zguby, owiadczy Bg przez usta proroka Jeremiasza. Liturgia stosuje te sowa do Jezusa, poniewa w Nim ukazuje si nam z ca jasnoci, e Bg kocha nas w ten sposb. Nie przychodzi nas potpi, wyrzuca nam nasz ndz czy niegodziwo: przychodzi nas zbawi, przebaczy nam, usprawiedliwi nas, przynie nam pokj i rado. Jeli uznamy t cudown relacj Pana z Jego dziemi, to z ca pewnoci zmieni si nasze serca i zdamy sobie spraw, e przed naszymi oczami otwiera si cakiem nowa panorama, pena znaczenia, gbi i wiata.


166

Zauwacie jednak, i Bg nie owiadcza: zamiast serca dam wam wol czystego ducha. Nie, daje nam serce, serce z ciaa, jak serce Chrystusa. Ja nie mam jednego serca, eby kocha Boga i drugiego, eby kocha ludzi. Tym samym sercem, ktrym ukochaem swoich rodzicw i ktrym kocham swoich przyjaci, miuj Chrystusa i Ojca, i Ducha witego, i Najwitsz Maryj Pann. Nie przestan tego powtarza: powinnimy by bardzo ludzcy; poniewa w przeciwnym razie nie bdziemy mogli by Boy.

Mio ludzka, ta mio ziemska, kiedy jest prawdziwa, pomaga nam posmakowa mioci Boskiej. W ten sposb dostrzegamy mio, z jak bdziemy si cieszy Bogiem i ktra bdzie panowa midzy nami w niebie, kiedy Pan bdzie wszystkim we wszystkich. Kiedy zaczniemy rozumie, czym jest mio Boa, bdziemy na co dzie bardziej wyrozumiali, hojniejsi, bardziej oddani.

Powinnimy dawa to, co otrzymujemy, naucza tego, czego si uczymy; czyni innych - bez wyniosoci, z prostot - uczestnikami tego poznania mioci Chrystusa. Kiedy kady z was realizuje swoj prac, wykonuje w spoeczestwie swj zawd, moecie i powinnicie przemienia swoje zajcia w sub. Praca wykonana dobrze do koca, ktra postpuje i przyczynia si do postpu; ktra ma na uwadze osignicia w dziedzinie kultury i techniki, spenia wan funkcj, zawsze uyteczn dla caej ludzkoci, o ile powoduje nami hojno, a nie egoizm, dobro wszystkich, a nie wasna korzy: jeli jest pena chrzecijaskiego sensu ycia.

Przy okazji tej pracy, w relacjach z ludmi, powinnicie ukazywa mio Chrystusa i jej konkretne owoce przyjani, zrozumienia, ludzkiej serdecznoci, pokoju. Tak jak Chrystus przeszed dobrze czynic po wszystkich drogach Palestyny, wy na ludzkich ciekach rodziny, spoecznoci wieckiej, relacji zwizanych z codzienn prac zawodow, kultur czy wypoczynkiem, rwnie musicie dokonywa wielkiego zasiewu pokoju. Bdzie to najlepszym dowodem na to, e do waszego serca dotaro krlestwo Boe: my wiemy, e przeszlimy ze mierci do ycia - pisze w. Jan Aposto - bo miujemy braci.

Nie praktykuje jednak takiej mioci ten, kto nie ksztaci si w szkole Jezusowego Serca. Tylko wtedy, gdy bdziemy patrze na Serce Jezusa i kontemplowa je, osigniemy to, e nasze serce wyzwoli si z nienawici i obojtnoci; tylko wtedy bdziemy umieli reagowa po chrzecijasku na cudze cierpienia, na bl.

Przypomnijcie sobie scen opowiedzian nam przez w. ukasza, w ktrej Jezus przechodzi niedaleko miasteczka Nain. Chrystus widzi bole tamtych osb, ktre napotka przypadkowo. Mg ich min albo poczeka na wezwanie, prob. Nie odchodzi jednak ani nie czeka. Podejmuje inicjatyw, poruszony alem owdowiaej kobiety, ktra utracia jedyne, co jej pozostawao, swojego syna.

