Josemaría Escrivá Obras
127

Dzieje Apostolskie, opowiadajc nam o wydarzeniach majcych miejsce w dniu Pidziesitnicy, w ktrym Duch wity zstpi na uczniw naszego Pana w postaci jzykw ognia, czyni nas uczestnikami wielkiego objawienia si mocy Boej, od ktrego Koci rozpocz swoj drog wrd narodw. Zwycistwo, ktre Chrystus - poprzez swoje posuszestwo, powicenie na Krzyu oraz Zmartwychwstanie - odnis nad mierci i nad grzechem, objawio si wwczas w caej swej Boskiej jasnoci.

Uczniowie, ktrzy byli ju wiadkami chway Zmartwychwstaego, dowiadczyli w sobie mocy Ducha witego: ich umysy i serca otworzyy si na nowe wiato. Szli za Chrystusem i przyjmowali z wiar Jego nauk, ale nie zawsze byli w stanie zgbi do koca jej sens: konieczne byo przyjcie Ducha prawdy, ktry sprawi, e wszystko zrozumieli. Wiedzieli, e tylko w Jezusie mog znale sowa ycia wiecznego i byli gotowi i za Nim i odda za Niego ycie. Byli jednak sabi i kiedy nadesza godzina prby, uciekli, zostawili Go samego. W dniu Pidziesitnicy wszystko to mino: Duch wity, ktry jest Duchem mstwa, uczyni ich niezachwianymi, pewnymi, odwanymi. Sowo Apostow, silne i poruszajce, rozbrzmiewa na ulicach i placach Jerozolimy.

Mczyni i kobiety, ktrzy przybywszy z najrniejszych okolic, zapeniaj w tych dniach miasto, suchaj z zadziwieniem. Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkacy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych czci Libii, ktre le blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, ydzi oraz prozelici, Kreteczycy i Arabowie - syszymy ich goszcych w naszych jzykach wielkie dziea Boe. Te cuda, ktre dokonuj si na ich oczach, ka im uwanie sucha nauczania Apostow. Ten sam Duch wity, ktry dziaa w uczniach Pana, dotkn rwnie ich serc i po-prowadzi ich ku wierze.

w. ukasz opowiada nam, e po tym, jak w. Piotr przemwi, ogaszajc Zmartwychwstanie Chrystusa, wielu z tych, ktrzy ich otaczali, przybliyo si, pytajc: C mamy czyni, bracia? Aposto im odpowiedzia: Nawrccie sie [...] i niech kady z was ochrzci si w imi Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechw waszych, a wemiecie w darze Ducha witego. Owego dnia przyczyo si do Kocioa - mwi na koniec wity tekst - okoo trzech tysicy osb.

Uroczyste zstpienie Ducha witego w dniu Pidziesitnicy nie byo wydarzeniem odosobnionym. W Dziejach Apostolskich nie ma prawie strony, na ktrej by si nie mwio o Nim i o dziaaniu, poprzez ktre prowadzi On, kieruje i oywia ycie oraz dziea pierwotnej wsplnoty chrzecijaskiej: to z Jego natchnienia mwi w. Piotr, to On utwierdza uczniw w wierze, On przypiecztowuje swoj obecnoci powoanie pogan, On wysya Szawa i Barnab w dalekie strony, aby otworzy nowe drogi nauce Chrystusa. Jednym sowem, Jego obecno i dziaanie rzdzi wszystkim.


128

Ta gboka rzeczywisto, ktr ukazuje nam tekst Pisma witego, nie jest wspomnieniem przeszoci, zotym wiekiem Kocioa, ktry naley do odlegej historii. Jest to - pomimo ndz i grzechw kadego z nas - take rzeczywisto Kocioa dzisiejszego i Kocioa wszystkich czasw. Ja za bd prosi Ojca - oznajmi Pan swoim uczniom - a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami by na zawsze. Jezus dotrzyma swych obietnic: zmartwychwsta, wstpi do nieba, i w jednoci z Przedwiecznym Ojcem zsya nam Ducha witego, aby nas uwica i dawa nam ycie.

Moc i potga Boga rozjaniaj oblicze ziemi. Duch wity nadal wspomaga Koci Chrystusowy, aby by on - zawsze i we wszystkim - znakiem podniesionym dla narodw, zwiastujcym ludzkoci askawo i mio Boga. Choby nasze ograniczenia byy wielkie, to my, ludzie, moemy z nadziej spoglda w niebo i napenia si radoci: Bg nas miuje i wyzwala nas z naszych grzechw. Obecno i dziaanie Ducha witego w Kociele s gwarancj i zadatkiem wiecznego szczcia, tej radoci i tego pokoju, ktre daje nam Bg.

