Josemaría Escrivá Obras
150

Dzi, w uroczysto Boego Ciaa, rozwaamy wsplnie gbi mioci Pana, ktra sprawia, e pozosta ukryty pod postaciami sakramentalnymi i wydaje si, e syszymy na wasne uszy Jego nauki skierowane do tumw: Oto siewca wyszed sia. A gdy sia, niektre [ziarna] pady na drog, nadleciay ptaki i wydziobay je. Inne pady na miejsca skaliste, gdzie niewiele miay ziemi; i wnet powschodziy, bo gleba nie bya gboka. Lecz gdy soce wzeszo, przypaliy si i uschy, bo nie miay korzenia. Inne znowu pady midzy ciernie, a ciernie wybujay i zaguszyy je. Inne w kocu pady na ziemi yzn i plon wyday, jedno stokrotny, drugie szedziesiciokrotny, a inne trzydziestokrotny.

Ta scena jest aktualna. Teraz rwnie Boski siewca rozsiewa swoje ziarno. Dzieo zbawienia cigle si dokonuje i Pan chce si nami posuy: pragnie, aby chrzecijanie otworzyli dla Jego mioci wszystkie ziemskie drogi; zaprasza nas, ebymy swoim nauczaniem i swoim przykadem gosili Boskie ordzie a po najdalsze zaktki wiata. Prosi, aby kady z nas, jako czonek spoecznoci kocielnej i wieckiej, wiernie wypeniajc swoje powinnoci, by drugim Chrystusem i uwica swoj prac zawodow oraz obowizki wasnego stanu.

Jeli popatrzymy wok siebie, na ten wiat, ktry miujemy, poniewa jest dzieem Boga, zauwaymy, e przypowie si sprawdza: sowo Jezusa jest podne, wzbudza w wielu duszach pragnienie oddania si i wiernoci. ycie i zachowanie tych, ktrzy su Bogu, zmieniy histori, a nawet wielu z tych, ktrzy nie znaj Pana, kieruje si - nie wiedzc, by moe, o tym - ideaami zrodzonymi z chrzecijastwa.

Widzimy te, e cz ziaren pada na ziemi nieurodzajn albo midzy ciernie i osty: e istniej serca, ktre zamykaj si na wiato wiary. Ideay pokoju, pojednania, braterstwa s akceptowane i rozgaszane, lecz nierzadko zaprzeczaj im fakty. Niektrzy ludzie bezskutecznie usiuj stumi gos Boga, uniemoliwiajc jego rozprzestrzenianie si przy pomocy bezmylnej siy lub te broni mniej haaliwej, ale chyba okrutniejszej, bo znieczulajcej ducha: obojtnoci.


151

Chciabym, ebymy rozwaajc to wszystko, zdali sobie spraw z naszej misji jako chrzecijan, ebymy zwrcili oczy ku Najwitszej Eucharystii, ku Jezusowi, ktry - obecny wrd nas - ustanowi nas swoimi czonkami: vos estis corpus Christi et membra de membro, wy jestecie ciaem Chrystusa i czonkami zczonymi z innymi czonkami. Nasz Bg zdecydowa si pozosta w Tabernakulum, eby nas ywi, eby nas umacnia, eby nas przebstwia, eby dawa skuteczno naszej pracy i naszemu wysikowi. Jezus jest jednoczenie siewc, ziarnem i owocem zasiewu: Chlebem ycia wiecznego.

Ten stale odnawiany cud Najwitszej Eucharystii posiada wszystkie cechy sposobu dziaania Jezusa. Prawdziwy Bg i prawdziwy czowiek, Pan nieba i ziemi ofiaruje si nam jako pokarm w sposb najbardziej naturalny i zwyczajny. Tak wyczekuje naszej mioci od prawie dwch tysicy lat. To wiele czasu, a zarazem niewiele: poniewa tam, gdzie jest mio, dni uciekaj szybko.