Ewangelista wyjania, e Jezus si ulitowa: moe wzruszy si take zewntrznie, jak przy mierci azarza. Jezus nie by, nie jest, nieczuy na cierpienie, ktre rodzi si z mioci, ani nie cieszy si oddzielaniem dzieci od rodzicw: zwycia mier, eby da ycie, eby ci, ktrzy si kochaj, mogli by razem, wymagajc rwnoczenie pierwszestwa dla Mioci Boej, ktra powinna przenika autentyczne ycie chrzecijaskie.

Chrystus wie, e otacza Go tum, ktry zdumieje si na widok cudu i bdzie rozgasza o nim po caej okolicy. Pan jednak nie zachowuje si w sposb sztuczny, na pokaz: czuje si szczerze poruszony cierpieniem tej kobiety i nie moe pozostawi jej bez pocieszenia. I rzeczywicie, podszed do niej i powiedzia jej: nie pacz. Jakby chcia da jej do zrozumienia: nie chc ci widzie we zach, poniewa przyszedem przynie ziemi rado i pokj. Potem nastpuje cud, przejaw mocy Chrystusa Boga. Najpierw jednak byo wzruszenie Jego duszy, oczywisty przejaw delikatnoci Serca Chrystusa Czowieka.


167

Jeli nie bdziemy si uczy od Jezusa, nigdy nie bdziemy miowa. Gdybymy myleli tak jak niektrzy, e zachowanie czystego, godnego Boga serca oznacza nie zaprzta go, nie kala go ludzkimi uczuciami, to logiczn konsekwencj tego byoby stanie si niewraliwymi na cierpienie innych. Bylibymy zdolni jedynie do oficjalnej mioci, suchej i bezdusznej, a nie do prawdziwej mioci Chrystusa, ktra jest serdecznoci, ludzkim ciepem. Nie sprzyjam przez to bdnym teoriom, ktre s aosnymi wymwkami sucymi sprowadzaniu serc na ze drogi - poprzez oddzielenie ich od Boga - i prowadzeniu ich ku okazjom do grzechu i ku zatraceniu.

W dniu dzisiejszego wita powinnimy prosi Pana, aby da nam dobre serce, zdolne wspczu cierpieniom stworze, zdolne zrozumie, e aby zagodzi cierpienia, ktre towarzysz duszom na tym wiecie i nierzadko je przytaczaj, prawdziwym balsamem jest mio, caritas. Wszystkie inne pociechy su tylko do tego, by na chwil odwrci uwag i pozostawi gorycz i rozpacz.

Tak wic, jeli chcemy pomaga innym, powinnimy ich miowa, powtarzam, mioci, ktra bdzie zrozumieniem, oddaniem, serdecznoci i ochocz pokor. W ten sposb zrozumiemy, dlaczego Pan zdecydowa si streci cae Prawo w tym podwjnym przykazaniu, ktre w rzeczywistoci jest jednym jedynym przykazaniem: miowa Boga i miowa bliniego, z caego naszego serca.

Moe pomylicie teraz, e czasem my, chrzecijanie - nie inni: ty i ja - zapominamy o najbardziej podstawowych sposobach wypeniania tego obowizku. Moe pomylicie o tylu niesprawiedliwociach, ktrym si nie zapobiega, o naduyciach, ktrych si nie naprawia, o przypadkach dyskryminacji przechodzcych z pokolenia na pokolenie, w ktrych nie stosuje si rozwiza mogcych uleczy sytuacj u korzeni.