My rwnie, tak jak owi pierwsi, ktrzy zbliyli si do w. Piotra w dniu Pidziesitnicy, zostalimy ochrzczeni. W Chrzcie nasz Ojciec Bg wzi w posiadanie nasze ycie, wczy nas w Chrystusa i zesa nam Ducha witego. Pan - mwi Pismo wite - zbawi nas przez obmycie odradzajce i odnawiajce w Duchu witym, ktrego wyla na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abymy, usprawiedliwieni Jego ask, stali si w nadziei dziedzicami ycia wiecznego.

Natomiast dowiadczenie naszej saboci i naszych bdw; zgorszenie, jakie moe zosta wywoane przez bolesny obraz maoci, a nawet niegodziwoci niektrych z tych, ktrzy mieni si chrzecijanami; pozorne niepowodzenie lub mylne ukierunkowanie pewnych przedsiwzi apostolskich - wszystko to, jako dowiadczenie rzeczywistoci grzechu i ludzkiej ograniczonoci, moe stanowi prb dla naszej wiary i sprawi, e pojawi si pokusa oraz zwtpienie: gdzie jest moc i potga Boga? Jest to chwila, w ktrej trzeba zareagowa, praktykowa w sposb czystszy i bardziej intensywny nasz nadziej, a w zwizku z tym stara si, aby nasza wierno bya bardziej niezachwiana.


129

Pozwlcie, e opowiem o pewnym zdarzeniu z mojego osobistego ycia, ktre miao miejsce przed wielu laty. Pewnego dnia jeden z moich przyjaci, o dobrym sercu, ale bez wiary, powiedzia do mnie, wskazujc na map wiata: Prosz popatrze: od pnocy do poudnia, od wschodu do zachodu. Zapytaem: Na co mam popatrze? Jego odpowied brzmiaa: Na porak Chrystusa. Tyle wiekw zabiegania o to, by przenikn ycie ludzi Jego nauk i prosz popatrze na wyniki... W pierwszej chwili napeniem si smutkiem: rzeczywicie, to wielki bl rozway, e wielu jest jeszcze takich, ktrzy nie znaj Pana i e nawet wrd tych, ktrzy go znaj, wielu jest takich, ktrzy yj tak, jakby Go nie znali.

To wraenie trwao jednak tylko przez chwil, ustpujc miejsca mioci i wdzicznoci, gdy Chrystus zechcia uczyni kadego czowieka dobrowolnym wsppracownikiem swojego odkupieczego dziea. Nie odnis poraki: Jego nauka i Jego ycie nieustannie zapadniaj wiat. Dokonane przez Niego odkupienie jest wystarczajce i przeobfite.

Bg nie chce niewolnikw, lecz dzieci. I szanuje nasz wolno. Zbawienie nadal si dokonuje i my w nim uczestniczymy: wol Chrystusa jest, abymy - zgodnie z mocnymi sowami w. Pawa - w swoim ciele, w swoim yciu dopeniali braki udrk Chrystusa, pro Corpore eius, quod est Ecclesia, dla dobra Jego Ciaa, ktrym jest Koci.

Warto postawi wszystko na jedn kart, odda si cakowicie, aby odpowiedzie na mio i zaufanie, jakie pokada w nas Bg. Warto przede wszystkim zdecydowa si powanie potraktowa nasz chrzecijask wiar. Odmawiajc Credo, wyznajemy wiar w Boga Ojca Wszechmogcego; w Jego Syna, Jezusa Chrystusa, ktry umar i zmartwychwsta; w Ducha witego, Pana i Oywiciela. Wyznajemy, e Koci, jeden, wity, powszechny i apostolski, jest Ciaem Chrystusa oywianym przez Ducha witego. Cieszymy si z odpuszczenia grzechw i z nadziei przyszego zmartwychwstania. Czy jednak prawdy te przenikaj do gbi naszego serca, czy moe pozostaj na ustach? Boe ordzie zwycistwa, radoci i pokoju Pidziesitnicy musi by niezachwianym fundamentem sposobu mylenia, dziaania i ycia kadego chrzecijanina.