Przychodzi mi na myl wzruszajcy poemat galicyjski, jedna z pieni Alfonsa X Mdrego - legenda o pewnym mnichu, ktry w swojej prostocie poprosi Najwitsz Maryj Pann, by mg zobaczy niebo, choby tylko przez chwil. Maryja spenia jego pragnienie i poczciwy mnich zosta przeniesiony do raju. Kiedy powrci, nie rozpoznawa nikogo z mieszkacw klasztoru. Jego modlitwa, ktra jemu wydaa si bardzo krtka, trwaa trzy wieki. Trzy wieki s niczym dla miujcego serca. W ten sposb tumacz sobie owe dwa tysice lat oczekiwania Pana w Eucharystii. Jest to oczekiwanie Boga, ktry miuje ludzi, ktry nas szuka, ktry kocha nas takimi, jacy jestemy - ograniczonych, egoistycznych, niestaych, ale jednak zdolnych do odkrycia Jego nieskoczonej mioci i do oddania si Mu cakowicie.

Z mioci oraz po to, by nauczy nas kocha, Jezus przyszed na ziemi i pozosta wrd nas w Eucharystii. Umiowawszy swoich na wiecie, do koca ich umiowa - tymi sowami w. Jan rozpoczyna opis tego, co si wydarzyo w ow wigili Paschy, kiedy Jezus - jak pisze w. Pawe - wzi chleb i dziki uczyniwszy, poama i rzek: "To jest Ciao moje za was [wydane]. Czycie to na moj pamitk!" Podobnie, skoczywszy wieczerz, wzi kielich, mwic: "Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czycie to, ile razy pi bdziecie, na moj pamitk!".


152

Jest to prosty i uroczysty moment ustanowienia Nowego Przymierza: Jezus znosi star ekonomi Prawa i objawia nam, e On sam bdzie treci naszej modlitwy i naszego ycia.

Zauwacie rado, jaka przepenia dzisiejsz liturgi: pochwaa pena, dwiczna i radosna. Jest to rado chrzecijanina, ktry wypiewuje nadejcie nowych czasw: Skoczya si stara Pascha, zaczyna si nowa. To, co dawne, zostaje zastpione nowym, prawda sprawia, e niknie ciemno, noc ustpuje wiatu.

Cud mioci: oto prawdziwy chleb synw. Jezus, Jednorodzony Syn Przedwiecznego Ojca, ofiaruje si nam jako pokarm. I ten sam Jezus Chrystus, ktry tutaj nas wzmacnia, oczekuje nas w niebie jako wspbiesiadnikw, wspdziedzicw i przyjaci, poniewa ci, ktrzy si posilaj Chrystusem, umr mierci ziemsk i doczesn, lecz y bd wiecznie, bowiem Chrystus jest yciem nieprzemijajcym.

Szczcie wieczne dla chrzecijanina, ktry pokrzepia si ostateczn mann Eucharystii, zaczyna si ju teraz. To, co dawne, przemino. Zostawmy z boku to, co przemijajce; niech wszystko bdzie dla nas nowe: serca, sowa i czyny.

To jest wanie Dobra Nowina. Jest to nowo, nowina, poniewa mwi nam o gbi Mioci, ktrej wczeniej nawet nie przeczuwalimy. Jest dobra, poniewa nie ma nic lepszego ni zaye zjednoczenie z Bogiem, Dobrem nad dobrami. Taka jest Dobra Nowina, poniewa w pewien sposb, ktrego nie da si opisa, jest dla nas zadatkiem ycia wiecznego.


153

Jezus ukrywa si w Najwitszym Sakramencie Otarza, ebymy odwayli si z Nim obcowa, eby by naszym pokarmem, ebymy si z Nim zjednoczyli. Mwic beze Mnie nic nie moecie, nie skaza chrzecijanina na brak skutecznoci ani te nie zobowiza go do uciliwego i mudnego poszukiwania swojej Osoby. Pozosta wrd nas, oddajc si nam cakowicie do dyspozycji.

Kiedy gromadzimy si przed otarzem, na ktrym sprawowana jest Najwitsza Ofiara Mszy; kiedy kontemplujemy Najwitsz Hosti wystawion w monstrancji albo adorujemy j ukryt w Tabernakulum, powinnimy oywia swoj wiar, myle o tym nowym yciu, ktre do nas przychodzi, i wzruszy si wobec mioci i czuoci Boga.