Nie mog ani nie mam powodu, by proponowa wam konkretny sposb rozwizania tych problemw. Jednak jako kapan Chrystusa mam obowizek przypomnie wam, co mwi Pismo wite. Rozwacie scen sdu, ktr opisuje nam sam Pan Jezus: Idcie precz ode Mnie, przeklci, w ogie wieczny, przygotowany diabu i jego anioom! Bo byem godny, a nie dalicie Mi je; byem spragniony, a nie dalicie Mi pi; byem przybyszem, a nie przyjlicie Mnie; byem nagi, a nie przyodzialicie Mnie; byem chory i w wizieniu, a nie odwiedzilicie Mnie.

Czowiek czy spoeczestwo, ktre nie reaguje na nieszczcia lub niesprawiedliwoci i nie stara si ich zagodzi, nie jest na miar mioci Chrystusowego Serca. Chrzecijanie - zachowujc zawsze jak najwiksz wolno w studiowaniu i wprowadzaniu w ycie rnych rozwiza, a wic z rozsdnym pluralizmem - powinni jednak by zgodni w jednym i tym samym pragnieniu suenia ludzkoci. W przeciwnym razie ich chrzecijastwo nie bdzie Sowem i yciem Jezusa: bdzie tylko udawaniem, oszustwem wobec Boga i wobec ludzi.


168

Musz jednak zaproponowa wam jeszcze inn myl: e powinnimy bez zniechcenia walczy o to, by czyni dobro, wanie dlatego, e wiemy, i nam, ludziom, trudno jest zdecydowa si na serio na czynienie sprawiedliwoci i duo jeszcze brakuje do tego, by wspycie z ludmi inspirowane byo mioci, a nie nienawici czy obojtnoci. Nie da si te ukry, e nawet jeli osigniemy rozsdny podzia dbr i harmonijn organizacj spoeczestwa, nie zniknie cierpienie powodowane chorob, niezrozumieniem czy samotnoci, mierci osb, ktre kochamy, dowiadczeniem wasnej ograniczonoci.

Na wszystkie te smutki chrzecijanin ma tylko jedn prawdziw odpowied, odpowied, ktra jest ostateczna: Chrystus na Krzyu, Bg, ktry cierpi i umiera, Bg, ktry oddaje nam swoje Serce, przebite wczni z mioci do wszystkich. Nasz Pan nienawidzi niesprawiedliwoci i potpia tych, ktrzy j popeniaj. Dopuszcza j jednak, poniewa szanuje wolno kadej jednostki. Bg, Pan nasz, nie powoduje cierpienia stworze, lecz je dopuszcza, poniewa - po grzechu pierworodnym - stanowi ono cz ludzkiej kondycji. Jednake Jego Serce pene Mioci do ludzi kazao Mu wzi na siebie - razem z Krzyem - wszystkie te udrki: nasze cierpienie, nasz smutek, nasz niepokj, nasz gd i pragnienie sprawiedliwoci.

Chrzecijaskie nauczanie o cierpieniu to nie program atwych pociesze. Jest to, po pierwsze, nauka o akceptacji tego cierpienia, ktre jest nieodczn rzeczywistoci kadego ludzkiego ycia. Nie mog przed wami ukrywa - z radoci, bo zawsze gosiem i staraem si y tym, e tam, gdzie jest Krzy, jest Chrystus, Mio - e w moim yciu czsto pojawia si bl i nieraz chciao mi si paka. Innym razem czuem, e mj smutek wzrasta na widok niesprawiedliwoci i za. I dowiadczyem udrki tego, e nie mogem nic zrobi, e - pomimo moich pragnie i wysikw - nie udawao mi si naprawi tamtych niesprawiedliwych sytuacji.

Kiedy wam mwi o blu, nie mwi wam tylko o teoriach. Nie ograniczam si te do przedstawiania dowiadcze innych, kiedy stwierdzam, e jeli - wobec rzeczywistoci cierpienia - poczujecie czasem, e wasza dusza si waha, jedynym lekarstwem jest patrzenie na Chrystusa. Scena z Kalwarii gosi wszystkim, e utrapienia powinny by uwicane, jeli yjemy zjednoczeni z Krzyem.