130

Non est abbreviata manus Domini, rka Boa nie staa si krtsza: Bg nie jest dzi mniej potny ni w innych czasach ani te Jego mio do ludzi nie jest mniej prawdziwa. Nasza wiara uczy nas, e cae stworzenie, ruch ziemi i cia niebieskich, prawe dziaania ludzi i cokolwiek jest pozytywnego w biegu historii - jednym sowem wszystko pochodzi od Boga i ku Bogu jest skierowane.

Dziaanie Ducha witego moe pozosta dla nas niezauwaone, poniewa Bg nie daje nam pozna swoich planw, a grzech czowieka znieksztaca i pomniejsza Boe dary. Wiara przypomina nam jednak, e Pan dziaa nieustannie: to On nas stworzy i podtrzymuje nas w istnieniu; On swoj ask prowadzi cae stworzenie ku wolnoci i chwale dzieci Boych.

Dlatego te tradycja chrzecijaska strecia postaw, jak powinnimy przyj wobec Ducha witego, w jednym jedynym pojciu: ulego. By wraliwym na to, co Duch wity czyni wok nas i w nas samych: na charyzmaty, jakie rozdziela, na ruchy i instytucje, ktre wzbudza, na uczucia i decyzje, ktre z Jego natchnienia rodz si w naszych sercach. Duch wity realizuje w wiecie dziea Boe, jest - jak mwi hymn liturgiczny - dawc ask, wiatoci serc, gociem duszy, odpoczynkiem w pracy, utuleniem w paczu. Bez Jego pomocy nie ma w czowieku nic niewinnego ani wartociowego, poniewa On obmywa to, co nieczyste, leczy to, co chore, rozpala to, co zimne, prowadzi to, co zbkane, wiedzie wszystkich ludzi do przystani zbawienia i wiecznego szczcia.

Ta nasza wiara w Ducha witego ma by jednak pena i cakowita: nie jest to jakie mgliste przekonanie o Jego obecnoci w wiecie, jest to pene wdzicznoci przyjcie znakw i rzeczywistoci, z ktrymi w sposb szczeglny zechcia zwiza swoj moc. Kiedy przyjdzie Duch Prawdy - zapowiedzia Jezus - On mnie otoczy chwa, poniewa z mojego wemie i wam objawi. Duch wity jest Duchem posanym przez Chrystusa dla dokonania w nas uwicenia, ktre Pan wysuy nam na ziemi.

Nie moe by zatem wiary w Ducha witego, jeli nie ma wiary w Chrystusa, w nauk Chrystusa, w sakramenty Chrystusa, w Koci Chrystusa. Nie dziaa w sposb spjny z wiar chrzecijask, nie wierzy naprawd w Ducha witego ten, kto nie kocha Kocioa; kto nie darzy go zaufaniem; kto lubuje si w wytykaniu brakw i ogranicze tym, ktrzy go reprezentuj; kto osdza go z zewntrz i nie potrafi czu si jego dzieckiem. Przychodzi mi na myl rozwaanie o tym, jak niesychanie istotne i przeobfite jest dziaanie Boskiego Pocieszyciela w czasie, gdy kapan odnawia ofiar Kalwarii, sprawujc Msz wit na naszych otarzach.


131

My, chrzecijanie, przechowujemy wielkie skarby aski w naczyniach glinianych. Bg powierzy swoje dary kruchej i sabej wolnoci czowieka i - chocia moc Pana rzeczywicie nas wspomaga - nasza podliwo, nasze wygodnictwo i nasza duma czasem j odrzucaj i sprawiaj, e popadamy w grzech. Przy wielu okazjach, od ponad wier wieku, odmawiajc Credo i wyznajc swoj wiar w Bosko jednego, witego, powszechnego i apostolskiego Kocioa, dodaj: mimo wszystko. Gdy wspominam o tym swoim zwyczaju i kto pyta, co mam na myli, odpowiadam: twoje i moje grzechy.

Wszystko to jest prawd, lecz w adnym razie nie upowania do tego, by osdza Koci na sposb ludzki, bez teologalnej cnoty wiary, zwracajc uwag jedynie na wiksz lub mniejsz cnotliwo konkretnych duchownych bd niektrych chrzecijan. Takie postpowanie oznacza zatrzymanie si na tym, co powierzchowne. Najwaniejsze w Kociele jest dostrzeenie nie tego, jaka jest nasza ludzka odpowied, ale tego, co robi Bg. To jest wanie Koci: Chrystus obecny wrd nas; Bg, ktry przychodzi do ludzi, aby ich zbawi, powoujc nas poprzez swoje objawienie, uwicajc nas swoj ask, podtrzymujc nas poprzez swoj nieustann pomoc w maych i wielkich potyczkach codziennego ycia.