Trwali oni w nauce Apostow i we wsplnocie, w amaniu chleba i w modlitwach. W ten sposb Pismo wite opisuje postpowanie pierwszych chrzecijan: zgromadzeni w wierze Apostow, w doskonaej jednoci poprzez udzia w Eucharystii, jednomylni na modlitwie. Wiara, Chleb, Sowo.

Obecno Jezusa w Eucharystii jest pewn gwarancj Jego obecnoci w naszych duszach; gwarancj Jego mocy, ktra podtrzymuje wiat; Jego obietnic zbawienia, dziki ktrym rodzina ludzka - kiedy nadejdzie koniec czasw - zamieszka na wieki w Domu w niebie, wok Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha witego: Trjcy Przenajwitszej, Jedynego Boga. Gdy wierzymy w Jezusa, w Jego rzeczywist obecno pod postaciami chleba i wina, aktualizuje si caa nasza wiara.


154

Nie rozumiem, jak mona y po chrzecijasku, nie czujc potrzeby staej przyjani z Jezusem w Sowie i w Chlebie, w modlitwie i w Eucharystii. Bardzo dobrze natomiast rozumiem, dlaczego na przestrzeni wiekw kolejne pokolenia wiernych stopniowo konkretyzoway t pobono eucharystyczn. Czasem poprzez zbiorowe formy kultu, przez publiczne wyznawanie swojej wiary; innym razem poprzez milczce, ciche gesty, w witym zaciszu wityni lub w zayoci serca.

Przede wszystkim powinnimy miowa Msz wit, ktra ma stanowi centrum naszego dnia. Jeli dobrze przeyjemy Msz wit, jake potem przez reszt dnia nie trwa mylami przy Panu, z trosk o to, by nie porzuca Jego obecnoci, by pracowa, tak jak On pracowa, i kocha, tak jak On kocha? Uczmy si wic dzikowa Panu za t kolejn Jego uprzejmo: e nie chcia ogranicza swojej obecnoci do chwili sprawowania Ofiary otarza, lecz zdecydowa si pozosta w Najwitszej Hostii, ktr przechowuje si w Tabernakulum.

Wyznam wam, e dla mnie Tabernakulum zawsze byo Betani, miejscem spokojnym i pogodnym, w ktrym przebywa Chrystus, gdzie moemy opowiedzie Mu o swoich kopotach, o swoich cierpieniach, o swoich nadziejach i radociach z t sam prostot i naturalnoci, z jak rozmawiali z Nim Jego przyjaciele, Marta, Maria i azarz. Dlatego, kiedy przemierzam ulice jakiego miasta lub wsi, sprawia mi rado dostrzeenie - choby z daleka - sylwetki kocioa: to kolejne Tabernakulum, jeszcze jedna okazja, eby dusza moga uciec i chociaby tylko pragnieniem znale si przy Panu w Najwitszym Sakramencie.


155

Kiedy Pan w czasie Ostatniej Wieczerzy ustanowi Sakrament Eucharystii, bya noc, co oznajmiao - komentuje w. Jan Chryzostom - wypenienie si czasw. Na wiecie zapadaa noc, poniewa stare ryty, dawne znaki nieskoczonego miosierdzia Boga wobec ludzkoci miay zrealizowa si w sposb peny, otwierajc drog prawdziwemu witowi: nowej Passze. Eucharystia zostaa ustanowiona w nocy, przygotowujc zawczasu poranek Zmartwychwstania.

W swoim yciu rwnie powinnimy przygotowa ten wit. Wszystko, co przemijajce, co szkodliwe i niepotrzebne - zniechcenie, zwtpienie, smutek, tchrzliwo - powinno zosta odrzucone. Najwitsza Eucharystia wprowadza w ycie synw Boych Bosk nowo, powinnimy wic odpowiedzie in novitate sensus, odnowieniem caego naszego sposobu postrzegania i caego naszego postpowania. Zostao nam dane nowe rdo energii, potny korze wszczepiony w Pana. Nie moemy powrci do dawnego zaczynu - my, ktrzy posiadamy Chleb na teraz i na zawsze.