Bo nasze trudy, przeywane po chrzecijasku, staj si zadouczynieniem, wynagrodzeniem, uczestnictwem w przeznaczeniu i yciu Jezusa, ktry z Mioci do ludzi dobrowolnie dowiadczy caej gamy blu, wszelkiego rodzaju udrk. Urodzi si, y i umar w ubstwie; by atakowany, lony, zniesawiany, oczerniany i niesprawiedliwie skazany; zazna zdrady i opuszczenia ze strony uczniw; dowiadczy samotnoci oraz goryczy kary i mierci. Teraz Chrystus nadal cierpi w swoich czonkach, w ludzkoci, ktra zamieszkuje ziemi, a ktrej On jest Gow, Pierworodnym i Odkupicielem.

Cierpienie jest czci Boych planw. Taka jest rzeczywisto, chocia ciko nam to zrozumie. Rwnie Jezusowi jako Czowiekowi trudno byo j znie: Ojcze, jeli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech si stanie. W tym napiciu pomidzy cierpieniem a akceptacj woli Ojca, Jezus idzie na mier ze spokojem, przebaczajc tym, ktrzy Go krzyuj.

Wanie to nadprzyrodzone przyzwolenie na cierpienie oznacza zarazem najwiksze zwycistwo. Jezus, umierajc na Krzyu, pokona mier; Bg ze mierci wyprowadza ycie. Postaw dziecka Boego nie jest pogodzenie si ze swoim smutnym losem, lecz satysfakcja tego, kto odczuwa ju przedsmak zwycistwa. W imi tej zwyciskiej mioci Chrystusa, my, chrzecijanie, powinnimy wyj na wszystkie ziemskie drogi, eby by siewcami pokoju i radoci, poprzez nasze sowa i czyny. Powinnimy walczy - w walce pokoju - przeciwko zu, przeciwko niesprawiedliwoci, przeciwko grzechowi, eby w ten sposb gosi, i obecna kondycja ludzka nie jest ostateczna; e mio Boa, objawiona w Sercu Chrystusa, przyniesie chwalebne zwycistwo du-chowe ludzi.


169

Przywoalimy wczeniej wydarzenia z Nain. Moglibymy przytoczy teraz inne, poniewa Ewangelie pene s podobnych scen. Te opisy poruszay i bd zawsze porusza serca stworze: nie oznaczaj bowiem jedynie szczerego gestu czowieka, ktry lituje si nad swoimi blinimi, lecz przedstawiaj w istocie objawienie niezmierzonej mioci Pana. Serce Jezusa jest Sercem Boga wcielonego, Emanuela, Boga z nami.

Koci, zczony z Chrystusem, rodzi si z przebitego Serca
. Z tego Serca, otwartego na ocie, przekazywane jest nam ycie. Jake nie wspomnie tutaj, chociaby pobienie, o sakramentach, poprzez ktre Bg dziaa w nas i czyni nas uczestnikami odkupieczej mocy Chrystusa? Jake nie wspomnie ze szczegln wdzicznoci Najwitszego Sakramentu Eucharystii, witej Ofiary Kalwarii i jej cigego, bezkrwawego odnawiania w naszej Mszy? Jezus, ktry oddaje si nam jako pokarm: poniewa Chrystus przychodzi do nas, wszystko si zmienia i w naszym wntrzu objawiaj si siy - pomoc Ducha witego - ktre wypeniaj dusz, ktre przenikaj nasze czyny, nasz sposb mylenia i odczuwania. Serce Chrystusa jest pokojem dla chrzecijanina.