Moe doj do tego, e nie bdziemy mie zaufania do ludzi, a kady z nas powinien raczej nie mie zaufania do samego siebie i wieczy kady dzie sowami mea culpa, gbokim i szczerym aktem skruchy. Ale nie mamy prawa wtpi w Boga. A wtpienie w Koci, w jego Boskie pochodzenie, w zbawcz skuteczno Jego nauczania i sakramentw jest wtpieniem w samego Boga i niepen wiar w prawdziwo przyjcia Ducha witego.

Przed ukrzyowaniem Chrystusa - pisze w. Jan Chryzostom - nie byo zadnego pojednania. A kiedy nie bylo pojednania, nie byl tez poslany Duch Swiety... Nieobecno Ducha witego bya znakiem Boego gniewu. Teraz, kiedy widzisz Go w peni posanym, nie wtp w pojednanie. Jeliby jednak zapytali: Gdzie jest teraz Duch wity? Mona by mwi o Jego obecnoci, kiedy dokonyway si cuda, kiedy wskrzeszano z martwych i uzdrawiano trdowatych. Jak dowiedzie sie teraz, ze jest naprawde obecny? Nie martwcie sie. Wykaze wam, ze Duch Swiety takze teraz jest wsrd nas obecny...

Gdyby nie istnia Duch wity, nie moglibymy powiedzie: "Panie, Jezu”, poniewa nikt nie moe wzywa Jezusa jako Pana, jeli nie ma w nim Ducha witego (1 Kor 12, 3). Gdyby nie istnia Duch wity, nie moglibymy si modli z ufnoci, a przecie modlc si, mwimy: "Ojcze nasz, ktry jeste w niebie” (Mt 6, 9). Gdyby nie istnia Duch wity, nie moglibymy nazywa Boga Ojcem. Skd to wiemy? Poniewa Aposto uczy nas: "Na dowd tego, e jestecie synami, Bg wysa do serc naszych Ducha Syna swego, ktry woa: Abba, Ojcze!” (Ga 4, 6).

Kiedy wic wzywasz Boga Ojca, pamitaj, e to Duch wity poruszy twoj dusz i da ci t modlitw. Gdyby nie istnia Duch wity, w Kociele nie byoby adnego sowa mdroci ani nauki, poniewa jest napisane: "dany jest przez Ducha dar mdroci sowa” (1 Kor 12, 8)... Gdyby Duch wity nie by obecny, nie istniaby Koci. Skoro jednak Koci istnieje, pewne jest, e nie brakuje Ducha witego
.

Powtarzam, e pomimo ludzkich brakw i ogranicze Koci jest wanie znakiem i w pewien sposb - nie w cisym sensie, w jakim dogmatyka definiuje istot siedmiu sakramentw Nowego Przymierza - uniwersalnym sakramentem obecnoci Boga w wiecie. By chrzecijaninem znaczy by odrodzonym przez Boga i posanym do ludzi, aby gosi im zbawienie. Gdybymy mieli mocn i yw wiar i gdybymy odwanie gosili Chrystusa, zobaczylibymy, e na naszych oczach dokonuj si cuda podobne do tych z czasw apostolskich.

Bo dzisiaj rwnie odzyskuj wzrok lepi, ktrzy utracili zdolno patrzenia w niebo i kontemplowania wspaniaoci Boych; odzyskuj swobod chromi i uomni, skrpowani swoimi namitnociami, ktrych serca nie umiay ju kocha; przywraca si such guchym, ktrzy nie chcieli nic wiedzie o Bogu; sprawia si te, e zaczynaj mwi niemi, ktrych jzyk by na uwizi, gdy nie chcieli wyzna swoich poraek; wskrzesza si martwych, w ktrych grzech zniszczy ycie. Raz jeszcze dowiadczamy, e zywe [...] jest sowo Boe, skuteczne i ostrzejsze ni wszelki miecz obosieczny. I podobnie jak pierwsi chrzecijanie cieszymy si, podziwiajc moc Ducha witego i Jego dziaanie w umysach i woli stworze.