156

W dniu tego wita w miastach na caej ziemi chrzecijanie towarzysz w procesji Panu, ktry ukryty w Hostii przemierza ulice i place - tak jak w czasie swego ziemskiego ycia - wychodzc naprzeciw tym, ktrzy chc Go zobaczy, a take na spotkanie tym, ktrzy Go nie szukaj. W ten sposb Jezus raz jeszcze pojawia si wrd swoich. Jak zareagujemy na to wezwanie Nauczyciela?

Zewntrzne przejawy mioci powinny si bowiem rodzi w sercu i znajdowa swj wyraz w wiadectwie chrzecijaskiego postpowania. Skoro wic zostalimy odnowieni przez przyjcie Ciaa Paskiego, musimy ukaza to czynem. Niech nasze myli bd szczere: pene pokoju, oddania, suby. Niech nasze sowa bd prawdziwe, jasne, stosowne, zdolne pociesza i pomaga, zdolne przede wszystkim nie innym Boe wiato. Niech nasze czyny bd spjne, skuteczne, trafne; niech posiadaj bonus odor Christi, ow mi wo Chrystusow; niech przypominaj Jego sposb postpowania i ycia.

Procesja Boego Ciaa sprawia, e Chrystus staje si obecny w wioskach i miastach wiata. Jednake ta obecno - powtarzam - nie powinna by spraw jednego dnia, haasem, ktry si syszy i o ktrym si zapomina. To przejcie Chrystusa przypomina nam, e powinnimy odkrywa Go rwnie w swoich codziennych zajciach. Uroczystej procesji dzisiejszego czwartku powinna towarzyszy cicha i prosta procesja codziennego ycia kadego chrzecijanina, czowieka takiego jak inni, ale posiadajcego szczcie otrzymania wiary i Boej misji, eby postpowa w taki sposb, by odnowi ordzie Pana na ziemi. Nie brakuje nam bdw, ndz, grzechw. Bg jednak przebywa z ludmi i powinnimy pozwoli, eby si nami posugiwa i by nieustannie przechodzi pord stworze.

Bdziemy wic prosi Pana, aby pozwoli nam by duszami eucharystycznymi, aby nasze osobiste obcowanie z Nim wyraao si w radoci, w pokoju, w pragnieniu sprawiedliwoci. Uatwimy te innym rozpoznanie Chrystusa, przyczynimy si do umieszczenia Go na szczycie wszystkich ludzkich dziaa. Speni si obietnica Jezusa: A Ja, gdy zostan nad ziemi wywyszony, przycign wszystkich do siebie.


157

Powiedziaem wam na pocztku, e Jezus jest siewc. I za porednictwem chrzecijan kontynuuje swj Boy zasiew. Chrystus zaciska pszenic w swoich zranionych doniach, nasyca j swoj krwi, oczyszcza j, obmywa i rzuca w bruzd, ktr jest wiat. Rozrzuca ziarno po ziarnie, eby kady chrzecijanin w swoim wasnym rodowisku dawa wiadectwo podnoci mierci i Zmartwychwstania Pana.

Skoro jestemy w doniach Chrystusa, powinnimy nasyci si Jego odkupiecz Krwi, pozwoli, by nas rozsia, zaakceptowa swoje ycie takim, jakiego pragnie dla nas Bg. I zrozumie, e aby wyda plon, ziarno musi wpa w ziemi i obumrze. Potem wyrasta dbo i pojawia si kos. Z kosa - chleb, ktry zostanie przemieniony przez Boga w Ciao Chrystusa. W ten sposb czymy si ponownie z Jezusem, ktry by naszym siewc. Poniewa jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciao. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