Fundament oddania, o ktre prosi nas Pan, nie ogranicza si jedynie do naszych pragnie ani do naszych si, tylekro niewystarczajcych i sabych: opiera si przede wszystkim na askach uzyskanych dla nas przez Mio Serca Boga, ktry sta si Czowiekiem. Dlatego moemy i powinnimy wytrwa w naszym yciu wewntrznym dzieci naszego Ojca, ktry jest w niebie, nie dopuszczajc zniechcenia ani przygnbienia. Lubi zachca do rozwaania o tym, jak chrzecijanin w swoim zwyczajnym, powszednim yciu, w najprostszych szczegach, w zwykych okolicznociach swojego normalnego dnia, praktykuje wiar, nadziej i mio, bo wanie na tym polega istota zachowania duszy, ktra liczy na Bo pomoc i ktra w praktykowaniu tych cnt teologalnych znajduje rado, si i pogod ducha.

Takie s owoce pokoju Chrystusowego, pokoju, ktry przynosi nam Jego Najwitsze Serce. Poniewa - powiedzmy to raz jeszcze - mio Jezusa do ludzi jest niezgbionym aspektem Boego misterium, mioci Syna do Ojca i do Ducha witego. Duch wity, wi mioci midzy Ojcem i Synem, znajduje w Sowie ludzkie Serce.

Nie mona mwi o tych gwnych rzeczywistociach naszej wiary, nie dostrzegajc ograniczonoci naszego rozumu i wielkoci Objawienia. Chocia jednak nie moemy ogarn tych prawd, chocia nasz umys zadziwia si wobec nich, pokornie i mocno w nie wierzymy: wiemy, wsparci wiadectwem Chrystusa, e tak jest. e Mio, w onie Trjcy, rozlewa si na wszystkich ludzi poprzez Mio Serca Jezusowego.


170

y w Sercu Jezusa, zjednoczy si z Nim cile - oznacza wic sta si mieszkaniem Boga. Kto Mnie miuje, ten bdzie umiowany przez Ojciec mego - oznajmi nam Pan. I Chrystus, i Ojciec, w Duchu witym, przychodz do duszy i zamieszkuj w niej.

Kiedy - chocia w maym stopniu - rozumiemy te podstawowe prawdy, nasz sposb bycia si zmienia. Mamy pragnienie Boga i powtarzamy jako wasne sowa Psalmu: Boe, Ty Boe mj, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tob tskni moje ciao, jak ziemia zescha, spragniona, bez wody. A Jezus, ktry wzmaga te nasze pragnienia, wychodzi nam na spotkanie i mwi: Jesli ktos jest spragniony [...] niech przyjdzie do Mnie i pije. Ofiaruje nam swoje Serce, ebymy znaleli w nim swoje odpocznienie i swoj moc. Jeli przyjmiemy Jego wezwanie, przekonamy si, e Jego sowa s prawdziwe: nasz gd i nasze pragnienie wzmog si do tego stopnia, e zapragniemy, aby Bg ustanowi w naszym sercu miejsce swojego odpoczynku i eby nie oddala od nas swojego ciepa i swojego wiata.

Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur? - przyszedem ogie rzuci na ziemi i jake bardzo pragn, eby on ju zapon! Przybliylimy si nieco do ognia Boej Mioci; pozwlmy teraz, aby jego impuls odmieni nasze ycie, poczujmy zapa niesienia Boego ognia z jednego kraca ziemi na drugi, ukazywania go tym, ktrzy nas otaczaj: eby i oni poznali Chrystusowy pokj i wraz z nim odnaleli swoje szczcie. Chrzecijanin yjcy w zjednoczeniu z Sercem Jezusa moe mie tylko te cele: pokj w spoeczestwie, pokj w Kociele, pokj we wasnej duszy, pokj Boga, ktry si dopeni, kiedy przyjdzie do nas Jego Krlestwo.

Maryjo, Regina pacis, Krlowo pokoju, ktra miaa wiar i ktra uwierzya, e wypeni si zapowied Anioa, pom nam wzrasta w wierze, by niezachwianymi w nadziei, pogbi Mio. Bo tego chce dzi od nas Twj Syn, kiedy ukazuje nam swoje Najwitsze Serce.


Poprzedni Nastpny