132

Postrzegam wszystkie wydarzenia - te z ycia kadego czowieka i w pewien sposb te wane punkty zwrotne historii - jako kolejne wezwania skierowane przez Boga do ludzi, aby stawili czoo prawdzie, a take jako okazje dla nas, chrzecijan, abymy przez swoje czyny i sowa, wspierani ask, gosili Ducha, do ktrego przynaleymy.

Kade pokolenie chrzecijan powinno odkupia, powinno uwica swoje wasne czasy. W tym celu musi rozumie i dzieli pragnienia innych, podobnych sobie, ludzi, aby ukazywa im, przy pomocy daru jzykw, jak powinni odpowiedzie na dziaanie Ducha witego, na nieustanne wylewanie si bogactw Boego Serca. My, chrzecijanie, mamy w tych dniach gosi wiatu, z ktrego pochodzimy i w ktrym yjemy, stare i nowe ordzie Ewangelii.

Nie jest prawd, jakoby wszyscy dzisiejsi ludzie - tak w ogle, razem wzici - byli zamknici albo obojtni na to, czego wiara chrzecijaska naucza na temat przeznaczenia i istnienia czowieka. Nie jest te prawd, e ludzie w obecnych czasach zajmuj si wycznie sprawami tej ziemi i nie obchodzi ich patrzenie w niebo. Mimo e nie brakuje ideologii, ktre s zamknite - ani osb, ktre je podtrzymuj - istniej w naszych czasach zarwno wzniose pragnienia, jak i postawy niegodziwe, bohaterstwo i tchrzostwo, nadzieje i rozczarowania; osoby, ktre marz o nowym, sprawiedliwszym i bardziej ludzkim wiecie, oraz te, ktre - moe zawiedzione porak swych pierwszych ideaw - szukaj ucieczki w egoizmie dcym wycznie do wasnego spokoju albo w trwaniu w bdzie.

Wszystkim tym mczyznom i wszystkim tym kobietom, gdziekolwiek si znajduj, w ich chwilach uniesienia lub w momentach kryzysu i poraki, powinnimy zanie uroczyste i stanowcze przesanie w. Piotra, wygoszone w dniach, ktre nastpiy po Pidziesitnicy: Jezus jest kamieniem wgielnym, Odkupicielem; jest wszystkim w naszym yciu, poniewa poza Nim nie dano ludziom pod niebem adnego innego imienia, w ktrym moglibymy by zbawieni.


133

Powiedziabym, e wrd darw Ducha witego znajduje si jeden, ktrego wszyscy chrzecijanie potrzebuj w sposb szczeglny: dar mdroci. Pozwalajc nam pozna Boga i zasmakowa w Nim, daje nam on zdolno osdzania w sposb prawdziwy sytuacji i spraw tego ycia. Gdybymy byli konsekwentni w naszej wierze, to spogldajc dookoa siebie i kontemplujc obraz historii i wiata, musielibymy poczu, e w naszym sercu budz si te same uczucia, ktre oywiay serce Jezusa: a widzc tumy ludzi, litowa si nad nimi, bo byli znkani i porzuceni, jak owce nie majce pasterza.

Nie chodzi o to, e chrzecijanin nie dostrzega tego wszystkiego, co w ludzkiej kondycji jest dobre, e nie docenia godziwych radoci, e nie podziela ziemskich pragnie i ideaw. Przeciwnie, odczuwa to wszystko w samym wntrzu swojej duszy, podziela to i przeywa w sposb szczeglnie dogbny, bowiem lepiej ni ktokolwiek inny zna gbokoci ludzkiego ducha.

Wiara chrzecijaska nie osabia ducha ani nie ogranicza szlachetnych de duszy, poniewa je wzmacnia, ukazujc ich prawdziwy i najbardziej autentyczny sens: nie jestemy przeznaczeni do jakiegokolwiek szczcia, gdy zostalimy powoani do zgbienia wewntrznego ycia Boga, do poznania i miowania Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha witego, a w Trjcy i w Jednoci Boga - wszystkich aniow i wszystkich ludzi.

Oto wielka zuchwao wiary chrzecijaskiej: gosi warto i godno ludzkiej natury i twierdzi, e dziki asce, ktra wynosi nas do porzdku nadprzyrodzonego, zostalimy stworzeni do osignicia godnoci dzieci Boych. Rzeczywicie, niepojta byaby to zuchwao, gdyby nie opieraa si na zbawczym postanowieniu Boga Ojca; gdyby nie zostaa przypiecztowana krwi Chrystusa i gdyby nie umacniao jej i nie umoliwiao nieustanne dziaanie Ducha witego.