Nie tramy nigdy sprzed oczu tego, e nie ma owocu, jeli wczeniej nie ma zasiewu. Dlatego trzeba hojnie rozsiewa Sowo Boe, sprawia, by ludzie poznali Chrystusa, a znajc, aknli Go. Dzisiejsza uroczysto - Boe Ciao, Chleb ycia - jest dobr okazj do rozwaenia tego godu, jaki mona dostrzec u ludzi: godu prawdy, sprawiedliwoci, jednoci i pokoju. Wobec godu pokoju powinnimy powtrzy za w. Pawem: Chrystus jest naszym pokojem, pax nostra. Pragnienie prawdy powinno nam przypomnie, e Jezus jest drog, prawd i yciem. A tym, ktrzy tskni za jednoci, powinnimy ukaza Chrystusa, ktry nas prosi, ebymy byli consummati in unum, zespoleni w jedno. Gd sprawiedliwoci powinien zaprowadzi nas do pierwotnego rda zgody midzy ludmi: bycia i czucia si dziemi Ojca oraz brami.

Pokj, prawda, jedno, sprawiedliwo. Jak trudne wydaje si czasem pokonanie przeszkd, ktre uniemoliwiaj wspycie midzy ludmi! A przecie my, chrzecijanie, jestemy powoani do dokonywania tego wielkiego cudu braterstwa: osignicia z ask Bo tego, e ludzie bd traktowa si po chrzecijasku, jedni drugich brzemiona noszc, praktykujc przykazanie mioci, ktre jest wizi doskonaoci i streszczeniem prawa.


158

Nie da si ukry, e pozostaje wiele do zrobienia. Przy pewnej okazji, patrzc, by moe, na koyszce si, dojrzae kosy, Jezus powiedzia do swoich uczniw: niwo wprawdzie wielkie, ale robotnikw mao. Procie Pana niwa, eby wyprawi robotnikw na swoje niwo. Dzi rwnie, podobnie jak wtedy, brakuje robotnikw, ktrzy chcieliby znosi ciar dnia i spiekoty. A jeli my, ktrzy pracujemy, nie bdziemy wierni, stanie si to, o czym pisze prorok Joel: Spustoszone jest pole, w aobie jest ziemia, bo spustoszone jest zboe; wysech moszcz, zwido drzewo oliwne. Zawstydcie si, rolnicy, narzekajcie, uprawiajcy winnice, z powodu pszenicy i jczmienia, bo zniko niwo polne.

Nie ma niwa, jeeli nie jest sie gotowym do zaakceptowania z hojnoscia ciaglej pracy, ktra moze okazac sie dluga i nuzaca: oranie ziemi, zasiew ziarna, dogladanie pola, zniwa i mlcka... Krlestwo Boe buduje si w historii, w czasie. Pan powierzy to zadanie nam wszystkim i nikt nie moe czu si z niego zwolniony. Adorujc dzisiaj Chrystusa i patrzc na Niego w Eucharystii, pomylmy, e jeszcze nie nadesza pora odpoczynku, e dzie pracy trwa dalej.

Napisano w Ksidze Przysw: kto ziemi uprawia, nasyci si chlebem. Sprbujmy zastosowa te sowa do spraw duchowych: ten, kto nie pracuje na Boej roli, kto nie jest wierny Boej misji oddawania si innym i pomagania im w poznaniu Chrystusa, z trudnoci zdoa zrozumie, czym jest Chleb eucharystyczny. Nikt nie szanuje tego, co go nic nie kosztowao. Aby doceni i umiowa Najwitsz Eucharysti, trzeba przeby drog Chrystusa: by ziarnem, umrze dla siebie samego, zmartwychwsta do peni ycia i wyda obfity plon - stokrotny!

Ta droga streszcza si w jednym jedynym sowie: miowa. Miowa - to znaczy mie wielkie serce, wspczu troskom tych, ktrzy nas otaczaj, umie przebacza i by wyrozumiaym: powici si razem z Chrystusem za wszystkie dusze. Jeli sercem bdziemy miowa Chrystusa, nauczymy si suy i bdziemy broni prawdy w sposb jasny i z mioci. eby miowa w ten sposb, potrzeba, by kady z nas usun z wasnego ycia wszystko to, co przeszkadza yciu Chrystusa w nas: przywizanie do wasnej wygody, pokus egoizmu, skonno do popisywania si. Tylko odtwarzajc w sobie ycie Chrystusa, bdziemy mogli przekaza je innym; tylko dowiadczywszy, jak obumiera pszeniczne ziarno, bdziemy mogli pracowa w gbi ziemi, przemieniajc j od wewntrz i czynic j podn.