Mamy y wiar, wzrasta w wierze do takiego stopnia, by o kadym z nas, o kadym chrzecijaninie, mona byo powiedzie to, co napisa przed wiekami jeden z wielkich Doktorw Kocioa Wschodniego: Podobnie jak przezroczyste, jasne ciaa pod wpywem promieni wiata staj si byszczce i promieniuj blaskiem, dusze wyniesione i owiecone przez Ducha witego rwnie staj si duchowe i przekazuj innym wiato aski. Od Ducha witego pochodzi poznanie rzeczy przyszych, zrozumienie tajemnic, pojcie ukrytych prawd, rozdzielanie darw, bycie obywatelem nieba, rozmowa z anioami. Od Niego pochodzi rado, ktra nigdy si nie koczy, wytrwanie w Bogu, podobiestwo do Boga i najwzniolejsza rzecz, o jakiej mona pomyle: stanie si Bogiem.

wiadomo wielkoci godnoci ludzkiej - wynikajcej w sposb najwzniolejszy i niewypowiedziany z naszego synostwa Boego, otrzy-manego przez ask - wraz z pokor stanowi u chrzecijanina jedno, gdy to nie nasze siy nas zbawiaj i daj nam ycie, lecz aska Boa. O tej prawdzie nie mona nigdy zapomina, poniewa wwczas przebstwienie zostaoby wypaczone i przemienioby si w zarozumiao, w pych i - prdzej czy pniej - w zaamanie duchowe spowodowane dowiadczeniem wasnej maoci i saboci.

Czy odwa si powiedzie: jestem wity? - pyta w. Augustyn. - Gdybym powiedzia "wity” jako uwicajcy i nie potrzebujcy nikogo, kto by mnie uwica, bybym pyszakiem i kamc. Jeli jednak przez "wity” rozumiemy kogo uwiconego, jak to mona przeczyta w Ksidze Kapaskiej: bdcie wici, bo ja, Bg, jestem wity, wwczas rwnie ciao Chrystusa, a do ostatniego czowieka zamieszkujcego krace ziemi, wraz ze swoj Gow i podlegajc swojej Gowie, niech miao mwi: jestem wity.

Kochajcie Trzeci Osob Trjcy Przenajwitszej: nasuchujcie w swoim wntrzu Boych porusze - tych zacht, tych upomnie; przemierzajcie ziemi w wietle rozlanym w waszej duszy, a Bg nadziei napeni nas wszelkiego rodzaju pokojem, aby ta nadzieja zawsze coraz bardziej w nas wzrastaa, dziki mocy Ducha witego.


134

y wedug Ducha witego - to y wiar, nadziej i mioci; pozwoli, aby Bg wzi nas w posiadanie, przemieni do gbi nasze serca i uczyni je na swoj miar. Dojrzae, gbokie i prne ycie chrzecijaskie jest czym, czego si nie improwizuje, gdy jest ono owocem wzrastania w nas aski Boej. Dzieje Apostolskie opisuj ycie pierwotnej gminy chrzecijaskiej krtkim, ale penym treci zdaniem: Trwali oni w nauce Apostow i we wsplnocie, w amaniu chleba i w modlitwie.

Tak yli pierwsi chrzecijanie i tak powinnimy y my. Rozwaanie nauki wiary, eby j sobie przyswoi; spotykanie si z Chrystusem w Eucharystii; osobisty dialog - modlitwa bez anonimowoci, twarz w twarz z Bogiem powinny stanowi najgbsz istot naszego postpowania. Jeli tego zabraknie, to bdzie, by moe, pena erudycji refleksja, wiksza lub mniejsza aktywno, naboestwa i praktyki, ale nie bdzie autentycznego ycia chrzecijaskiego, gdy zabraknie utosamienia si z Chrystusem, prawdziwego uczestnictwa w Boskim dziele zbawienia.

Ta nauka odnosi si do kadego chrzecijanina, poniewa wszyscy zostalimy jednakowo powoani do witoci. Nie ma chrzecijan drugiej kategorii, zobowizanych do praktykowania jedynie spyconej wersji Ewangelii. Wszyscy przyjlimy ten sam Chrzest i chocia istnieje szeroka rnorodno charyzmatw i ludzkich sytuacji, to jeden i ten sam jest Duch, ktry rozdziela Boe dary, jedna i ta sama jest wiara, jedna i ta sama jest nadzieja, jedna i ta sama jest mio.

Moemy wic potraktowa postawione przez Apostoa pytanie: Czy nie wiecie, ecie wityni Boga i e Duch Boy mieszka w was? jako skierowane do nas i przyj je jako zaproszenie do bardziej osobistego i bezporedniego obcowania z Bogiem. Niestety, Pocieszyciel jest dla wielu chrzecijan Wielkim Nieznajomym: imieniem, ktre si wymawia, ale ktre nie odnosi si do kogo konkretnego - jednej z trzech Osb Jedynego Boga - z kim si rozmawia i kim si yje.

Tymczasem trzeba, abymy obcowali z Nim z wytrwa prostot i z ufnoci, tak jak uczy nas, poprzez liturgi, Koci. Wwczas poznamy lepiej naszego Pana, a zarazem zdamy sobie peniej spraw z niezmierzonego daru, jaki stanowi nazywanie si chrzecijaninem: dostrzeemy ca wielko i ca prawd tego przebstwienia, tego uczestnictwa w yciu Boym, o ktrym mwiem ju wczeniej.

Poniewa Duch wity nie jest artyst, ktry szkicuje w nas Bo substancj, tak jakby On sam by czym od niej rnym, nie w ten sposb prowadzi nas do podobiestwa z Bogiem; On sam, ktry jest Bogiem i od Boga pochodzi, odciska si w sercach, ktre Go przyjmuj, jak piecz na wosku i w ten sposb, poprzez udzielanie samego siebie i podobiestwo, nadaje naturze ponownie pikno Boskiego wzoru i przywraca w czowieku obraz Boga.


135

Dla skonkretyzowania, chociaby w sposb bardzo oglny, stylu ycia, ktry pozwoli nam obcowa z Duchem witym, a wraz z Nim take z Ojcem i z Synem, i y w zayoci z Pocieszycielem, moemy skupi si na trzech podstawowych zasadach: ulego - powtarzam - ycie modlitw i zjednoczenie z Krzyem.

Po pierwsze - ulego, poniewa Duch wity jest tym, ktry poprzez swoje natchnienia nadaje nadprzyrodzony ton naszym mylom, pragnieniom i uczynkom. To On skania nas do przyjcia nauki Chrystusa i do dogbnego jej przyswojenia; On daje nam wiato do uwiadomienia sobie naszego osobistego powoania oraz si do wypenienia wszystkiego, czego oczekuje Bg. Jeli bdziemy ulegli wobec Ducha witego, obraz Chrystusa bdzie w nas coraz wyraniejszy i z kadym dniem bdziemy si coraz bardziej przyblia do Boga Ojca. Albowiem wszyscy ci, ktrych prowadzi Duch Boy, s synami Boymi.

Jeli pozwolimy si prowadzi tej zasadzie witalnej, ktra jest w nas obecna, a ktr jest Duch wity, nasza ywotno duchowa bdzie wzrasta i oddamy si w rce Boe z tak sam spontanicznoci i ufnoci, z jak dziecko rzuca si w objcia swego ojca. Jeli si nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do krlestwa niebieskiego - powiedzia Pan. Stara, ale zawsze aktualna, droga dziecictwa w yciu wewntrznym nie jest ani mikkoci charakteru, ani brakiem ludzkiej dojrzaoci: jest dojrzaoci nadprzyrodzon, ktra pozwala nam zgbi cuda Boej mioci, uzna wasn mao i utosami w peni swoj wol z wol Bo.


136

Po drugie - ycie modlitw, poniewa oddanie, posuszestwo, agodno chrzecijanina rodz si z mioci i ku mioci s skierowane. A mio prowadzi do obcowania, do rozmowy, do przyjani. ycie chrzecijaskie wymaga staego dialogu z Bogiem Trjjedynym - i to wanie do tej zayoci prowadzi nas Duch wity. Kto za z ludzi zna to, co ludzkie, jeeli nie duch, ktry jest w czowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boy. Jeli dziemy mie nieustann wi z Duchem witym, my rwnie staniemy si ludmi duchowymi, bdziemy si czu brami Chrystusa i dziemi Boga, do ktrego bez wahania bdziemy si zwraca jako do Ojca, ktry jest nasz.