159

Czasami pojawi si, by moe, pokusa, by pomyle, e to wszystko jest pikne, tak jak pikny jest nierealny sen. Mwiem wam o odnowieniu wiary i nadziei; bdcie niezomni, majc absolutn pewno, e nasze nadzieje zostan spenione w nadmiarze, dziki wspaniaym dzieom Boga. Niezbdne jest jednak, bymy naprawd trwali mocno w chrzecijaskiej cnocie nadziei.

Nie przyzwyczajajmy si do cudw, ktre dokonuj si na naszych oczach: do zadziwiajcego faktu, e Pan zstpuje codziennie na rce kapana. Jezus chce, ebymy czuwali, ebymy przekonali si o wielkoci Jego mocy i ebymy usyszeli na nowo Jego obietnic: venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum, jeeli pjdziecie za Mn, uczyni was rybakami ludzi; bdziecie skuteczni i przyprowadzicie dusze do Boga. Powinnimy wic zaufa tym sowom Pana: wej do odzi, chwyci za wiosa, podnie agle i wyruszy na to morze wiata, ktre Chrystus daje nam jako dziedzictwo. Duc in altum et laxate retia vestra in capturam, wypy na gbi i zarzucie swoje sieci na pow.

Zapa apostolski, ktry Chrystus zoy w naszych sercach, nie powinien sabn - wygasa - z powodu faszywej pokory. Skoro prawd jest, e posiadamy wasne ndze, prawd jest rwnie, e Pan liczy si z naszymi bdami. Nie umyka Jego miosiernemu spojrzeniu to, e my, ludzie, jestemy stworzeniami ograniczonymi, posiadamy saboci, niedoskonaoci, mamy skonno do grzechu. Nakazuje nam jednak walczy, uzna swoje wady; nie po to, ebymy si przelkli, lecz ebymy aowali i wzmagali w sobie pragnienie poprawy.

Poza tym musimy zawsze pamita, e jestemy tylko narzdziami: Kime jest Apollos? Albo kim jest Pawe? Sugami, przez ktrych uwierzylicie wedug tego, co kademu da Pan. Ja siaem, Apollos podlewa, lecz Bg da wzrost. Nauka, ordzie, ktre mamy szerzy, ma swoj wasn, nieskoczon podno, ktra nie jest nasza, lecz Chrystusa. To samemu Bogu zaley, by dokonywa dziea zbawienia, by odkupia wiat.


160

Tak wic - wiara, bez pozwalania na to, by opanowao nas zniechcenie; nie ograniczajmy si do czysto ludzkich kalkulacji. eby pokona przeszkody, trzeba zacz od pracy, powicajc si cakowicie swoim zadaniom, aby sam wysiek prowadzi nas do przecierania nowych szlakw. Oto panaceum na wszelkie trudnoci: wito osobista, oddanie si Panu.

By witym - to y tak, jak nasz Ojciec Niebieski postanowi, ebymy yli. Powiecie mi, e to trudne. Tak, to bardzo wzniosy idea. Ale jest to zarazem atwe: jest w zasigu rki. Kiedy jaka osoba zachoruje, zdarza si czasem, e nie mona znale dla niej lekarstwa. W sprawach nadprzyrodzonych tak si nie dzieje. Lekarstwo zawsze jest blisko - to Chrystus obecny w Najwitszej Eucharystii, ktry daje nam take swoj ask w pozostaych sakramentach, ktre ustanowi.

Powtrzymy, sowem i czynem: "Panie, w Tobie pokadam ufno, wystarczy mi Twoja zwyczajna Opatrzno, Twoja codzienna pomoc”. Nie mamy powodu, by prosi Boga o wielkie cuda. Powinnimy natomiast baga, eby przymnoy nam wiary, eby owieci nasz rozum, eby umocni nasz wol. Jezus zawsze trwa przy nas; zawsze te postpuje zgodnie z tym, kim jest.