Przyzwyczajmy si do czstego obcowania z Duchem witym, bo to On ma nas uwici: do ufania Mu, do proszenia Go o pomoc, do odczuwania Jego bliskoci. W ten sposb nasze biedne serce bdzie si powiksza, bdziemy mie wiksze pragnienie miowania Boga, a przez Niego - wszystkich stworze. I w naszym yciu powtrzy si kocowa wizja z Apokalipsy: Duch i Oblubienica, Duch wity i Koci - i kady chrzecijanin - ktrzy zwracaj si do Jezusa, do Chrystusa, proszc Go, aby przyby i pozosta z nami na zawsze.


137

I na koniec - zjednoczenie z Krzyem, poniewa w yciu Chrystusa Kalwaria poprzedzia Zmartwychwstanie i Pidziesitnic. I ten sam proces powinien powtrzy si w yciu kadego chrzecijanina: Jestemy - mwi nam w. Pawe - wspdziedzicami Chrystusa; skoro wsplnie z Nim cierpimy, to po to, by wsplnie mie udzia w chwale. Duch wity jest owocem Krzya, cakowitego oddania si Bogu, szukania wycznie Jego chway i wyrzeczenia si w peni siebie samego.

Tylko wtedy, gdy czowiek, wierny asce, decyduje si umieci w centrum swojej duszy Krzy, zapierajc si samego siebie z mioci do Boga i bdc rzeczywicie oderwanym od egoizmu i wszelkiej zudnej ludzkiej pewnoci - to znaczy, kiedy prawdziwie yje wiar - wtedy i tylko wtedy otrzymuje peni wielkiego ognia, wielkiego wiata, wielkiego pocieszenia Ducha witego.

Wtedy te przychodz do duszy ten pokj i ta wolno, ktre zdoby dla nas Chrystus, a ktre s nam przekazywane poprzez ask Ducha witego. Owocem za Ducha jest: mio, rado, pokj, cierpliwo, uprzejmo, dobro, wierno, agodno, opanowanie: a gdzie jest Duch Paski - tam wolno.


138

Pord ogranicze towarzyszcych nieodcznie naszej obecnej sytuacji (poniewa grzech w jaki sposb jeszcze w nas zamieszkuje) chrzecijanin dostrzega z now jasnoci cae bogactwo swojego synostwa Boego: kiedy czuje si w peni wolny, gdy zajmuje si sprawami swojego Ojca; kiedy jego rado staje si nieustanna, gdy nic nie jest w stanie zniszczy jego nadziei.

Poza tym wanie wtedy jest zdolny podziwia rwnie cae pikno i wszystkie cuda ziemi, docenia cae bogactwo i cae dobro, miowa z ca staoci i czystoci, do jakich zostao stworzone ludzkie serce. Wtedy al z powodu grzechu nie przemienia si nigdy w gorzki gest rozpaczy czy wyniosoci, poniewa skrucha i znajomo ludzkiej saboci prowadz do utosamienia si na nowo z odkupieczymi pragnieniami Chrystusa i do odczuwania w sposb gbszy solidarnoci z wszystkimi ludmi. Wtedy te chrzecijanin dowiadcza wreszcie w sobie w sposb pewny mocy Ducha witego, tak i wasne upadki go nie przytaczaj, poniewa s zaproszeniem do rozpoczcia od nowo i do bycia nadal wiernym wiadkiem Chrystusa na wszystkich ziemskich drogach, pomimo osobistych ndz, ktre w tych przypadkach s zwykle lekkimi uchybieniami i tylko w niewielkim stopniu zaciemniaj dusz. A gdyby nawet byy cikie, to po przystpieniu ze skruch do Sakramentu Pokuty, powraca Boy pokj i znowu jest si dobrym wiadkiem Jego miosierdzia.

Takie jest, mwic krtko, bogactwo wiary, ycie chrzecijanina, jeli pozwala on si prowadzi Duchowi witemu, co z ledwoci da si przeoy na ubogie, ludzkie sowa. Nie mog wic zakoczy w inny sposb, jak tylko powtarzajc, jako wasn, prob zawart w jednym ze pieww liturgicznych na uroczysto Pidziesitnicy, bdc jakby echem nieustajcej modlitwy caego Kocioa: Przybd, Duchu wity, nawied nasze umysy, napenij niebiesk ask serca, ktre raczy stworzy. Spraw przez swoj nauk, abymy wiedzieli o Ojcu, pozwl nam pozna take i Syna, i uczy, abymy wiecznie wierzyli w Ciebie, Duchu, ktry od Obu pochodzisz.


Poprzedni Nastpny