Od pocztku swojego przepowiadania przestrzegaem was przed faszywym przebstwieniem. Niech nie niepokoi ci poznanie siebie takim, jakim jeste: ulepionym z gliny. Niech ci to nie martwi. Bo ty i ja jestemy dziemi Boga - i to jest dobre przebstwienie - wybranymi odwiecznie przez Boe wezwanie: w Chrystusie bowiem wybra nas przed zaoeniem wiata, abymy byli wici i nieskalani przed Jego obliczem. My, ktrzy naleymy w sposb szczeglny do Boga, ktrzy jestemy Jego narzdziami pomimo swoich osobistych ndz, bdziemy skuteczni, jeli tylko nie utracimy wiadomoci wasnej saboci. Pokusy daj nam pozna rozmiar tej saboci.

Jeli czujecie zniechcenie, dowiadczajc - moe w sposb szczeglnie ywy - wasnej maoci, to pora odda si cakowicie, z ulegoci, w rce Boga. Opowiadaj, e pewnego dnia na spotkanie Aleksandra Wielkiego wyszed jaki ebrak, proszc go o jamun. Aleksander zatrzyma si i rozkaza, aby uczyniono go zarzdc piciu miast. Biedak, zmieszany i oszoomiony, zawoa: "Ja nie prosiem o tyle!”. A Aleksander odpowiedzia: "Ty prosie wedug tego, kim jeste; ja ci daj wedug tego, kim ja jestem”.

Nawet w chwilach, w ktrych gbiej dostrzegamy wasne ograniczenia, moemy i powinnimy patrze na Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha witego, wiedzc, e jestemy uczestnikami ycia Boego. Nie ma nigdy dostatecznych powodw, by oglda si wstecz: Pan jest u naszego boku. Musimy by wierni, lojalni, wypenia swoje obowizki, znajdujc w Jezusie mio i zacht do zrozumienia pomyek innych i przezwyciania swoich wasnych bdw. W ten sposb wszystkie upadki - twoje, moje i innych ludzi - bd rwnie wsparciem dla Krlestwa Chrystusowego.

Uznajmy swoje choroby, ale wierzmy w moc Bo. Optymizm, rado, mocne przekonanie, e Pan chce si nami posuy, powinny cechowa ycie chrzecijaskie. Jeli czujemy si czci Kocioa witego, jeli mamy wiadomo, e podtrzymuje nas niewzruszona skaa Piotra i dziaanie Ducha witego, zdecydujemy si w kadej chwili wypenia drobne powinnoci: co dzie troch zasiewa. A spichlerze nie pomieszcz ziarna.


161

Zakoczmy ten czas modlitwy. Pamitajcie - rozkoszujc si w gbi duszy nieskoczon dobroci Bo - e dziki sowom Konsekracji Chrystus stanie si rzeczywicie obecny w Hostii, ze swoim Ciaem, Krwi, Dusz i Bstwem. Adorujcie Go ze czci i pobonoci; odnwcie w Jego obecnoci szczere ofiarowanie swojej mioci; powiedzcie Mu bez lku, e Go kochacie; podzikujcie Mu za ten tak peen czuoci codzienny dowd miosierdzia i wzmagajcie w sobie pragnienie przystpowania z ufnoci do Komunii witej. Zadziwia mnie ta tajemnica Mioci: Pan wybiera moje ndzne serce jako swj tron, eby mnie nie opuszcza, jeli tylko ja sam nie oddal si od Niego.

Pocieszeni obecnoci Chrystusa, posileni Jego Ciaem, bdziemy wierni w tym yciu doczesnym, a potem w niebie, obok Jezusa i Jego Matki, zostaniemy nazwani zwycizcami. Gdzie jest, o mierci, twoje zwycistwo? Gdzie jest, o mierci, twj ocie? Bogu niech bd dziki za to, e da nam odnie zwycistwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.


Poprzedni Nastpny